Neidio i'r prif gynnwy

5. Cynghorau tref a chymuned

Mae'r Panel yn ei gwneud yn orfodol  talu cyfraniad at gostau a threuliau aelodau cynghorau yn Grwpiau A, B ac C. Ni does angen derbynebau ar gyfer y taliadau hyn.  Er mwyn nodi pa un o'r 3 grŵp y mae eich cyngor ynddo - gweler Tabl 9 o’r adroddiad blynyddol.

Edrychodd y Panel ar nifer o fesurau y gallai eu defnyddio fel sail i unrhyw grwpiau ac mae’n ystyried mai’r nifer fwyaf priodol yw 3 grŵp sy’n seiliedig ar lefel incwm neu wariant, p’a un bynnag yw’r uchaf. Mae defnyddio ffigurau incwm neu wariant yn rhoi adlewyrchiad gwell o lefelau gweithgarwch cyngor na chymarebau poblogaeth. Fe wnaeth y Panel ganfod nad oes cydberthynas rhwng y rhain ac incwm neu wariant. Mae hefyd yn hawdd i gynghorau ddeall i ba grŵp y maent yn perthyn.

Rhaid i gynghorau tref a chymuned yng Ngrwpiau A, B ac C sicrhau bod taliad o £150 y flwyddyn ar gael i bob un o’u haelodau am gostau a ysgwyddir mewn perthynas â defnyddio’r ffôn, technoleg gwybodaeth, defnyddiau traul ac yn y blaen.

Rhaid i gynghorau tref a chymuned yng Ngrŵp A sicrhau bod taliad blynyddol o £500 yr un ar gael i isafswm o 1 ac uchafswm o 5 aelod i gydnabod cyfrifoldebau penodol. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £150 am gostau a threuliau.

Gall cynghorau tref a chymuned yng Ngrwpiau B neu C wneud taliad blynyddol o hyd at £500 yr un i hyd at 5 aelod i gydnabod cyfrifoldebau penodol. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £150 am gostau a threuliau.

Rhaid i bob cyngor tref a chymuned ddarparu ar gyfer ad-dalu costau angenrheidiol ar gyfer gofal am blant ac oedolion dibynnol (a roddir gan ofalwyr anffurfiol neu ffurfiol) ac ar gyfer anghenion cymorth personol hyd at uchafswm o £403 y mis. Rhaid i’r ad-daliad fod am y costau ychwanegol a ysgwyddwyd gan aelodau er mwyn iddynt gyflawni eu dyletswyddau cymeradwy. Dim ond ar ôl dangos derbynebau gan y gofalwr y dylid ad-dalu’r costau.

Cydymffurfio

Mae’n rhaid i gynghorau tref a chymuned gyhoeddi Datganiad o Daliadau hefyd erbyn 30 Medi bob blwyddyn. Mae’r ddogfen hon yn nodi’r holl daliadau i aelodau etholedig ym mlwyddyn flaenorol y cyngor.