Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i weithwyr allweddol a phob teithio hanfodol arall.

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwasanaethau rheilffyrdd

Rydym am i bobl allu gwneud siwrneiau hanfodol.

Gall staff y GIG deithio am ddim ar drenau Trafnidiaeth Cymru.

Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru am gyngor a chanllawiau neu'r dolenni uniongyrchol isod:

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTP) wedi trefnu 500 o swyddogion ledled y DU. Byddant yn gwneud y canlynol:

  • patrolio gorsafoedd
  • cefnogi staff y rheilffordd
  • atgoffa'r cyhoedd i ddilyn cyngor y llywodraeth

Os nad ydych yn dilyn y cyngor oddi wrth Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig neu'n ei anwybyddu gallech gael dirwy.

Cysylltwch â'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn eich ardal am ragor o wybodaeth.

Gwasanaethau bysiau

Mae rhai gweithredwyr bysiau yn rhedeg gwasanaeth wedi'i gwtogi.

Nid yw teithio ar rwydwaith TrawsCymru am ddim ar benwythnosau ar gael ar hyn o bryd.

Mae gan Traveline Cymru wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer:

Mae TrawsCymru yn parhau i roi gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar ei wefan.

Gwasanaethau cludiant ysgolion

Mae ysgolion yn ailagor o ddydd Llun 29 Mehefin. Cysylltwch â'ch ysgol neu awdurdod lleol i gael gwybodaeth am wasanaethau cludiant i’r ysgol.

Gall plant ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus. Dylai rhieni gynllunio teithiau yn ofalus. Mae'r capasiti ar fysiau a threnau wedi cael ei leihau oherwydd pellter corfforol.

Dylai rhieni ond ystyried trafnidiaeth gyhoeddus os mai hyn yw’r unig opsiwn sydd ar gael iddynt. 

Os mai trafnidiaeth gyhoeddus yw’r unig opsiwn, dylech chi a'ch plant:

  • gadw 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill nad ydynt yn byw ar yr un aelwyd â nhw, lle bynnag y bo modd
  • osgoi cyswllt corfforol a chadw'r amser a dreulir gydag eraill o fewn 2 fetr mor fyr â phosibl
  • peidio â wynebu pobl eraill nad ydynt yn byw ar yr un aelwyd â nhw
  • osgoi cyffwrdd arwynebau o fewn y cerbyd gymaint â phosibl
  • osgoi bwyta yn y cerbyd, os yn bosibl
  • olchi dwylo'n drylwyr neu ddefnyddio glanweithydd dwylo cyn ac ar ôl teithio

Dylai teithwyr dros 3 blwydd oed wisgo gorchudd wyneb anfeddygol gyda thair haen addas i helpu i atal y firws rhag lledaenu.

Cyngor ychwanegol ar gael yn Teithio'n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws: canllawiau i'r cyhoedd.

Gwasanaethau awyr

Mae Maes Awyr Caerrydd wedi cynhyrchu cyngor y dylech ddarllen os ydych yn bwriadu teithio. Ewch i wefan Maes Awyr Caerdydd am ragor o wybodaeth.

Teithio tramor a dychwelyd adref. Os yw teithio dramor yn hanfodol, cofiwch edrych ar y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn teithio.

Cyngor ar deithio i Gymru o'r tu allan i'r DU.

Cynllun FyNgherdynTeithio

Mae FyNgherdynTeithio wedi stopio cyhoeddi cardiau FyNgherdynTeithio newydd dros dro.

Er mwyn gweld y diweddaraf dilynwch ni ar Twitter neu ewch i'r wefan.

Tocynnau Teithio Rhatach.

Porthladdoedd

Mae Fferïau Stena Line yn lleihau’r capasiti ar bob llong i’r rheini sy’n teithio am resymau hanfodol ac i ganiatáu mwy o ofod ar gyfer cadw pellter cymdeithasol.

Maen nhw wedi mabwysiadu sawl mesur diogelwch rhagofalus i sicrhau taith ddiogel a chyfforddus i bawb.

Stena Line.

Teithio tramor a dychwelyd adref. Os yw teithio dramor yn hanfodol, cofiwch edrych ar y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad cyn teithio.

Cyngor ar deithio i Gymru o'r tu allan i'r DU.

Ffyrdd

Ceisiwch aros mor lleol â phosib i'ch cartref.

Gall llwybrau fod yn wahanol wrth i ardaloedd lleol wneud newidiadau. Mae hyn er mwyn galluogi pellter corfforol ar balmentydd a llwybrau beicio.

Dilynwch y cyngor ar gyfer ceir prefiat a cherbydau eraill.

Mae’r heddluoedd yng Nghymru yn plismona’r ffyrdd, ymgasgliadau cyhoeddus ac yn gorfodi dirwyon.

Mae ein swyddogion traffig yn patrolio'r ffyrdd ac yn cadw'r rhwydwaith yn ddiogel. Mae gwybodaeth am broblemau ar ein rhwydwaith ar Traffig Cymru.

Gyrwyr sy’n cludo nwyddau a gyrwyr eraill

Os oes gennych gyfleusterau toiled mewn canolfan ddosbarthu. Parhewch i ganiatáu i yrwyr ddefnyddio cyfleusterau toiledau os gwelwch yn dda.

Dylai cyfleusterau golchi dwylo a thoiledau fod ar gael bob amser.

Rhannu’r dudalen hon