Skip to content

Gair am y pwnc

Ein gweledigaeth yw economi gref sy’n galluogi busnesau i greu swyddi a thwf economaidd parhaus.

Cyfrifoldebau

Yr hyn sy’n dylanwadu fwyaf ar economi Cymru yn y tymor byr a’r hirdymor yw cyflwr yr economi fyd-eang a’r polisi ariannol a chyllidol a amlinellir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Nid problemau i Lywodraeth Cymru yn unig yw’r rhain a bydd angen i’r gymuned fusnes, ein partneriaethau cymdeithasol a chyrff gweithredu eraill gydweithio.

Nodau ac ymrwymiadau

Ein prif flaenoriaethau yw’r economi a swyddi.  Ymysg pethau eraill, yn ein Rhaglen Lywodraethu, rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn seilwaith, arloesi a gwella’r amgylchedd busnes. Dyma rai o’r ffyrdd y byddwn yn gwneud hyn:

  • Er mwyn i gwmnïau a busnesau ffynnu a thyfu, adeiladu ar y berthynas sydd gan Lywodraeth Cymru gyda’r gymuned fusnes a’n partneriaid cymdeithasol a chreu fframwaith ac amodau hyblyg.
  • Cynorthwyo cwmnïau o ansawdd sy’n perfformio’n dda ym mhob rhan o’r economi all greu swyddi, cyfoeth a Chymru gynaliadwy.
  • Byddwn yn disgwyl i unrhyw fusnes sy’n gofyn am gymorth gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys trwy gontractau caffael cyhoeddus,  ymrwymo i’n hegwyddorion ar gyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol ac i ddatblygu cynaliadwy, hyfforddi ac arferion cyflogaeth da.
  • Datblygu cysylltiadau strategol, buddiol a chryf gyda chwmnïau angori pwysig a’u gwneud yn ganolog i economi Cymru trwy ddatblygu cysylltiadau agos gyda’n sefydliadau addysg bellach ac uwch a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y mae’r gadwyn gyflenwi yn eu cynnig.
  • Adolygu pa gymorth entrepreneuriadd sydd ei angen ar gwmnïau bach sydd â photensial gwirioneddol i ffynnu ac i dyfu a sut mae sefydlu diwylliant entrepreneuraidd yng Nghymru.
  • Sicrhau bod cyngor busnes priodol a chadarn ar gael i’r sector cydweithredol a chydfuddiannol a bydd y sawl fydd yn cymryd yr arweiniad Gweinidogol yn aelod o Adran yr Economi.

Strwythur

James Price yw’r Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol sy’n gyfrifol am yr adron hon. Mae’r rhan fwyaf o'n staff wedi’u lleoli yng Nghaerdydd ac yn Nhrefforest, ond mae gennym staff hefyd mewn lleoliadau eraill yng Nghymru gan gynnwys Llandudno ac Abertawe.