Neidio i'r prif gynnwy

Mae RPW yn parhau i fonitro sefyllfa COVID-19 a’i effeithiau’n ofalus. Byddwn yn asesu'n barhaus y protocolau iechyd a diogelwch ar gyfer staff a buddiolwyr wrth gyflawni ein dyletswyddau statudol.  Mae'r protocolau hyn yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Canolfan cyswllt cwsmeriad (diweddarwyd ar 6 Ionawr 2022)

Mae Canolfan Gyswllt i Gwsmeriaid RPW yn gweithredu gyda llai o adnoddau oherwydd absenoldeb staff ac addasiadau i drefniadau gweithio gartref. Gall hyn effeithio ar gyflymder yr ymateb i rai ymholiadau.

Mae oriau agor y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid fel a ganlyn:

Cyfnod Oriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener

9:00yb i 4:00yh

Lle bo modd, dylid cyflwyno ymholiadau arferol ynghylch prosiectau drwy eich cyfrif RPW Ar-lein, sydd ar gael 24 awr y dydd. 

Blwch Post yr Uned Rheoli Cynlluniau (diweddarwyd ar 28 Ionawr)

O 1 Chwefror 2021 bydd Blwch Post yr Uned Rheoli Cynlluniau unwaith eto ar gau i unrhyw e-byst sy'n dod i mewn.  Dylid anfon pob ymholiad ac unrhyw dystiolaeth ddogfennol at Ganolfan Gyswllt i:

  • Gwsmeriaid RPW neu
  • drwy eich cyfrif RPW Ar-lein diogel.

Os na allwch gael mynediad at eich cyfrif RPW Ar-lein, cysylltwch â Chanolfan Gyswllt i Gwsmeriaid RPW ar unwaith.

Nodyn Atgoffa am Hawliad (WEFO Ar-lein) (diweddarwyd ar 28 Ionawr)

Rhaid hawlio am yr holl arian a wariwyd erbyn diwedd Blwyddyn Ariannol 2020–2021 (i’w wario erbyn 31 March 2021) erbyn 5 Ebrill 2021.

Bydd gwahoddiadau a nodiadau atgoffa ynghylch terfynau amser hawlio’n cael eu cyhoeddi yn ystod y ddau fis nesaf.

Rhaid i bob prosiect sydd i fod i gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2021 gyflwyno ei hawliad terfynol erbyn 5 Ebrill 2021.

Os oedd gan eich prosiect ddyddiad cau ariannol cyn mis Mawrth 2021, mae hyn yn cael ei ddiwygio, a Mawrth 2021 fydd y dyddiad ar gyfer eich hawliad terfynol. Byddwn yn canslo hawliadau blaenorol, felly, erbyn 5 Ebrill 2021 fydd yr unig dyddiad cau sy’n berthnasol ichi ar gyfer cyflwyno eich hawliad terfynol.

Os na allwch gyflwyno hawliad ar WEFO Ar-lein, cysylltwch â Chanolfan Gyswllt i Gwsmeriaid RPW am gymorth.

Os oes gennych anfonebau nad ydynt wedi cael eu talu ar 31 Mawrth 2021, ni allwch gynnwys y rhain yn eich hawliad ym mis Mawrth neu eich hawliad terfynol. Rhaid cyflwyno'r dystiolaeth hon drwy eich cyfrif RPW Ar-lein erbyn 5 Ebrill fel y gellir cronni'r arian grant ar gyfer eich prosiect.

Diwedd y Flwyddyn Ariannol – Ffurflen Diweddaru Prosiect (diweddarwyd ar 28 Ionawr)

Os na allwch gwblhau'r prosiect yn unol â'ch proffil cyflawni ar gyfer 2020/2021, bydd angen ichi roi gwybod inni ar unwaith drwy eich cyfrif RPW Ar-lein.

Bydd Ffurflen Diweddaru Prosiect ar Ddiwedd Blwyddyn Ariannol ar gael yn eich cyfrif RPW Ar-lein ar 1 Chwefror.  

Diben y ffurflen hon yw caniatáu i fuddiolwyr prosiectau adrodd am:

  • y tanwariant a ddisgwylir yn erbyn eu proffil ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/2021
  • gofyn i drosglwyddo arian nas gwariwyd, wedi'i broffilio hyd at 31 Mawrth 2021, i flynyddoedd ariannol y dyfodol.

Bydd pob cais i drosglwyddo arian i flynyddoedd ariannol y dyfodol yn cael ei ystyried fesul achos, gan ystyried achosion o force majeure/amgylchiadau eithriadol.

Os nad yw’r ffurflen hon yn cael ei llenwi a'i chyflwyno erbyn 19 Chwefror 2021, ni fydd ceisiadau i drosglwyddo arian i flynyddoedd y dyfodol yn cael eu hystyried.

Bydd angen i fuddiolwyr sydd â mwy nag un prosiect gyflwyno ffurflen ar wahân ar gyfer pob prosiect lle mae tanwariant posibl.

Cewch eich hysbysu am y canlyniad o fewn wyth wythnos, pan fydd y tanwariant ar draws yr holl brosiectau economaidd-gymdeithasol o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig wedi cael eu ystyried

Os yw eich prosiect yn cyflawni yn unol â’r proffil ac na ragwelir tanwariant, nid oes angen ichi lenwi'r Ffurflen Diweddaru Prosiect, ond mae angen ichi sicrhau bod yr holl arian a wariwyd hyd at 31 Mawrth 2021 yn cael ei hawlio erbyn 5 Ebrill 2021.

Ailwerthusiadau (diweddarwyd ar 28 Ionawr)

Os ydych wedi cyflwyno Ffurflen Ailwerthuso yn gofyn i drosglwyddo cyllid grant nas gwariwyd i flynyddoedd y dyfodol, ni fydd y ffurflen hon yn cael ei hystyried nes bod eich Ffurflen Diweddaru Prosiect wedi cael ei chwblhau a'i dychwelyd.

Os oes angen ichi wneud newidiadau eraill i'r prosiect a gafodd ei gymeradwyo h.y. newid i’r gweithgareddau sy'n cael eu darparu sy'n effeithio ar benawdau gwariant, gellir cyflwyno Ffurflen Ailwerthuso o hyd. Rhaid cyflwyno'r ffurflen hon drwy eich cyfrif RPW Ar-lein.

Ar y Safle – Gwiriadau Gweinyddol (diweddarwyd ar 28 Ionawr)

Mae'n ofynnol i RPW archwilio a gwirio cofnodion o’r gweithrediadau a gafodd eu cymeradwyo tua diwedd cyfnod y prosiect er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r cynllun.

Er mwyn gwirio hawliadau a rhyddhau unrhyw daliadau sy'n weddill, fan leiaf bydd angen ichi roi'r wybodaeth ganlynol inni:-

  • Diweddariad ar y Prosiect: yn esbonio sut mae'r prosiect yn mynd rhagddo. Sut mae'r cyllid wedi bod o fudd i'ch busnes/sefydliad/sector a manylion y ffordd mae’r holl cyllid grant a gafodd ei gymeradwyo wedi cael ei wario.
  • Gwybodaeth a thystiolaeth am Ddangosyddion a’r Allbynnau a gyflawnwyd.
  • Manylion caffael, yn unol â’r Nodiadau Cyfarwyddyd ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus.
  • Tystiolaeth ffotograffig â geotag ar gyfer yr holl eitemau cyfalaf y buddsoddwyd ynddynt.

Gall prosesu hawliadau fod yn amodol ar gwblhau'r gwiriadau gweinyddol ar y safle. Ymatebwch yn brydlon i unrhyw geisiadau am y wybodaeth hon i leihau'r oedi wrth brosesu eich cais.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 100 KB.

Maint Ffeil 100 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.