Neidio i'r prif gynnwy

Mae RPW yn parhau i fonitro sefyllfa COVID-19 a’i effeithiau’n ofalus. Byddwn yn asesu'n barhaus y protocolau iechyd a diogelwch ar gyfer staff a buddiolwyr wrth gyflawni ein dyletswyddau statudol.  Mae'r protocolau hyn yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Eich atgoffa i hawlio (WEFO Ar-lein)

Mae blwyddyn ariannol Llywodraeth Cymru yn rhedeg o’r 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022.

Daw’ch grantiau RhDG o gyllidebau’r blynyddoedd ariannol sydd wedi’u cymeradwyo fel rhan o Broffil Cyflenwi’ch prosiect.

Rhaid hawlio holl wariant cymwys y prosiect a wariwyd ym Mlwyddyn Ariannol 2021/22 erbyn 6 Ebrill 2022.

Os oes gennych hawliad ar eich Proffil ar gyfer mis Mawrth 2022, bydd RPW yn cysylltu â chi yn wythnos gyntaf mis Mawrth fel bod gennych ddigon o amser i hawlio erbyn 6 Ebrill 2022

Os na fyddwch wedi hawlio holl wariant cymwys y prosiect, mae perygl y gallech golli’ch grant.

Os oes gennych fwy nag un hawliad ar gael (â statws Gwahoddwyd), rydym yn eich cynghori i hawlio’r un diweddaraf a gofyn i ni ganslo’r hawliad(au) hŷn.

Eich atgoffa i gyflwyno’ch croniadau

Bydd angen inni wybod pa hawliadau sydd wedi cronni gennych:

 • Os na fyddwch wedi gwario holl wariant Blwyddyn Ariannol 2021/22 y prosiect, er enghraifft mae gennych anfonebau sydd heb eu talu ar 31 Mawrth 2022 neu
 • Os nad ydych wedi gallu hawlio am eich bod yn aros am
  • y newidiadau rydych chi wedi gofyn amdanynt i’ch prosiect a bod hynny’n effeithio ar eich gallu i hawlio,
  • taliad o hawliad blaenorol

Yn yr achosion hyn, bydd angen ichi nodi gwariant 21/22 sydd heb ei hawlio trwy gyflwyno tystiolaeth ohono ar eich cyfrif WEFO Ar-lein ddim hwyrach na 6 Ebrill 2022.

Sut i gyflwyno manylion y croniadau hyn ar WEFO Ar-lein:

 • casglu’r holl dystiolaeth o’r gwariant sydd heb ei hawlio, er enghraifft copïau wedi’u sganio o anfonebau neu daflenni amser
 • nodi gwerth yr eitemau gwariant yn y Ffurflen Crynodeb o Groniadau
 • mewngofnodi i’ch cyfrif WEFO Ar-lein
 • i weld sut i lanlwytho dogfen i WEFO Ar-lein, ewch i Sut i Ddefnyddio WEFO Ar-lein
 • o ran enw’r achos (prosiect) cliciwch Crynodeb o’r Hawliad ac agor yr hawliad mwyaf diweddar (unrhyw statws)
 • o’r gwymplen yno, cliciwch ar Dogfennau’r Hawliadau. Yna lanlwythwch Ffurflen Crynodeb o’r Croniadau a’r dystiolaeth.
 • heb dystiolaeth, ni fyddwn yn gallu cronni’r gwariant a gallech golli’r grant.
 • dylech enwi’ch dogfen ID yr Achos Croniad RhDG – Mawrth 2022, er enghraifft 98251 Croniad RhDG – Mawrth 2022.

Ni fydd RPW yn eich talu ar sail ffigurau’r croniadau hyn.  I gael taliad, rhaid cyflwyno hawliad trwy’r broses hawlio arferol ar WEFO Ar-lein.

Byddwn yn disgwyl ichi hawlio’r gwariant hwn sydd wedi cronni ar WEFO Ar-lein ddim hwyrach na 30 Mehefin 2022.

Gallwch ei hawlio ar WEFO Ar-lein fel rhan o’ch hawliad nesaf o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • pan fyddwch wedi’i wario ac y bydd gennych dystiolaeth ar gyfer ei hawlio, fel anfonebau neu ddatganiadau banc
 • pan fydd yr hawliad blaenorol wedi’i awdurdodi neu ei dalu, y tendr cystadleuol wedi’i gymeradwyo neu’r ailwerthusiad wedi’i gwblhau; pa un bynnag sy’n berthnasol.

Prosiectau y disgwylir eu cwblhau erbyn 31 Mawrth 2022

Os bydd hawliad olaf y prosiect yn cael ei gyflwyno yn y Flwyddyn Ariannol hon, gofalwch fod holl wariant y prosiect wedi’i hawlio erbyn 6 Ebrill 2022.

Byddwn yn ystyried pob cais i gario arian grant ymlaen i Flwyddyn Ariannol 2022/23 yn ôl rhinweddau’r achos unigol.

Byddwn yn ystyried achosion o amgylchiadau eithriadol.

Rhaid cyflwyno cais i gario arian grant sydd heb ei hawlio ymlaen ar Ffurflen Ail-werthuso Prosiect erbyn 6 Ebrill 2022.

Rhaid i fuddiolwyr sy’n cynnal mwy nag un prosiect gyflwyno ffurflen ar wahân ar gyfer pob prosiect lle gallai fod yna danwariant.

Cewch wybod y canlyniad gennym wedi i ni ystyried pob prosiect economaidd gymdeithasol o dan y RhDG sydd wedi tanwario

Gallwch ofyn am ffurflenni Ailwerthuso Prosiectau ar RPW Ar-lein.  Am fanylion, ewch i Canllawiau ar wneud cais i newid prosiect cymeradwy.

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF)

Mae Rhaglen Weithredol y DU yn nodi sut y mae Aelod-wladwriaethau'n bwriadu gwario eu cyllideb EMFF ac mae'n amodol ar gymeradwyaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd a Phwyllgor Monitro Rhaglenni'r DU (PMC). Mae rhagor o fanylion ar gael ar ein tudalen Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop: rhaglen weithredol.

Mae'r EMFF yng Nghymru yn rhaglen gwerth £17 miliwn, a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru ac a weinyddir gan Taliadau Gwledig Cymru (RPW).

Er bod cyfnod swyddogol y rhaglen EMFF wedi dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020, mae'r rhaglen yn parhau i weithredu ac yn tynnu cyllid y Comisiwn Ewropeaidd i lawr am dair blynedd ychwanegol fel y cytunwyd o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020.

Yn sgil cyfyngiadau COVID-19 parhaus a dadneilltuo prosiectau dros y 12 mis diwethaf, mae cyllideb EMFF o £1m wedi dod ar gael i gefnogi prosiectau newydd.

Fodd bynnag, gan mai dim ond tan 2023 y mae cyllid y Comisiwn Ewropeaidd ar gael, bydd y gyllideb sy'n weddill yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu cymorth i:

 • helpu'r diwydiant i liniaru effaith barhaus pandemig COVID
 • addasu i amodau'r farchnad sy'n newid yn gyflym ar gyfer cynhyrchion bwyd môr.

Felly, bydd gweddill y gyllideb EMFF yn cefnogi buddsoddiadau yn:

 • y fflyd arfordirol ar raddfa fach a dyframaethu,
 • gwelliannau i farchnata a phrosesu cynhyrchion pysgodfeydd a dyframaethu.

Bydd yn rhaid cwblhau unrhyw brosiect a ddewisir ac a gefnogir yn ystod cyfnod y rhaglen sy'n weddill o fewn cyfnod o 12 mis sy'n dechrau o fis Gorffennaf eleni.

Cyfnod Ymgeisio Newydd (Diweddariad 22 Mawrth 2022)

Agorodd cyfnod ymgeisio newydd Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) ar 17 Ionawr 2022, ac mae bellach wedi'i ymestyn am gyfnod pellach o 10 wythnos, a bydd bellach yn cau ar 3 Mehefin 2022:

Agorodd y cyfnod ymgeisio ar: 17 Ionawr 2022       

Bydd y cyfnod ymgeisio yn cau ar: 03 Mehefin 2022

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, darllenwch ganllawiau'r cynllun. Rhowch amlinelliad cychwynnol o gynigion eich prosiect ar Ffurflen Amlinellol y Prosiect a ddarperir i flwch post EMFF cyn gynted â phosibl.

Dim ond i gynigion prosiect y bernir eu bod yn bodloni meini prawf cymhwysedd y rhaglen EMFF y caiff ffurflenni cais llawn eu cyflwyno.

Ni fydd y ceisiadau ond yn cael eu hystyried ar ôl i'r cyfnod ymgeisio ddod i ben.

Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad cau, 3 Mehefin 2022.

Canllawiau'r cynllun (Diweddarwyd 22 Mawrth 2022)

Ehangwyd y cyfnod ymgeisio presennol i ystyried pob cynnig prosiect. 

O dan y tair blaenoriaeth ganlynol: 

 • UP1: Hyrwyddo pysgodfeydd sy'n amgylcheddol gynaliadwy, sy'n defnyddio adnoddau'n effeithlon, yn arloesol, yn gystadleuol ac yn seiliedig ar wybodaeth, 
 • UP2: Meithrin dyframaeth cynaliadwy, sy'n defnyddio adnoddau'n effeithlon, yn arloesol, yn gystadleuol ac yn seiliedig ar wybodaeth, i'w wahodd a'i ystyried, a 
 • UP5: Meithrin marchnata a phrosesu

Mae canllawiau llawn y cynllun ar holl flaenoriaethau'r undeb ac erthyglau cysylltiedig ar gael yn Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid o dan unrhyw un o flaenoriaethau'r undeb, llenwch Ffurflen Amlinellol Prosiect a'i dychwelyd i flwch post EMFF.

Dangosyddion canlyniadau

Mae Rhaglen Weithredol yr EMFF yn pennu'r dangosyddion allbwn a chanlyniadau y bydd disgwyl i brosiectau adrodd yn eu herbyn.

Mae'r Dangosydd Allbwn yn cofnodi nifer y prosiectau y dyfarnwyd grant iddynt.

Mae'r Dangosyddion Canlyniadau wedi'u cynllunio i nodi’r manteision neu'r effeithiau sy'n deillio o bob prosiect a gefnogir. Mae Rhaglen Weithredol yr EMFF yn nodi amrywiaeth o Ddangosyddion Canlyniadau, a all fod yn berthnasol i brosiectau o dan bob un o'r Mesurau ar wahân a nodir uchod.

Cyfeiriwch at yr adrannau ‘Dangosyddion ac Adrodd’ a ‘Tystiolaeth o Ddangosyddion Canlyniadau' i gael rhagor o wybodaeth am yr wybodaeth sydd i'w darparu i fesur cyflawniad yn erbyn pob Dangosydd Canlyniadau a ddewisir.

Rhaid i bob buddiolwyr sy'n derbyn cyllid grant yr EMFF ddarparu tystiolaeth i gefnogi'r targedau ‘dangosydd canlyniadau’ sy'n berthnasol i'w prosiect.

Ffurflen Amlinellu’r Prosiect (Diweddariad 22 Mawrth 2022)

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am cyllid o dan unrhyw erthygl uchod, cwblhewch y Ffurflen Amlinellu’r Prosiect.

Dylid cyflwyno y Ffurflen Amlinellu’r Prosiect mewn e-bost i EMFFCyfathrebu@llyw.cymru

Bydd gwiriadau cymhwysedd sylfaenol yn cael eu cwblhau ar eich cynnig prosiect cyn i chi gael ffurflen gais lawn i'w chwblhau a'i dychwelyd erbyn 3 Mehefin 2022.

I gael help a chymorth ychwanegol, cysylltwch â Chanolfan Gyswllt i Gwsmeriaid RPW ar 03000 062 5004. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg

Arfarnu a dethol prosiectau

Pan fydd cyllidebau'n gyfyngedig, rhaid ystyried nifer o ffactorau wrth benderfynu sut i ddyrannu cymorth grant. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cynnig cyfle cyfartal i ymgeiswyr wneud cais
 • Cael proses agored a thryloyw ar gyfer ystyried cynigion
 • Rheoli disgwyliadau am y tebygolrwydd o lwyddiant

Disgwylir y bydd galw sylweddol am y grant sydd ar gael, ac felly bydd ceisiadau'n cael eu hystyried mewn cystadleuaeth uniongyrchol â'i gilydd.

Bydd ceisiadau yn cael eu harfarnu yn erbyn meini prawf y cynllun ac yn unol â'r meini prawf cymhwysedd a dethol y cytunwyd arnynt ar gyfer y rhaglen EMFF.

Bydd yr arfarniad yn cael ei wneud yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarperir ac os nad yw hynny'n glir, ni wneir unrhyw geisiadau am eglurhad nac esboniadau ychwanegol.

Bydd ceisiadau'n cael eu sgorio a'u rhestru yn nhrefn teilyngdod yn unol â'r meini prawf dethol.

Bydd ceisiadau yn cael eu dewis mewn trefn restredig nes bod naill ai'r arian sydd ar gael wedi'i ddyrannu neu fod y terfyn uchaf o ran nifer y ceisiadau wedi'i gyrraedd. Nid oes sicrwydd y bydd yr holl arian yn cael ei ddyrannu nac y bydd y terfyn uchaf o ran nifer y prosiectau yn cael ei ddewis.

Dim ond ar sail y manylion a geir ar y Ffurflen Gais yn unol â’r meini prawf a nodir yng nghanllawiau'r cynllun yr ydych yn gwneud cais amdanynt y caiff pob cynnig ei ystyried.

Oherwydd y cyfnod cyfyngedig ar gyfer cyflwyno ac arfarnu prosiectau, ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw hysbysiadau risg o dan y cylch ariannu hwn.

Canolfan cyswllt cwsmeriad (diweddarwyd ar 17 Ionawr 2022)

Mae staff yn ein Canolfan Gyswllt ddwyieithog i Gwsmeriaid ar gael ar 03000 062 5004 i ddarparu rhagor o gymorth a chefnogaeth. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

Mae’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid yn gweithio fel a ganlyn:

Cyfnod Oriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener

9:00yb i 4:00yh

Os medrwch, cyflwynwch ymholiadau cyffredinol ynghylch eich prosiect trwy’ch cyfrif RPW Ar-lein sydd ar gael 24 awr y dydd.

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i’ch cyfrif RPW ar-lein, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar unwaith.