Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi cyhoeddi cyngor a gwybodaeth ar coronavirus ar gyfer:

  • unigolion
  • busnesau a chyflogwyr
  • y sectorau cymdeithasol, cymunedol a gofal preswyl
  • y sector addysg.

Mae’r cyngor hwn i’w weld yn https://llyw.cymru/coronafeirws

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio cynllun gweithredu ar sut mae’r DU wedi cynllunio a pha gamau pellach fydd yn cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r coronafeirws.

Diben y canllawiau uchod yw helpu unigolion a busnesau i baratoi ar gyfer lleihau risgiau ac effaith ac rydym yn argymell, os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes, y dylai’r rheini a allai elwa arnynt eu darllen. 

Mae argyfwng byd-eang coronavirus yn effeithio ar bawb.  Ein blaenoriaeth gyntaf yw cynnal iechyd y cyhoedd yn unol â chyngor y Llywodraeth, tra’n anelu at barhau i wasanaethu ein cwsmeriaid, drwy y cynlluniau grant amrywiol a gwahanol sydd gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-20. 

Rydym yn cydnabod bod y sefyllfa hon yn datblygu’n gyflym iawn gyda’r cyngor yn debygol o newid ar fyr-rybydd. 

Gan ystyried hyn, byddwn yn ceisio gwneud penderfyniadau cyn gynted â phosibl a fesul achos, tra’n ystyried pob cyngor swyddogol yn ystod y cyfnod hwnnw.     

Os ydych yn gweld bod coronavirus (COVID-19) yn cael effaith ar eich gallu i gyflawni eich prosiect, cysylltwch â ni ar unwaith. 

Er mwyn helpu i ddelio â’r argyfwng presennol rydym wedi ail-agor blwch negeseuon e-bost Yr Uned Rheoli Cynlluniau: SMU@gov.wales

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio y cyfeiriad e-bost ar gyfer pob gohebiaeth gan nodi yn glir deitl y prosiect a nod adnabod yr achos ble yn bosibl, gan ei bod yn bosibl na fydd staff unigol ar gael ar fyr-rybydd. 

Canolfan gyswllt i gwsmeriad (diweddarwyd ar 8fed Gorffennaf)

Mae ein Canolfan Gyswllt i Gwsmeriaid RPW yn gweithredu gyda llai o adnoddau. Mae hyn oherwydd absenoldeb staff ac addasiadau i weithio gartref.

O ddydd Mercher 6ed Ionawr amseroedd agor newydd y Ganolfan Gyswllt Cwsmer fydd:

Cyfnod Oriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener  9:00yb i 4:00yh

Fodd bynnag, mae’r gwasanaeth wedi’i gyfyngu ar hyn o bryd i alwadau am hawliadau a chroniadau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.    

Dylid cyflwyno pob ymholiad arall am brosiectau yn ysgrifenedig, drwy flwch negeseuon e-bost SMU.

Cwestiynnau cyffredin (diweddarwyd ar 28 Medi)

Cafodd y ddogfen cwestiynnau cyffredin hon ei chyhoeddi ar gyfer buddiolwyr i gyfeirio ati cyn cysylltu ag RPW.

C1. Dyddiad cau hawlio – a oes angen inni gyflwyno ein hawliadau erbyn 6 Ebrill o hyd?

Bydd angen hawlio costau a gwariant o fewn blwyddyn ariannol 2019/2020 erbyn 6 Ebrill. Os nad oes modd ichi gyflwyno hawliad ar WEFO ar-lein, dylech gysylltu â ni ar unwaith neu roi manylion pob un o’r costau i’w cronni.

Yn anffodus, rydym wedi atal yr apwyntiadau Cymorth Digidol dros dro ar draws pob un o swyddfeydd rhanbarthol Llywodraeth Cymru, ac ni allwn gynnig cymorth wyneb yn wyneb wrth uwchlwytho a chyflwyno hawliad(au) ar WEFO ar-lein. 

C2. Mae coronavirus yn cael effaith ar gyflawni y prosiect ac yn achosi ansicrwydd

Rydym yn sylweddoli y tarfu a’r ansicrwydd sy’n cael ei achosi gan coronavirus. Efallai eich bod yn gwybod y bydd angen ichi ymestyn hyd eich prosiect ond nad ydych yn gwybod faint o estyniad sydd ei angen arnoch. Os ydych yn y sefyllfa honno cewch atal eich prosiect tan ichi fod mewn sefyllfa i ofyn am estyniad. Bydd angen ichi anfon ebost at flwch negeseuon e-bost SMU.   

C3. Cymhwysedd costau prosiect – a fydd costau prosiect yn parhau i fod yn gymwys lle mae cyfyngiadau swyddogol ar waith sy’n effeithio ar weithgarwch ‘busnes fel arfer’?

Bydd unrhyw gostau angenrheidiol sydd eisoes wedi’u cymeradwyo gan RPW, sydd wedi’u cynnwys yng Nghynllun Busnes yr ymgyrch ac sydd wedi’u cynnwys yn y proffil cyflenwi cytunedig yn parhau i fod yn gymwys, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd lle mae swyddfeydd wedi gorfod cau a lle mae staff yn gweithio gartref neu lle mae gweithgarwch prosiect wedi lleihau.

Er enghraifft, costau rhentu, costau llety eraill (gan gynnwys Cyfraddau Safonol) a chostau staff. Fel gyda’r holl gostau a gytunir gan ni, mae yna ddisgwyliad y bydd gwerth am arian yn cael ei sicrhau a, lle gellir gwneud arbedion neu ostyngiadau, dylai’r opsiynau hyn gael eu harchwilio lle bo hynny’n bosibl.

C4. A oes modd parhau i hawlio costau staff?

Oes. Mae costau staff ar gyfer staff buddiolwyr sydd wedi’u contractio i weithio ar yr ymgyrch yn parhau i fod yn gymwys a dylent barhau i gael eu hawlio yn unol â pholisïau’r sefydliad ei hun ac yn unol â rheolau cymhwysedd RPW, fel cynt.

Lle mae polisïau’r buddiolwr yn cwmpasu amgylchiadau eithriadol (er enghraifft, absenoldeb arbennig gan fod ysgolion yn cau), mae’r costau hyn yn parhau i fod yn gymwys.

Yn ogystal, lle mae polisïau buddiolwyr yn caniatáu i staff barhau i weithio gartref wrth hunanynysu, bydd y costau hyn yn parhau i gael eu hystyried yn gymwys.

Byddai RPW yn derbyn negeseuon e-bost swyddogol fel tystiolaeth i gadarnhau polisi’r sefydliad ar gyfer amgylchiadau yn ymwneud â Choronafeirws. Mae tâl salwch yn parhau i fod yn gymwys os caiff ei hawlio yn unol â rheolau cymhwysedd RPW. 

C5. Beth yw effaith gorfod ymestyn prosiectau a chynyddu costau heb lawer o gynnydd, os o gwbl, mewn targedau ac allbynnau?

Os na all buddiolwyr gyflawni eu prosiectau oherwydd y feirws, byddwn yn ystyried y sefyllfa fesul achos, fel y byddem yn ei wneud ar gyfer unrhyw sefyllfa arall lle mae force majeure yn atal buddiolwr rhag cyflawni ei rwymedigaethau cytundebol.

Wrth gwrs, byddwn yn ystyriol o hyn ac yn ystyried estyniadau ac ati fel sy’n briodol, ond cofiwch na all y dyddiadau hyn fynd y tu hwnt i ddyddiad cymhwysedd y rhaglen, sef 31 Rhagfyr 2023, ac yn ddelfrydol, ni fyddai’r dyddiadau yn mynd y tu hwnt i fis Mehefin 2023 er mwyn galluogi’r holl weithgarwch cau i fynd rhagddo.

Os yr effeithir arnoch, anfonwch e-bost at flwch negeseuon e-bost SMU a gadewch inni wybod cyn gynted â phosibl, gan ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl ar yr effaith y mae/bydd sefyllfa coronavirus yn ei gael ar eich gallu i gyflawni’r prosiect. 

C6. Arolygiadau a gwiriadau ar y safle

Mae Taliadau Gwledig Cymru wedi bod yn monitro’r sefyllfa o ran COVID-19 yn ofalus ac wedi bod yn asesu’r peryglon o ran iechyd i archwilwyr a hawlwyr. Yn sgil hyn mae wedi cyflwyno mesurau lliniaru priodol i’w dilyn.  Mae archwiliadau ar safleoedd wedi ailddechrau ers 6 Gorffennaf a byddant yn parhau, gan sicrhau bod y gweithdrefnau perthnasol o ran iechyd a diogelwch yn cael eu dilyn. Mae’r rhain yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae Taliadau Gwledig Cymru wedi cyflwyno proses sy’n wahanol i’r gofynion ynghylch archwiliadau yn y fan a’r lle. Yn hytrach na chynnal ymweliad â safle gofynnwyd i hawlwyr:

  • gyflwyno ffotograffau â geotag o waith sydd wedi’i gwblhau ynghyd
  • thystiolaeth ddogfennol sy’n dangos cydymffurfiaeth â rheolau cynlluniau.

Mae Taliadau Gwledig Cymru bellach wedi argymell y dylid cynnal ymweliadau yn y fan a’r lle gyda gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn eu lle.

Byddwn yn gofyn i gwsmeriaid, lle y bo’n bosibl, ddarparu copïau electronig o’u cofnodion. Os nad yw hyn yn bosibl byddwn yn dilyn canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol a gweithdrefnau diheintio wrth archwilio cofnodion.

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa o ran COVID-19 yn ofalus, gan asesu’r peryglon o ran iechyd a’r camau lliniaru y mae angen eu cymryd bob amser.

Gallwch helpu i gyflymu’r broses drwy sicrhau bod eich cofrestrau tendro cystadleuol wedi’u cwblhau a’u diweddaru

C7. A fyddai ffioedd canslo yn gymwys?

Lle mae buddiolwr wedi mynd i gostau nad ydynt wedi dwyn ffrwyth oherwydd digwyddiadau neu benderfyniadau y tu hwnt i’w reolaeth e.e. cyfarfodydd yn cael eu canslo gan drydydd partïon neu yn dilyn cyngor y Llywodraeth, ni fydd y gwariant hwnnw yn cael ei wneud yn anghymwys am gyllid yr UE, cyn belled â bod camau rhesymol wedi’u cymryd i leihau’r gost honno e.e. ei fod wedi gwneud unrhyw hawliadau yswiriant posibl.

Gan edrych i’r dyfodol, dylai buddiolwyr fod yn ofalus wrth drefnu digwyddiadau presenoldeb ac osgoi gwneud hynny tra bo cyfyngiadau symud/teithio ar waith, oni bai bod opsiwn i gael ad-daliad llawn yn rhan o’r senario. 

C8. Cyfyngu ar deithiau tramor

Mae hyn yn ymwneud ag ymgyrchoedd/prosiectau sy’n cynnwys costau ar gyfer teithiau tramor o fewn cynlluniau busnes cymeradwy a/neu yr ymgyrchoedd/prosiectau hynny lle mae teithiau tramor unigol wedi’u hawdurdodi gan RPW.

Lle mae taith wedi’i harchebu i wlad/ardal y mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad wedi cynghori yn erbyn teithio iddi – bydd angen i fuddiolwr gysylltu â’i ddarparwr yswiriant teithio ei hun (lle bo hynny’n berthnasol) a hawlio yn erbyn yr yswiriant.

Os na fydd y polisi yswiriant teithio yn ad-dalu’r costau teithio am unrhyw reswm, bydd angen i’r rhesymau hyn gael eu darparu i RPW.

Wrth ddisgwyl y rhesymau pam nad yw’r polisi yswiriant yn talu allan a lle mae RPW yn derbyn bod y rhesymau yn rhesymol a bod modd eu cyfiawnhau i hawlio o gronfeydd strwythurol, ystyrir bod y costau teithio yn anghymwys. Ystyrir bod ffioedd tâl-dros-ben yswiriant yn gost gymwys.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 109 KB.

Maint Ffeil 109 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.