Skip to main content

2. Cymhwysedd

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y grant cartrefi gwag.

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

  • rhaid i chi fod yn ddarpar berchen-feddiannydd neu'n berchen-feddiannydd ar hyn o bryd, a bwriadu byw yn yr eiddo fel eich prif gartref am o leiaf 5 mlynedd
  • rhaid i'r eiddo fod yn wag am gyfnod o 6 mis cyn i chi ei brynu ac ar adeg cyflwyno'r cais am grant
  • mae'r grant ar gyfer gwaith hanfodol i wneud yr eiddo yn saff a diogel
  • mae'r eiddo yn rhydd rhag y peryglon iechyd a diogelwch mwyaf difrifol (peryglon categori 1)
  • bydd rhaid i chi wneud cyfraniad o 15% i gyfanswm cost y gwaith sy'n gymwys i gael grant, hyd at uchafswm o £3,000
  • mae modd ildio’r hawl i gael y cyfraniad o 15% yn ôl disgresiwn dan amodau eithriadol fel caledi ariannol, ond rhaid eich bod yn derbyn budd-dal cysylltiedig ag incwm
  • byddwch yn talu'r holl gostau uwchlaw’r uchafswm o £20,000 y grant
  • isafswm cost y gwaith cymwys am grant yw £1,000 (heb gynnwys TAW)
  • gall isafswm cost y gwaith cymwys am grant gynnwys ffioedd ategol
  • rhaid i'r amodau grant gael eu cofrestru â phridiant cyfreithiol ar gwblhau'r gwaith am gyfnod o 5 mlynedd

Gofynnir am ad-daliad llawn os bydd yr eiddo'n cael ei werthu, neu os na fydd neb yn byw ynddo fel y bwriedir yn ystod cyfnod 5 mlynedd amodau'r grant.

Rhannu’r dudalen hon