Neidio i'r prif gynnwy

5. Cynghorau tref a chymuned

Gwnaeth y Panel hi’n orfodol talu cyfraniad at gostau a threuliau aelodau cynghorau yng Ngrwpiau 1 i 5. Nid oes angen derbynebau ar gyfer y taliadau hyn. Er mwyn nodi pa un o'r 5 grŵp y mae eich cyngor ynddo - gweler Tabl 10 o’r adroddiad blynyddol.

Yn 2021 cynhaliodd y Panel adolygiad o’r fframwaith tâl ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru.

Yn dilyn ymgynghoriad, sefydlodd y Panel bum grŵp yn seiliedig ar faint etholaeth y Cyngor. Yn ogystal, bydd ail ffactor ar gyfer penderfynu ym mha grŵp y bydd y cyngor yn cael ei leoli. Os yw ei incwm neu ei wariant yn fwy na £200,000 y flwyddyn yn gyson, bydd yn symud i fyny i’r grŵp nesaf.

Rhaid i gynghorau tref a chymuned yng Ngrwpiau 1 i 5 sicrhau bod taliad o £150 y flwyddyn ar gael i bob un o’u haelodau am gostau a ysgwyddir mewn perthynas â defnyddio’r ffôn, technoleg gwybodaeth, defnyddiau traul ac yn y blaen.

Rhaid i gynghorau tref a chymuned yng Ngrŵp 1 sicrhau bod taliad blynyddol o £500 yr un ar gael i isafswm o 1 ac uchafswm o 7 aelod i gydnabod cyfrifoldebau penodol. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £150 am gostau a threuliau.

Rhaid i gynghorau tref a chymuned yng Ngrŵp 2 wneud taliad blynyddol o £500 yr un i o leiaf 1 a hyd at 5 aelod i gydnabod cyfrifoldebau penodol. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £150 am gostau a threuliau.

Gall cynghorau tref a chymuned yng Ngrwpiau 3 a 4 wneud taliad blynyddol o hyd at £500 yr un i hyd at 3 o aelodau i gydnabod cyfrifoldebau penodol. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £150 am gostau a threuliau.

Gall cynghorau tref a chymuned yng Ngrŵp 5 wneud taliad blynyddol o hyd at £500 i aelodau i gydnabod cyfrifoldebau penodol. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £150 am gostau a threuliau.

Rhaid i bob cyngor tref a chymuned ddarparu ar gyfer y cyfraniad tuag at gostau gofal a chymorth personol ar gyfer dibynnydd o dan 16 mlwydd oed, neu berson ifanc neu oedolyn sydd fel arfer yn byw gyda’r aelod fel rhan o’i deulu ac na ellir ei adael heb oruchwyliaeth (a roddir gan ofalwyr anffurfiol neu ffurfiol). Diben hyn yw galluogi pobl sydd ag anghenion cymorth personol neu gyfrifoldebau gofalu i gyflawni eu dyletswyddau’n effeithiol fel aelod o awdurdod. Dim ond ar ôl dangos derbynebau gan y darparwr gofal y bydd taliadau’n cael eu gwneud.

Cydymffurfio

Mae’n rhaid i gynghorau tref a chymuned gyhoeddi Datganiad o Daliadau hefyd erbyn 30 Medi bob blwyddyn. Mae’r ddogfen hon yn nodi’r holl daliadau i aelodau etholedig ym mlwyddyn flaenorol y cyngor.