Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gall landlordiaid, asiantaethau tai a datblygwyr baratoi ar gyfer ymweliadau, mynd i weld eiddo ac ailagor swyddfeydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Symud tŷ: cyngor i'r diwydiant 

Pethau allweddol i’w hystyried:

 • Cynhaliwch ymweliadau rhithwir lle bo hynny’n bosibl
 • Dylai’r trigolion presennol adael yr eiddo cyn bod ymweliadau yn cael eu cynnal, lle bo hynny’n bosibl
 • Dilynwch ganllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol yn ystod ymweliadau a gwisgwch orchudd wyneb dan do
 • Dilynwch arferion hylendid dwylo da ac ymweliadau ‘di-gyffwrdd’
 • Glanhewch yr eiddo yn drwyadl cyn ac ar ôl ymweliadau

Dylai pob busnes ddilyn fersiwn ddiweddaraf y canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19 ar sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws a'r canllawiau ar gynnal pellter corfforol yn y gweithle.

Mae'n bwysig bod pob busnes yn cydweithio i sicrhau ein bod yn Profi, Olrhain a Diogelu er mwyn lleihau ymlediad yr haint cymaint â phosibl. Rydym yn disgwyl i bob sector ystyried sut y gall weithredu mewn ffordd sy'n lleihau'r angen am gyswllt wyneb yn wyneb a, lle nad oes modd ei osgoi, fabwysiadu gweithdrefnau sy'n sicrhau bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol ac yn lleihau’r risg.

Ar ben hynny, bydd rhaid i gyflogwyr a phawb sy’n gyfrfiol am unrhyw safle sydd ar agor, gydymffurfio â’r canllawiau canlynol ar leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws.

Yn ogystal â chanllawiau'r Llywodraeth, rydym yn annog gweithwyr proffesiynol i siarad â'u cyrff cynrychioliadol ac ymgyfarwyddo â'r canllawiau y mae'r cyrff hyn wedi'u paratoi ar gyfer eu sectorau penodol.
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor i:

 • asiantiaid eiddo
 • datblygwyr a swyddfeydd sy'n gwerthu cartrefi a adeiledir o'r newydd
 • asiantiaid gosod eiddo a landlordiaid preifat
 • landlordiaid cymdeithasol

Efallai y bydd y wybodaeth yn yr adrannau hyn yn ddefnyddiol i grefftwyr, trawsgludwyr, perchenogion eiddo sy’n cynnal ymweliadau ag eiddo eu hunain, aseswyr gwarant cartrefi a adeiledir o'r newydd, syrfewyr, aseswyr tystysgrifau perfformiad ynni a chwmnïau symud dodrefn hefyd. 

Dylech ymgyfarwyddo â'r canllawiau a ddarperir yn yr adran symud tŷ ac addasu eich prosesau a'ch gweithdrefnau yn unol â hynny. 

Swyddfeydd a safleoedd 

Gall asiantiaid eiddo, swyddfeydd sy'n gwerthu cartrefi a adeiledir o'r newydd, asiantiaid gosod eiddo a safleoedd landlordiaid fod ar gau i’r cyhoedd Gall safleoedd fod ar agor i staff, ac yn yr achos yma rhaid cydymffurfio a chanllawiau ar gadw pellter cymdeithasol yn y gweithle. Hefyd dylid ystyried canllawiau'r Llywodraeth ar Ddiogelu Cymru yn y gwaith - canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19

Os gall staff weithio'n effeithlon ac yn ddiogel yn y cartref, dylent barhau i wneud hynny. Ym mhob elfen o weithrediad eich busnes, bydd angen i chi ystyried pa rannau y gellir eu cyflawni drwy ddulliau rhithwir lle bynnag y bo modd. 

Dylid gosod Mesurau Iechyd a Diogelwch ar waith yn unol â fersiynau diweddaraf y canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19 ar sut i weithio’n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws a’r canllawiau ar gynnal pellter cymdeithasol a chorfforol yn y gweithle. 

Dylech gyfeirio yn benodol at y gofyniad ynghylch cadw pellter cymdeithasol:

Mae Rheoliadau’r Coronafeirws 2020 yn gosod gofyniad cyfreithiol ar weithleoedd i gymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol o 2 fetr rhwng unigolion ar eu safle/oedd. Lluniwyd canllawiau er mwyn helpu pobl i ddeall yr hyn y mae “cymryd pob cam rhesymol” yn ei olygu a beth i’w wneud os na ellir cadw pellter o 2 fetr mewn rhai amgylchiadau. Mae methiant i gydymffurfio â’r dyletswydd pellter corfforol yng Nghymru heb esgus rhesymol yn drosedd, a gallai collfarn arwain at ddirwy.

Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer tai arddangos newydd

 • Dim ond un apwyntiad ar y tro y dylid ei drefnu er mwyn sicrhau bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol ar y safle gwerthu, a dylai adeiladwyr gadw manylion cyswllt cwsmeriaid at ddibenion olrhain COVID-19.
 • Dylid hysbysu cwsmeriaid cyn iddynt gyrraedd y safle am y mesurau sydd ar waith y mae'n rhaid iddynt eu dilyn.
 • Mae angen i adeiladwyr sicrhau bod lleoedd parcio ar gael sy'n ei gwneud yn bosibl i bobl gadw pellter cymdeithasol. Dylid cynghori cwsmeriaid i gyrraedd ychydig funudau yn unig cyn eu hapwyntiad ac aros yn eu car tan amser eu hapwyntiad.
 • Dylai adeiladwyr wneud pob ymdrech i anfon yr holl wybodaeth am y datblygiad i gwmseriaid yn ddigidol.
 • Dylai adeiladwyr hefyd ddatblygu prosesau ar gyfer cwsmeriaid nad oes modd iddynt dderbyn na gweld dogfennau yn ddigidol.
 • Bydd angen ystyried sut y dylid derbyn taliadau cadw, gan gynnwys taliadau dros y ffôn.

Paratoi eiddo i'r cyhoedd ei weld

Gellir tynnu ffotograffau proffesiynol, gwneud fideos, cynnal prisiadau ac archwiliadau a pharatoi cynlluniau llawr at ddibenion rhentu a gwerthu eiddo. Ond dylid gwneud hynny mewn ffordd ddiogel, yn unol â'r canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion, a’r canllawiau ar gynnal pellter corfforol yn y gweithle.

Hwyluso'r broses o weld eiddo i'r cyhoedd 

 • Ni ddylid caniatáu i unigolion ddod i ymweld ag eiddo os bydd unrhyw rai o’r rheini, gan gynnwys y perchennog/perchenogion presennol, y darpar ymwelydd/ymwelwyr, a’r landlord neu’r asiant sy’n rhan o’r ymweliad yn arddangos symptomau Covid-19 neu’n dangos symptomau ac yn hunanynysu. Dylid cael manylion cyswllt pob ymwelydd rhag ofn bod angen canslo ar fyr rybudd ac at ddibenion olrhain cysylltiadau. 
 • Gellir marchnata eiddo, ond mae landlordiaid ac asiantiaid yn gyfrifol am sicrhau bod pob ymdrech yn cael ei gwneud i leihau’r risg. 
 • Byddem yn annog ceisio sicrhau bod pob eiddo yn cael ei weld drwy ddulliau rhithwir yn y lle cyntaf.
 • Lle mae angen mynd i weld eiddo, dylid gwneud hynny drwy apwyntiad yn unig a dim ond pobl o'r un aelwyd ddylai fod yn bresennol. Ac, os yw’n bosibl, dim ond oedolyn/oedolion o’r aelwyd honno (neu un oedolyn o’r naill aelwyd neu’r llall os bydd aelwyd ac aelwyd estynedig yn symud i’r tŷ). Y nod yw cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr, gan gynnwys plant, wrth ymweld ag eiddo.
 • Dylai’r eiddo gael ei lanhau’n drylwyr cyn ac ar ôl yr ymweliad. Dylai hynny gynnwys sicrhau bod arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, megis dolenni drws, yn cael eu glanhau gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau tŷ arferol. Dylai tywelion a chlytiau a ddefnyddir i lanhau gael eu gwaredu’n ddiogel neu eu golchi fel y bo’n briodol. Dylai ardaloedd lle y rhennir mynediad, er enghraifft mynediad drws ffrynt a rennir, gael eu glanhau hefyd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am lanhau mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd ar wefan Llywodraeth y DU
 • Ni ddylid caniatáu i bobl weld eiddo ar hap – dim ond drwy apwyntiad y dylid ymweld ag eiddo, a dylid cyfyngu ymweliadau i ddarpar brynwyr difrifol yn unig.
 • Ni chaniateir rhoi gwahoddiad cyffredinol i unrhyw un ddod i weld eiddo.
 • Wrth drefnu ymweliadau, dylid sicrhau bod digon o amser i lanhau rhwng pob ymweliad: ni chaniateir ymweliadau cefn-wrth-gefn. 
 • Ni ddylai neb fod yn rhan o ymweliad i weld eiddo os yw’n arddangos symptomau’r coronafeirws neu os yw’n hunanynysu. 
 • Dylai asiantiaid eiddo a gosod eiddo ddilyn y canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion.
 • Wrth wneud unrhyw waith yng nghartref rhywun, dylid dilyn y canllawiau ar weithio yng nghartrefi pobl eraill.
 • Byddem yn annog landlordiaid neu asiantiaid fod yn bresennol pan fydd pobl yn do di weld eiddo, a dylent gydymffurfio â’r gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol drwy gydol yr ymweliad.
 • Os na fydd y landlord neu’r asiant yn bresennol, dylent sicrhau bod y rhai sy’n gweld yr eiddo a’r perchenogion yn deall ymlaen llaw sut y dylent ymddwyn. 
 • Ni ddylai asiantiaid na landlordiaid fynd â thenantiaid presennol, darpar denantiaid na darpar berchenogion yn y car i weld eiddo. Cyn yr ymweliad, dylai'r asiant neu'r landlord sicrhau bod yr holl oleuadau ymlaen yn yr eiddo a bod y drysau ar agor, er mwyn atal y rheini sy’n dod i weld yr eiddo rhag cyffwrdd ag arwynebau heb fwriadu.
 • Os bydd tenant yn byw yn yr eiddo pan fydd yr ymweliad yn cael ei gynnal, dylai’r landlord neu’r asiant gysylltu â’r tenant ymlaen llaw, gan roi digon o rybudd, i egluro’r broses a’r modd y bydd yr ymweliad yn cael ei gynnal yn ddiogel. Dylai hynny gael ei drin mewn modd sensitive. Gall y tenant wrthod rhoi caniatâd i’r ymweliad gael ei gynnal, os byddai’n cael effaith negyddol ar ei iechyd a’i les. Os bydd gan y tenant symptomau neu os yw’n hunanynysu, ni ddylai ymweliadau gael eu cynnal hyd nes bod cyfnod yr hunanynysu wedi dod i ben. 
 • Dylai landlordiaid ac asiantiaid wneud ymdrech i gytuno â’r meddiannydd/meddianwyr presennol ynghylch sut y bydd yr ymweliad yn cael ei gynnal cyn trefnu’r apwyntiad. Dylai hynny gynnwys gofyn a yw feddiannydd/meddianwyr yr eiddo yn arddangos symptomau Covid-19, neu’n hunanynysu. Os ydynt, ni ddylai’r ymweliad â’r eiddo gael ei gynnal. Dylai landlordiaid ac asiantiaid wneud ymdrech i gytuno a fydd Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn cael ei ddefnyddio gan y landlord neu’r asiant, ac a fydd yn cael ei ddosbarthu i’r rheini sy’n byw yn yr eiddo, yn ogystal â’r rheini sy’n dod i weld yr eiddo.
 • Os bydd landlord neu asiant yn bresennol i ddangos yr eiddo i bobl, rydym yn argymell bod y rheini sy’n byw yn yr eiddo yn gadael yr eiddo tra bo’r ymweliad yn cael ei gynnal, i leihau unrhyw gysylltiad â’r rheini nad ydynt yn yr un aelwyd. Os yw’r rheini sy’n byw yn yr aelwyd yn aros ar safle’r eiddo, er enghraifft yn yr ardd neu ar y dramwyfa, dylent gadw pellter cymdeithasol tra bo pobl eraill yn ymweld â’r eiddo.
 • Os nad yw’n briodol i feddianwyr yr eiddo adael eu heiddo presennol, hyd yn oed am gyfnod byr, dylent wneud ymdrech i leihau dod i gysylltiad â’r rheini nad ydynt yn rhan o’u haelwyd, er enghraifft drwy fod mewn ystafell wahanol i’r bobl sydd wedi dod i weld yr eiddo a’r landlord neu’r asiant sy’n bresennol gyda nhw. Dylid cadw pellter cymdeithasol bob amser.
 • Dylid cynghori’r bobl sy’n dod i weld yr eiddo i beidio â chyffwrdd ag arwynebau drwy gydol yr ymweliad â'r eiddo, oni bod hynny'n gwbl angenrheidiol. Mae hynny’n arbennig o berthnasol i eiddo wedi'i ddodrefnu, lle y gall fod mwy o risg o arwynebau heintiedig.
 • Dylid cadw hyd yr ymweliad â'r eiddo mor fyr â phosibl.
 • Ar ôl i rywun weld eiddo, dylai'r landlord neu'r asiant sy'n gyfrifol am fod yn bresennol yn ystod yr ymweliad sicrhau bod arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, megis dolenni drws, yn cael eu glanhau gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau tŷ arferol, a thywelion sy'n cael eu gwaredu'n ddiogel neu eu golchi fel y bo'n briodol. Dylai ardaloedd lle y rhennir mynediad, er enghraifft mynediad drws ffrynt a rennir gael eu glanhau hefyd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am lanhau mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd ar wefan Llywodraeth y DU. 
 • Dylid rhoi ystyriaeth i ganllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion bob amser.

Tai amlfeddiannaeth

Ymweld ag ystafelloedd mewn tai amlfeddiannaeth a llety arall a rennir sy’n rhannu ystafell ymolchi a/neu gegin

Mae modd i bobl weld ystafelloedd gwag mewn tai amlfeddiannaeth neu lety a rennir lle mae rhywun arall eisoes yn byw yno.

Yn ychwanegol at y meysydd a amlinellir uchod yn yr adran ‘Hwyluso’r broses o weld eiddo i’r cyhoedd’, dylech:

 • wneud ymdrech i gytuno â’r preswylwyr eraill sy’n byw yn y llety ar amser i fynd i weld yr eiddo
 • os yw’n bosibl, dylid cytuno na fydd y preswylwyr eraill yn defnyddio’r mannau a rennir, er enghraifft y gegin, ystafelloedd ymholchi, yr ystafell fyw etc. tra bo’r ymweliad yn cael ei gynnal

Symud i dai amlfeddiannaeth ac i lety a rennir sy’n rhannu ystafell ymolchi a/neu gegin 

Caniateir symud i dai amlfeddiannaeth a llety a rennir, ond dylid dilyn y cyngor hwn gan y Llywodraeth a’r canllawiau cysylltiedig drwy’r dolenni cyswllt sydd yn y ddogfen hon:

 • ni ddylai tenantiaid symud i mewn i dŷ amlfeddiannaeth neu lety arall a rennir os oes unrhyw rai o'r tenantiaid presennol yn arddangos symptomau Covid-19, neu’n hunanynysu. Lle y bo modd, dylech helpu tenantiaid i gadarnhau hynny
 • ni ddylai tenantiaid symud i mewn i dŷ amlfeddiannaeth neu lety arall a rennir os ydyn nhw eu hunain yn arddangos symptomau Covid-19, neu’n hunanynysu
 • dylai tenantiaid sy’n gwarchod eu hunain ystyried a yw’n briodol iddynt symud i mewn i dŷ amlfeddiannaeth neu lety arall a rennir ar sail eu hanghenion meddygol, a chael cyngor meddygol os bydd angen

Os bydd angen symud i dŷ amlfeddiannaeth neu lety a rennir, a bod pobl eraill eisoes yn byw yn yr eiddo, bydd angen cymryd camau rhagofalus ychwanegol:

 • dylid dilyn arferion golchi dwylo a hylendid anadlol da, a dylech olchi eich dwylo yn rheolaidd
 • dylid glanhau pob arwynebedd caled gan ddefnyddio diheintydd arferol – yn arbennig dolenni drysau a ffenestri, dolenni toiledau, tapiau, basnau ac unrhyw arwynebedd gweithio
 • dylid cyfeirio at gyngor Llywodraeth y DU ar lanhau a diheintio

Mynd i mewn i gartrefi pobl

Os bydd angen i chi fynd i mewn i gartref rhywun arall at ddibenion gwaith mewn cysylltiad â symud tŷ, er enghraifft crefftwr yn cynnal archwiliad, dylai'r ymweliadau gael eu cynnal yn unol â'r canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion, a’r canllawiau ar gynnal pellter corfforol yn y gweithle.