Neidio i'r prif gynnwy

Beth sy’n rhaid i chi wneud i ddiogelu Cymru rhag y coronavirus pan fyddwch yn cyrraedd o dramor.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ffurflen lleoli teithwyr

Rhaid ichi gwblhau ffurflen lleoli teithwyr cyn ichi deithio i Gymru.

Nid oes yn rhaid i rai pobl sy’n teithio at ddibenion gwaith gwblhau’r ffurflen lleoli teithwyr.

Profi cyn gadael

Cael prawf coronafeirws cyn i chi deithio i Gymru

Os nad ydych wedi eich brechu’n llawn rhaid ichi fod â thystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif er mwyn teithio i Gymru.

Rhaid ichi gael prawf hyd yn oed os ydych yn ddinesydd y DU.

Rhaid ichi gael y prawf yn ystod y 3 diwrnod cyn ichi ddechrau eich taith i Gymru.

Er enghraifft, os byddwch yn teithio ar ddydd Gwener, rhaid ichi gael prawf heb fod yn gynharach na dydd Mawrth.

Bydd angen ichi gyflwyno'r dystiolaeth o'ch prawf negatif cyn ichi fyrddio er mwyn teithio i Gymru.

Os na fyddwch yn cyflwyno tystiolaeth o dystysgrif canlyniad prawf negatif, mae'n bosibl na chewch fyrddio unrhyw fath o drafnidiaeth i deithio i Gymru.

Os byddwch yn cyrraedd Cymru heb dystiolaeth o ganlyniad prawf negatif, gellid codi dirwy o £500 arnoch.

Y rhai nad oes angen iddynt brofi cyn gadael

Nid oes angen ichi mwyach gymryd prawf cyn-ymadael cyn ichi gyrraedd Cymru os ydych wedi eich brechu’n llawn a heb fod i wlad rhestr goch am unrhyw amser yn ystod y 10 diwrnod cyn ichi gyrraedd.

Nid oes angen ichi gael prawf os gwnaeth eich taith i Gymru gychwyn yn Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, yr Alban, Ynys Manaw, Jersey neu Guernsey.

Nid oes angen ichi gael prawf os gwnaeth eich taith i Gymru gychwyn yn Ynysoedd Falkland, De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De neu Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha.

Nid oes angen i blant dan 18 oed gael prawf.

Nid oes angen ichi gael prawf os ydych yn teithio i'r DU:

 • i gael triniaeth feddygol frys neu os ydych yn teithio yn gwmni i rywun sy'n teithio i gael triniaeth feddygol frys, ac nad yw'n rhesymol ymarferol ichi gael prawf COVID-19 negatif yn ystod y 3 diwrnod cyn gadael
 • os oes gennych gyflwr meddygol sy'n golygu na allwch gael prawf – rhaid ichi gyflwyno nodyn gan ymarferydd meddygol wrth gofrestru i deithio ac i staff Llu'r Ffiniau pan fyddwch yn cyrraedd Cymru

Nid oes yn rhaid i rhai pobl sy’n teithio at ddibenion gwaith gymryd y profion cyn gadael. Darllenwch fwy am eithriadau swyddi os ydynt yn berthnasol ichi.

Darparwyr profion a mathau o brofion a dderbynnir

Bydd angen ichi ddod o hyd i ddarparwr profion. Rhaid ichi wneud yn siŵr y gall y darparwr profion gyrraedd y safonau ar gyfer profion cyn-ymadael.

Rhaid i'r prawf wneud y canlynol:

 • cyrraedd safonau perfformiad o ≥97% o ran penodoldeb, ≥80% o ran sensitifrwydd ar lwythi feirysol sy'n uwch na 100,000 o gopïau/ml
 • gallai hyn gynnwys profion fel:
  • prawf asid niwclëig, gan gynnwys prawf adwaith cadwynol polymerasau (PCR) neu dechnolegau deilliannol, gan gynnwys profion mwyhau isothermol dolen-gyfryngol (LAMP)
  • prawf antigenau, fel prawf o ddyfais llif unffordd

Chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y prawf yn cyrraedd y safonau gofynnol o ran manylion sensitifrwydd, penodoldeb a llwythi feirysol felly rhaid ichi ofyn i ddarparwr eich prawf gadarnhau ei fod yn cyrraedd y safonau hynny.

Mae'n bosibl na chewch deithio os na fydd y prawf yn cyrraedd y safonau hyn. Chi fydd yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn cael y prawf cywir sy'n bodloni'r gofynion uchod.

Lle bo gwybodaeth am ddarparwyr profion ar gael yn lleol, caiff tudalennau cyngor teithio FCDO eu diweddaru er mwyn cynnwys y wybodaeth hon. Os bydd angen cymorth consylaidd arnoch, dylech gysylltu â'r conswl, y llysgenhadaeth neu'r uchel gomisiwn agosaf.

Teithio allan o Gymru neu wlad arall yn y DU – os yw’r wlad yr ydych yn teithio iddi yn ei gwneud yn ofynnol ichi gymryd prawf coronafeirws cyn ichi adael Cymru neu wlad arall yn y DU, rhaid ichi archebu a thalu am brawf gan ddarparwr preifat (ar GOV.UK). Ni allwch ddefnyddio prawf Profi ac Olrhain y GIG.

Gwybodaeth y mae'n rhaid i ganlyniad y prawf ei chynnwys

Rhaid i ganlyniad eich prawf fod yn un o'r ieithoedd canlynol – Saesneg, Ffrangeg neu Sbaeneg. Ni dderbynnir cyfieithiadau, a rhaid ichi ddarparu'r dystysgrif canlyniad prawf wreiddiol. Rhaid iddi gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • eich enw, a ddylai gyfateb i'r enw ar eich dogfennau teithio
 • eich dyddiad geni neu'ch oedran
 • canlyniad y prawf
 • y dyddiad y cafodd y sampl ei brofi ei gasglu neu ei dderbyn gan ddarparwr y prawf
 • enw darparwr y prawf a'i fanylion cyswllt
 • enw'r ddyfais brofi

Os na fydd canlyniad prawf yn cynnwys y wybodaeth hon, mae'n bosibl na chewch fyrddio, ac mae'n bosibl na chewch deithio i Gymru. Os byddwch yn cyrraedd heb ganlyniad prawf sy'n cynnwys y wybodaeth hon, byddwch yn cyflawni trosedd.

Canlyniadau prawf

Os bydd canlyniad eich prawf yn bositif, ni ddylech deithio. Rhaid ichi ddilyn y rheolau a'r canllawiau lleol ar gyfer achosion positif o'r coronafeirws.

Os bydd canlyniad y prawf yn amhendant, rhaid ichi gael prawf arall.

Os ydych wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 o fewn 90 diwrnod i’ch dyddiad teithio, fe’ch cynghorir i ddefnyddio prawf dyfais llif unffordd.

Dylai gwladolion Prydeinig y mae angen cymorth consylaidd arnynt gysylltu â'r conswl, y llysgenhadaeth neu'r uchel gomisiwn agosaf.

Cynllun Profion Rhyddhau

Nid oes Cynllun Profion Rhyddhau ar waith yng Nghymru felly ni fydd profion negatif a gafwyd mewn gwledydd eraill yn golygu bod modd osgoi neu leihau'r cyfnod ynysu sy'n ofynnol yng Nghymru.

Cael prawf mewn gwlad rydych yn teithio drwyddi

Chi sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod canlyniad prawf dilys gennych i'w ddangos pan fyddwch yn byrddio. Ni ddylech ddibynnu ar allu cael prawf mewn gwlad y byddwch yn teithio drwyddi fel rhan o'ch taith i Gymru. Mae'n bosibl y bydd cyfyngiadau lleol neu gyfyngiadau mynediad yn golygu na fyddwch yn gallu cael prawf.

Os na fydd gennych ganlyniad prawf am na wnaethoch lwyddo i gael prawf mewn gwlad y gwnaethoch deithio drwyddi, ac na chaniateir ichi aros yn y wlad honno, caniateir ichi fyrddio eich trafnidiaeth i Gymru. Ond gellid codi dirwy o £500 arnoch pan fyddwch yn cyrraedd Cymru am nad oes gennych ganlyniad prawf dilys

Profi ar ôl cyrraedd

Archebu eich pecyn profi ar ôl cyrraedd

Rhaid ichi archebu ‘pecyn profion teithio’ cyn ichi gyrraedd Cymru. Mae’r pecyn profi sydd ei angen arnoch wrth gyrraedd yn dibynnu ar eich statws brechu a'r wlad neu’r gwledydd rydych wedi bod ynddynt cyn ichi gyrraedd Cymru.

 • ar ôl cyrraedd o wlad nad yw ar y rhestr goch os ydych chi wedi cael eich brechu’n llawn, 1 prawf
 • ar ôl cyrraedd o wlad nad yw ar y rhestr goch os nad ydych chi wedi cael eich brechu’n llawn, 2 brawf
 • ar ôl cyrraedd o unrhyw wlad ar y rhestr goch, ni waeth beth fo’ch statws brechu, bydd angen archebu 2 brawf fel rhan o’ch pecyn cwarantin a reolir

Rhaid archebu pecyn profion ar gyfer pob teithiwr 5 oed a hŷn yn cynnwys naill ai un neu ddau brawf gan ddibynnu ar eu statws brechu.

Bydd angen ichi ddangos tystiolaeth bod y profion wedi'u harchebu cyn ichi ddechrau ar eich taith.

Os byddwch yn cyrraedd Cymru heb dystiolaeth bod y profion wedi’u harchebu, gallech gael dirwy o £2,000.

Gofynion profi (pobl wedi’u brechu’n llawn sy’n cyrraedd o wlad nad yw ar y rhestr goch)

Prawf diwrnod 2

O ddydd Mawrth 30 Tachwedd, os ydych wedi cael eich brechu’n llawn ac wedi teithio o wlad nad yw ar y rhestr goch, mae’n rhaid ichi gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 ar ôl ichi gyrraedd Cymru, neu cyn hynny. Diwrnod sero yw’r diwrnod y byddwch yn cyrraedd. Mae’n rhaid ichi hunanynysu hyd nes y byddwch yn derbyn canlyniad eich prawf. Os yw eich prawf yn negatif, ni fydd angen ichi barhau i ynysu.  

Os yw eich prawf PCR yn bositif, bydd raid ichi hunanynysu am 10 diwrnod o ddyddiad eich prawf.

Rhaid trefnu profion PCR sydd i’w cymryd ar ôl cyrraedd cyn ichi gyrraedd Cymru. Ni all y rhain fod yn brofion a gynigir am ddim gan y GIG. Rhaid archebu’r profion hyn gydag un o’r darparwyr sydd wedi’u rhestru ar GOV.UK.

Mae modd trefnu profion PCR y GIG drwy wasanaeth archebu profion y GIG i deithwyr rhyngwladol a gallwch archebu profion y sector preifat gan un o’r darparwyr preifat sydd wedi'u rhestru ar GOV.UK.

Gofynion profi a hunanynysu (pobl heb eu brechu sy’n cyrraedd o wlad nad yw ar y rhestr goch)

Prawf diwrnod 2

Bydd angen ichi gymryd prawf PCR COVID-19 ar neu cyn diwrnod 2 ar ôl ichi gyrraedd Cymru a hunanynysu am gyfnod, gan ddibynnu ar ganlyniad eich prawf. Bydd y diwrnod y byddwch yn cyrraedd yn cael ei ystyried fel diwrnod sero. Bwriad y prawf cyntaf yw helpu i nodi unrhyw amrywiolyn niweidiol o COVID-19 cyn gynted â phosib. Ni fyddwch yn gallu byrhau eich cyfnod hunanynysu os cewch chi ganlyniad negatif, gan y gallwch ddatblygu COVID-19. Bydd profion yn cael eu cymryd adref yn ystod eich cyfnod o ynysu.

Prawf diwrnod 8

Bydd angen ichi gymryd prawf PCR COVID-19 ar ddiwrnod 8, heblaw eich bod wedi cael canlyniad positif o’ch prawf diwrnod 2. 

Cyfnod o ynysu sy’n ofynnol yn ddibynnol ar ganlyniadau’r prawf

Canlyniad prawf diwrnod 2

Canlyniad prawf diwrnod 8

Diwrnod olaf o hunanynysu

Canlyniad negatif

Canlyniad negatif

Diwedd diwrnod 10

Canlyniad negatif

Canlyniad positif

Diwedd diwrnod 10 o'r dyddiad cymerwyd prawf diwrnod 8

Canlyniad negatif

Dim canlyniad erbyn diwrnod 10

Diwedd diwrnod 14 neu'r diwrnod cafwyd canlyniad negatif diwrnod 8, pa un bynnag sydd gynharaf

Canlyniad negatif

Prawf heb ei gymryd

Diwedd diwrnod 14

Canlyniad negatif

Canlyniad amhendant

Diwedd diwrnod 10 o'r dyddiad cymerwyd prawf diwrnod 8

Canlyniad positif

Ddim yn ofynnol

Diwedd diwrnod 10 o'r dyddiad cymerwyd prawf diwrnod 2

Canlyniad amhendant

Prawf heb ei gymryd

Diwedd diwrnod 14

Canlyniad amhendant

Canlyniad negatif

Diwedd diwrnod 10 neu gael canlyniad negatif

Canlyniad amhendant

Canlyniad positif

Diwedd diwrnod 10 o'r dyddiad cymerwyd prawf diwrnod 8

Canlyniad amhendant

Canlyniad amhendant

Diwedd diwrnod 10 o'r dyddiad cymerwyd prawf diwrnod 8

Prawf heb ei gymryd

Canlyniad negatif

Diwedd diwrnod 10

Prawf heb ei gymryd

Canlyniad positif

Diwedd diwrnod 10 o'r dyddiad cymerwyd prawf diwrnod 8

Prawf heb ei gymryd

Prawf heb ei gymryd

Diwedd diwrnod 14

Cael help i dalu am eich ffioedd ar gyfer cyfleuster cwarantin a reolir neu brofion.

Os ydych yn breswylydd yn y DU neu'n unigolyn sydd â hawliau preswylio (er enghraifft, myfyrwyr rhyngwladol sy'n meddu ar fisa myfyriwr), a byddech yn wynebu caledi ariannol difrifol pe baech yn talu am gost lawn eich cyfleuster cwarantin a reolir neu am y profion sydd eu hangen cyn i chi deithio, gallai fod trefniadau oherwydd caledi fod ar gael i chi. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK.

Hunanynysu wrth gyrraedd Cymru

Y gofynion hunanynysu pan gyrhaeddwch Gymru

Pan fyddwch yn cyrraedd Cymru a bod gofyn ichi hunanynysu, mae’n bwysig iawn eich bod yn aros yn eich safle hunanynysu am y cyfnod sy’n ofynnol. Gall gymryd hyd at 10 diwrnod ichi ddatblygu symptomau'r coronafeirws ar ôl ichi ddal y feirws ac yn ystod yr amser hwn, gallech ei drosglwyddo i bobl eraill. Bydd hunanynysu yn lleihau'r siawns o’i drosglwyddo.

Mae’r gofynion ar gyfer hunanynysu, ac am ba hyd y mae’n rhaid ichi hunanynysu, yn dibynnu ar o ble rydych wedi teithio a ble rydych wedi bod yn y 10 diwrnod cyn cyrraedd Cymru neu’r Deyrnas Unedig.

Gweler y canllawiau ar y gofynion hunanynysu.

Sut i deithio i’r lle y byddwch yn ynysu

Rhaid i bob teithiwr rhyngwladol sy’n gorfod hunanynysu ar ôl cyrraedd Cymru deithio'n uniongyrchol i safle sy'n addas i aros ynddo tan ddiwedd diwrnod olaf eu cyfnod hunanynysu. 

Dim ond os nad oes unrhyw opsiwn arall ar gael y dylech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Os bydd angen, ac os bydd yn rhaid ichi deithio'n bell o fewn y DU i gyrraedd y safle lle byddwch yn hunanynysu, gallwch stopio dros nos cyn parhau â'ch taith. Rhaid ichi hunanynysu a darparu cyfeiriad eich arhosiad dros nos ar eich Ffurflen Lleoli Teithwyr.

Os byddwch yn datblygu symptomau'r coronafeirws wrth deithio i'r DU, dylech ddweud wrth griw yr awyren neu’r llong. Byddant yn rhoi gwybod i'r staff yn y maes awyr, y porthladd neu'r orsaf, fel y gallant hwy ddweud wrthych beth i'w wneud nesaf ar ôl ichi gyrraedd.

Os bydd gennych symptomau'r coronafeirws, ni fydd hawl gennych i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bydd angen ichi ddangos bod y safle lle byddwch yn hunanynysu yn addas.

Sut i hunanynysu yn y safle lle’r ydych yn aros

Dylech hunanynysu mewn un lle am y cyfnod o 10 diwrnod fel arfer, yn rhywle lle gall bwyd a hanfodion eraill gael eu danfon atoch, a lle gallwch gadw draw oddi wrth bobl eraill.

Rhaid ichi hunanynysu yn y cyfeiriad y gwnaethoch ei roi ar y Ffurflen Lleoli Teithwyr y gwnaethoch ei llenwi cyn cyrraedd y Deyrnas Unedig.

Gall hyn gynnwys:

 • yn eich cartref eich hun
 • aros gyda ffrindiau neu deulu
 • gwesty neu lety dros dro arall

Ni chewch fynd allan i fynd i’r gwaith na’r ysgol nac ymweld â mannau cyhoeddus.

Ni chewch fynd y tu allan i’ch man hunanynysu i wneud ymarfer corff.

Ni ddylech gael unrhyw ymwelwyr, gan gynnwys ffrindiau a theulu, oni bai eu bod yn darparu gofal hanfodol. Yr unig ffrindiau a theulu y gallwch gael cyswllt â nhw yw'r rhai a wnaeth deithio gyda chi neu'r bobl rydych yn aros gyda nhw.

Ni ddylech fynd i siopa oni bai bod hynny'n angenrheidiol. Os bydd angen help arnoch i brynu bwyd neu nwyddau eraill neu i gasglu meddyginiaeth, dylech ofyn i ffrindiau neu berthnasau neu drefnu gwasanaeth danfon.

Gweler y canllawiau Cael bwyd a chyflenwadau hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws os bydd angen help arnoch yn y maes hwn.

Rhesymau i adael y safle ller ydych yn ynysu

Yng Nghymru, dim ond am nifer fechan o resymau y cewch adael y safle lle’r ydych yn ynysu. Mae gwahanol resymau os ydych heb eich brechu ac yn cyrraedd o wlad nad yw ar y rhestr goch neu os ydych yn cyrraedd o wlad ar y rhestr goch.

Pobl heb eu brechu sy’n cyrraedd o wlad nad yw ar y rhestr goch

 • i deithio at ddibenion gadael Cymru yn y modd a ddisgrifir gan baragraff (3);
 • i gael angenrheidiau sylfaenol (gan gynnwys ar gyfer personau eraill yn y fangre neu unrhyw anifeiliaid anwes yn y fangre), pan na fo’n bosibl neu’n ymarferol i’r rhain gael eu cludo atoch—
 • ceisio cynhorthwy meddygol, pan fo angen y cynhorthwy hwnnw ar frys neu yn unol â chyngor ymarferydd meddygol cofrestredig
 • i gael gwasanaeth iechyd a ddarperir gan ymarferydd meddygol cofrestredig, pan fo trefniadau wedi eu gwneud i ddarparu’r gwasanaeth cyn i’r person gyrraedd y Deyrnas Unedig
 • i gynorthwyo person sy’n derbyn gwasanaeth iechyd a ddisgrifir ym mharagraff (d), neu i fod gyda’r person hwnnw os yw’n blentyn y mae gan y person gyfrifoldeb amdano;
 • pan fo’r person yn blentyn nad yw’n byw ar yr un aelwyd â’i rieni, neu un o’i rieni, i barhau â’r trefniadau presennol ar gyfer gweld y plentyn a’r cyswllt rhwng y plentyn a’i rieni, ac at ddibenion yr is-baragraff hwn, mae “rhiant” yn cynnwys person nad yw’n rhiant i’r plentyn ond sydd â chyfrifoldeb rhiant drosto, neu sy’n gofalu amdano
 • i gael gafael ar wasanaethau milfeddygol os—
  • (i) yw’n ofynnol iddynt archwilio, samplu, trin neu derfynu bywyd anifail, diogelu ei les neu ddiogelu iechyd anifeiliaid neu iechyd y cyhoedd
  • (ii) yw’r teithio esempt ar gyfer milfeddyg i deithio i fynd i drin anifail, neu i geidwad yr anifail fynd ag anifail i fangre filfeddygol i gael gofal
 • i wneud gweithgareddau penodedig mewn perthynas â garddwriaeth fwytadwy, ond dim ond os yw’r person yn preswylio yn y fangre mewn cysylltiad â’r gweithgareddau hynny;
  • mewn perthynas â garddwriaeth fwytadwy, — (a) ystyr garddwriaeth fwytadwy yw tyfu-(i) llysiau a warchodir a dyfir mewn systemau gwydr, (ii) llysiau maes a dyfir yn yr awyr agored, gan gynnwys llysiau, perlysiau, saladau deiliog a thatws, (iii) ffrwythau meddal a dyfir yn yr awyr agored neu o dan orchudd, (iv) coed sy'n dwyn ffrwyth, (v) gwinwydd a choesynnau, neu (vi) madarch 
 • i osgoi salwch neu anaf neu i ddianc rhag risg o niwed
 • i fodloni rhwymedigaeth gyfreithiol, gan gynnwys mynd i’r llys neu fodloni amodau mechnïaeth, neu i gymryd rhan mewn achos cyfreithiol
  i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus (gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol neu wasanaethau dioddefwyr) —
 • (i) pan fo mynediad i'r gwasanaeth yn hanfodol i lesiant person, a (ii) na ellir darparu'r gwasanaeth os yw'r person yn aros yn y fangre
 • pan fo person yn cystadlu mewn digwyddiad chwaraeon a bennir yn Atodlen 4 neu'n darparu hyfforddiant neu gymorth arall i berson sy'n cystadlu mewn digwyddiad o'r fath, i gymryd rhan yn y digwyddiad neu i ymgymryd â hyfforddiant neu weithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad; (jb) pan fo person yn dyfarnu mewn digwyddiad chwaraeon o'r fath, neu'n ymwneud â'i gynnal, i fynychu'r digwyddiad neu i ymgymryd â gweithgareddau sy'n gysylltiedig â dyfarnu neu redeg y digwyddiad
 • pan fo rhywun yn athletwr elît sydd wedi teithio i'r Deyrnas Unedig i gael un neu ragor o archwiliadau meddygol, i fynychu'r archwiliad meddygol hwnnw, ar yr amod— (i) bod yr archwiliad meddygol at ddibenion busnes sy'n penderfynu a ddylid cynnig contract i berson gymryd rhan mewn cystadleuaeth elît ar ran y busnes hwnnw, (ii) os oes gan berson gadarnhad ysgrifenedig gan y busnes hwnnw o'r trefniadau y cyfeirir atynt ym mharagraff (i), a (iii) bod trefniadau o'r fath wedi eu gwneud cyn i'r person gyrraedd y Deyrnas Unedig
 • pan fo person sy'n teithio gydag athletwr elît at ddibenion is-baragraff (jh), i ddarparu cymorth a chymorth i'r athletwr elît hwnnw mewn cysylltiad ag archwiliad meddygol o'r fath
 • pan fo person yn athletwr elît sydd wedi contractio gyda busnes i gymryd rhan mewn cystadleuaeth elît, i gymryd rhan mewn cystadleuaeth o'r fath neu ymgymryd â hyfforddiant neu weithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth elît honno
 • am resymau tosturiol, gan gynnwys bod yn bresennol yn angladd— (i) aelod o deulu person; (ii) ffrind agos [;] 
 • at ddiben cael prawf am y coronafeirws a ddarperir neu a weinyddir o dan Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
 • pan fo rhywun yn berson sy’n dod o fewn unrhyw un neu ragor o’r paragraffau yn Atodlen 5, er mwyn teithio yn uniongyrchol i unrhyw fan neu o unrhyw fan lle y mae presenoldeb y person yn ofynnol at ddibenion gwaith y person, neu at ddibenion gweithgaredd y mae’r paragraff perthnasol yn Atodlen 5 yn ymwneud ag ef (yn ôl y digwydd), a phan fo’r person yn bresennol yn y man hwnnw
 • os yw’n ofynnol iddo wneud hynny gan gwnstabl
 • os yw'n ynysu mewn cerbyd nwyddau yn rhinwedd rheoliad 9(4)— (i) am resymau glanweithdra, (ii) i wneud ymarfer corff y tu allan, (iii) pan fo'n ofynnol neu os caniateir hynny gan y paragraff hwnnw, i symud i le gwahanol ar gyfer ynysu, (iv) i archwilio'r cerbyd neu ei lwyth neu i gyflawni unrhyw dasg arall sy'n ofynnol er mwyn i'r cerbyd weithredu'n ddiogel ac yn barhaus, gan gynnwys ail-lenwi â thanwydd a (v) am unrhyw reswm neu ddiben arall a bennir yn y paragraff hwn
 • i ymgymryd â phrawf gweithlu sy'n ofynnol gan reoliad 6K

Ar ôl cyrraedd o wlad rhestr goch

 • i deithio at ddiben gadael Cymru
 • i geisio cynhorthwy meddygol, pan fo angen hyn ar frys neu ar gais ymarferydd meddygol cofrestredig
 • i osgoi salwch, anaf neu risg arall o niwed
 • i fodloni rhwymedigaeth gyfreithiol, gan gynnwys mynd i’r llys neu fodloni amodau mechnïaeth, neu i gymryd rhan mewn achos cyfreithiol
 • mewn perthynas â phlant nad ydynt yn byw yn yr un aelwyd â’u rhieni, neu un o’u rhieni, i barhau â threfniadau presennol ar gyfer gweld rhieni a phlant, a chyswllt rhyngddynt, ac at ddibenion y paragraff hwn, mae “rhiant” yn cynnwys person nad yw’n rhiant i’r plentyn, ond sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn neu sydd â gofal drosto; 
 • am resymau tosturiol, gan gynnwys bod yn bresennol yn angladd— (i) aelod o deulu person; (ii) cyfaill agos; 
 • at ddiben cael prawf am y coronafeirws a ddarperir neu a weinyddir o dan Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
 • os gofynnir iddo wneud hynny gan gwnstabl

Newid safle lle’r ydych yn ynysu

Ni chewch newid y safle lle rydych yn hunanynysu heblaw o dan amgylchiadau cyfyngedig iawn, gan gynnwys y canlynol. Bydd yr amgylchiadau hyn yn cynnwys:

 • pan fo rhwymedigaeth gyfreithiol yn ei gwneud yn ofynnol ichi newid y safle yr ydych yn byw ynddo at ddibenion gofyniad hunanynysu
 • os na allwch, fel arall, aros ar y safle lle rydych yn byw at ddibenion y gofyniad hunanynysu

Os bydd hyn yn digwydd, rhaid ichi lenwi Ffurflen Lleoli Teithwyr newydd gyda chyfeiriad y safle newydd cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

Cymorth i'ch helpu i hunanynysu yn y safle lle’r ydych yn aros

Nid oes angen i'r bobl rydych yn aros gyda nhw hunanynysu, oni bai eu bod wedi teithio gyda chi neu eich bod yn datblygu symptomau'r coronafeirws.

Os nad oes gennych rywle i allu hunanynysu am 10 diwrnod, dylech hysbysu Swyddogion y Llu Ffiniau pan fyddwch yn mynd drwy reolaethau ffiniau'r DU. Byddant yn rhoi manylion gwasanaeth archebu ichi y gallwch ei ddefnyddio i drefnu llety lle gallwch hunanynysu ar eich cost eich hun.

Gall aros gartref fod yn anodd, yn rhwystredig neu'n unig, ond mae help ar gael os ydych yn cael pethau'n anodd o ganlyniad i'r coronafeirws.

Yn y safle lle'r ydych yn aros

Nid oes angen i'r bobl rydych yn aros gyda nhw aros gartref, oni bai eu bod wedi teithio gyda chi. Ceisiwch osgoi unrhyw gyswllt â nhw a cheisiwch dreulio cyn lleied o amser â phosibl mewn mannau sy’n cael eu rhannu, fel ceginau, ystafelloedd ymolchi a mannau eistedd.

Os byddwch yn aros mewn gwesty neu dŷ llety, rhaid ichi gadw draw oddi wrth bobl eraill nad oeddent wedi teithio gyda chi, felly mae'n bwysig nad ydych yn defnyddio ardaloedd sy’n cael eu rhannu, fel bariau, bwytai, clybiau iechyd a chyfleusterau chwaraeon. Cadwch 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill sy'n aros yno bob amser.

Mae'n bwysig osgoi unrhyw gyswllt â phobl eraill yn eich cartref er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r coronafeirws. Dylech aros mewn ystafell sydd wedi'i hawyru'n dda ac sydd â ffenestr sy'n wynebu allan y gallwch ei hagor, gan gadw ar wahân i’r bobl eraill yn eich cartref.

Os oes modd, dylech ddefnyddio ystafell ymolchi wahanol i weddill y cartref. Os bydd rhaid ichi rannu'r cyfleusterau hyn, bydd yn rhaid eu glanhau'n rheolaidd ar ôl i bob person eu defnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio tywelion gwahanol i'r bobl eraill yn eich cartref, er mwyn sychu eich hun ar ôl ymolchi neu gael cawod ac at ddibenion hylendid dwylo.

Golchi eich dwylo a sicrhau hylendid da

Dylai pawb olchi eu dwylo'n rheolaidd, ond mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl sydd wedi teithio i'r DU yn ddiweddar, gan y gallech fod wedi dal y coronafeirws ond heb ddatblygu symptomau eto. Golchwch eich dwylo'n aml â sebon a dŵr cynnes am 20 eiliad o leiaf, eu rinsio a'u sychu'n drylwyr. Defnyddiwch hylif diheintio dwylo ag alcohol os na fydd dŵr a sebon ar gael. Peidiwch â chyffwrdd eich llygaid, eich trwyn na'ch ceg â'ch dwylo heb eu golchi.

Gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â hances bapur dafladwy pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Rhowch hancesi papur mewn bag gwastraff plastig, a golchwch eich dwylo â dŵr a sebon ar unwaith am 20 eiliad o leiaf, eu rinsio a'u sychu'n drylwyr.

Yr eithriadau

Mae’n bosibl y bydd nifer cyfyngedig o bobl sy’n teithio i Gymru at ddibenion gwaith wedi eu cynnwys mewn categori o bobl esempt (ddim yn gorfod ynysu) neu wedi eu heithrio (gorfod ynysu ond yn gallu gadael at ddibenion gwaith). Mae’r categorïau hyn yn wahanol ar gyfer gwledydd rhestr goch a gwledydd nad ydynt ar y rhestr goch a byddant yn newid gan ddibynnu ar statws brechu’r unigolyn. Darllenwch y canllawiau manwl ar y rhai nad oes angen iddynt hunanynysu.

Fel pawb yng Nghymru, os cewch symptomau'r coronafeirws ni ddylech deithio, a dylech hunanynysu ar unwaith hyd yn oed os ydych wedi eich eithrio fel arall. Rhaid ichi ddilyn y canllawiau ar gadw'n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol.

 

Gorfodi

Mae oedolyn sy'n mynd yn groes i ofyniad hunanynysu neu sy'n rhoi gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol i'r Llywodraeth yn cyflawni trosedd.
 
Bydd hysbysiad cosb benodedig yn cael ei gyflwyno, sy'n rhoi cyfle i'r person hwnnw dalu'r gosb o fewn 28 diwrnod er mwyn osgoi cael ei euogfarnu. £500 fydd y gosb gyntaf a bydd y cosbau wedi hynny yn £1000, £2000, hyd at uchafswm o £4000.

Gall dirwyon eraill fod yn berthnasol os ydych yn dychwelyd o wlad sydd ar y rhestr goch neu’r rhestr oren.

Beth i'w wneud os byddwch yn datblygu symptomau'r coronafeirws

Dylech gadw llygad am unrhyw rai o'r symptomau canlynol yn ystod y 10 diwrnod ar ôl y diwrnod ichi gyrraedd y DU:

 • peswch cyson, newydd
 • tymheredd uchel
 • colli eich synnwyr arogli neu’ch synnwyr blasu, neu sylwi ar newid ynddynt

Os bydd gennych unrhyw un o'r symptomau hyn, dilynwch y canllawiau hunanynysu.