Skip to main content

Os ydych chi'n chwilio am yrfa newydd yna byddai swydd yn Llywodraeth Cymru yn lle gwych i ddechrau.

Mae gyrfa yng Ngwasanaeth Sifil Cymru yn cynnig:

  • cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru
  • dysgu yn y swydd a chyfleoedd da i ddatblygu gyrfa
  • oriau gweithio hyblyg a buddion cynhwysfawr.

Mae yna wahanol ffyrdd o ymuno â'r gwasanaeth sifil yng Nghymru.

Chwiliwch am swyddi

Ar gyfer contractau parhaol, tymor penodol, amser llawn neu ran-amser, chwiliwch am swyddi.

Ewch yn brentis

Fel prentis byddwch yn ennill cyflog wrth ichi hyfforddi. I gael rhagor o wybodaeth ewch i prentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Cynllun Llwybr Carlam i Raddedigion

Cynllun Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil i Raddedigion yw'r cynllun datblygu a hyfforddi i raddedigion.

Interniaethau

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Cymrodoriaeth Windsor yn cynnig interniaeathau blwyddyn o hyd gyda thâl yn Llywodraeth Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi graddio’n ddiweddar ac sy'n dod o gefndiroedd Du neu Asiaidd.

Mae Rhaglen Interniaethau Amrywiaeth yr Haf yn cynnig lleoliadau gwaith i is-raddedigion a graddedigion o wahanol gefndiroedd.

Bargyfreithwyr iau

Cyfle i fagu profiad cyfreithiol ymarferol nad yw’n ymwneud ag eiriolaeth mewn ystod o faterion cyfraith gyhoeddus a gweinyddol. Cysylltwch: LegalServices-CentralAdminTeamRequests@llyw.cymru

Cymhwystra

Os ydych yn ddisgybl 2nd (neu 3rd)  sedd, neu'n aelod iau o'r bar ac heb eich penodi ar hyn o bryd i banel cwnsleriaid Iau y llywodraeth, rydych yn gymwys i wneud cais i gael eich cofrestru er mwyn cymryd rhan yn y cynllun uchod. Phrofiad blaenorol ym maes cyfraith gyhoeddus weinyddol nid yw yn offynol.

Mae ein polisi i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ein busnes gan gynnwys penodiadau.

Croesawir ceisiadau gan unigolion beth bynnag fo’u hoedran, priodas (yn cynnwys cyfartal/un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth ryweddol, anabledd, hil, crefydd neu gred neu beichiogrwydd/mamolaeth

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn ein gweithlu, fel pobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl.

Rydym yn ymfalchïo bod yn gyflogwr o ddewis, sefydliad y mae pobl eisiau gweithio ac yn falch o weithio iddo. Am y rheswm hwn, rydym wedi rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Mae ein rhwydweithiau amrywiaeth staff yn cefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol o fewn Llywodraeth Cymru.

  • Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd (DAAS)
  • Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig (MESN)
  • PRISM (LGBT+)
  • Rhwydwaith Menywod (Menywod Ynghyd)

Logos

Rhannu’r dudalen hon