Manylion ynghylch sut mae diwygio ffurflen Treth Trafodiadau Tir (TTT) neu hawlio ad-daliad am gyfraddau uwch TTT.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Cyflwyniad

Gallwch ddiwygio eich ffurflen am hyd at 12 mis ar ôl y dyddiad ffeilio. Mae'r dyddiad ffeilio 30 diwrnod ar ôl y diwrnod sy'n dilyn dyddiad dod i rym y trafodiad.
        
Bydd angen i chi lenwi ffurflen ddiwygi ac ad-daliad. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd unrhyw broblemau â'r cais diwygio. 

Cofiwch nad ydym yn derbyn diwygiadau i ffurflenni dros y ffôn.

Pa newidiadau allwch chi eu gwneud

Gallwch ddiwygio eich ffurflen dreth i newid y canlynol:

  • ailhawlio elfennau cyfradd uwch o dreth lle bo prif breswylfa wedi'i gwerthu
  • gwallau teipograffyddol
  • cywiro camgymeriadau rhifyddol
  • manylion y prynwr
  • gwall yng nghyfeiriad yr eiddo
  • dyddiad dod i rym y trafodiad

Nid yw hon yn rhestr gyflawn.

Os hoffech chi wneud diwygiad a’ch bod wedi cael hysbysiad cosb mewn perthynas â’ch ffurflen dreth peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon.

Bydd angen i chi apelio yn erbyn yr Hysbysiad Cosb yn ysgrifenedig i:

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 100
Pontypridd
CF37 9EH

Os ydych chi wedi talu gormod neu ddim digon

Os yw'r diwygiad yn golygu eich bod wedi talu gormod o dreth (gan gynnwys lle rydych yn cael ad-daliad cyfradd uwch), gallwch hawlio ad-daliad gan ddefnyddio'r ffurflen ddiwygio.

Os yw'r newid yn golygu nad ydych chi wedi talu digon o dreth, rhaid i chi dalu'r swm yma i ni ar unwaith a llenwi'r ffurflen ddiwygio. Mae'n bosibl y byddwch yn wynebu llog a / neu gosbau yng nghyswllt y dreth heb ei thalu.

Os ydych chi wedi anfon ffurflen mewn camgymeriad neu wedi anfon copi dyblyg o ffurflen

Os byddwch yn anfon ffurflen ar gyfer taliad nad oes angen ffurflen ar ei gyfer neu gopi dyblyg o ffurflen, llenwch ffurflen ddiwygio i wneud cais i ddiddymu'r ffurflen wreiddiol.

Dylech gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

  • y rheswm pam dylem ddiystyru'r ffurflen
  • a ydych chi wedi defnyddio'r dystysgrif TTT a gyhoeddwyd gennym ni ar ôl cyflwyno'r ffurflen i gofrestru'r trafodiad â Chofrestrfa Tir EM.

Os ydych chi wedi gwneud camgymeriad ar eich ffurflen TTT sy'n hŷn na 12 mis

Ni allwch ddiwygio eich ffurflen TTT fwy na 12 mis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ffeilio. Fodd bynnag, os byddwch yn dod i wybod am wall ar eich ffurflen, cysylltwch â ni ar unwaith i drafod sut gallwn ni unioni pethau. Efallai y byddwch yn wynebu llog a/neu gosbau os bydd y gwall yn golygu bod rhagor o dreth yn ddyledus.

Efallai y byddwch yn dal yn gallu hawlio ad-daliad os bydd y gwall yn golygu eich bod wedi talu gormod o dreth.

Trafodiad cyfradd uwch

Os oes angen i chi hawlio ad-daliad am gyfraddau uwch TTT (oherwydd eich bod wedi gwerthu prif breswylfa flaenorol) ond bod 12 mis wedi mynd heibio ers y dyddiad ffeilio, bydd angen i chi gyflwyno eich hawliad i ni drwy ddefnyddio'r ffurflen diwygio ac-adliad. Er mwyn bod yn gymwys am ad-daliad, bydd angen i chi fod wedi gwerthu eich prif breswylfa flaenorol ers llai na 3 blynedd, gan ddechrau ar y dyddiad y daeth pryniant y brif breswylfa newydd i rym. Pan fyddwch yn cyflwyno’r ffurflen ddiwygio, bydd gofyn i chi lwytho tystiolaeth ddogfennol i fyny i gefnogi eich hawliad ee, dogfen trosglwyddo gweithredoedd (TR1 neu TR2). Edrychwch ar y canllawiau i gael rhagor o wybodaeth.

Faint o amser fydd yn ei gymryd i brosesu eich ad-daliad

Os yw'ch diwygiad yn cynnwys ad-daliad, bydd fel arfer yn cymryd 15 – 20 diwrnod gwaith i brosesu eich hawliad. Fodd bynnag, gall gymryd mwy o amser os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom.