Skip to content

Creu economi gynaliadwy

Dolenni perthnasol

Ein cyfeiriad strategol ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni dros y 10 mlynedd nesaf a thu hwnt.
Coeden yn dangos symbolau sy’n cynnwys ailgylchu a diferion dŵr
Drwy annog economi gynaliadwy rydym yn hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ac yn gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru.

Rydym am feithrin a datblygu cyfleoedd yn ogystal ag edrych ar sut y gallwn ddatblygu'r economi heb roi anghenion yr amgylchedd a'r gymdeithas yn y fantol.
Fel gwlad, rydym mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y cyfleoedd economaidd y mae economi werdd yn eu cynnig mewn ynni, technoleg ac Ymchwil a Datblygu.
Diffinio datblygiad hirdymor ein cenedl yw hanfod twf economaidd cynaliadwy. Mae hyn yn golygu:

  • pobl iach sy'n gynhyrchiol
  • cymunedau bywiog sy'n gynhwysol
  • amgylchedd cadarn ac amrywiol 
  • economi flaengar sy'n arloesi.

Yn ein Rhaglen Lywodraethu, y prif gam gweithredu ar gyfer Twf a Swyddi Cynaliadwy yw:

“Gwella'r amodau a fydd yn galluogi busnesau i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy”.

Rydym yn helpu sectorau a busnesau i greu cyn lleied o garbon â phosibl a defnyddio adnoddau'n effeithiol. Byddwn yn tyfu'r economi yn yr hirdymor drwy weithredu ymyriadau twf gwyrdd. Yn ogystal â gweithio gyda'r sector ynni a'r sector amgylchedd, byddwn yn gweithio gyda Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd a Chyngor Adnewyddu'r Economi.
 
Yn ogystal â helpu busnesau i ddatblygu ar draws sectorau a meysydd busnes fel y nodir ar y tudalennau busnes ac economi, rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid yn y sectorau canlynol:

  • preifat
  • cyhoeddus
  • cymdeithasol.