Neidio i'r prif gynnwy

Manylion ynghylch sut mae diwygio ffurflen Treth Gwarediadau Tirlenwi (TGT).

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Medi 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Gallwch ddiwygio eich ffurflen am hyd at 12 mis ar ôl y dyddiad ffeilio. Y dyddiad ffeilio yw diwrnod gwaith olaf y mis sy’n dilyn y mis y daw’r cyfnod cyfrifyddu i ben ynddo, oni bai y caiff y dyddiad ffeilio ei amrywio. Nid yw’n bosibl cywiro’r camgymeriad drwy wneud addasiad ar ffurflen ar gyfer cyfnod cywiro hwyrach.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen ddiwygio: byddwn yn cysylltu â chi os bydd unrhyw broblemau gyda'r cais diwygio.

Cofiwch nad ydym yn derbyn diwygiadau i ffurflenni dros y ffôn.

Os oes angen cymorth arnoch chi i lenwi eich ffurflen ddiwygio neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ei chylch, cysylltwch â’ch rheolwr cysylltiadau cwsmeriaid.

Pa newidiadau allwch chi eu gwneud

Gallwch ddiwygio eich ffurflen dreth i newid y canlynol:

  • faint o ddeunyddiau cyfradd safonol neu gyfradd is sydd wedi cael eu gwaredu mewn cyfnod cyfrifyddu (tunelli a/neu £oedd)
  • gwybodaeth am y gwastraff sydd wedi cael ei ryddhau rhag treth (tunelli a/neu £oedd)
  • credyd ansolfedd cwsmer rydych chi’n ei hawlio
  • profion colled wrth danio wedi’u cwblhau a/neu fethiannau
  • treth net sy’n daladwy.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn.

Os ydych chi wedi talu gormod neu ddim digon

Os yw'r diwygiad yn golygu eich bod chi wedi talu gormod o dreth, gallwch hawlio ad-daliad gan ddefnyddio'r ffurflen ddiwygio.

Os yw'r newid yn golygu nad ydych chi wedi talu digon o dreth, rhaid i chi dalu'r swm yma i ni ar unwaith a llenwi'r ffurflen ddiwygio. Mae'r manylion ynghylch sut mae talu wedi'u cynnwys yma (dolen i'r adran taliadau). Mae'n bosibl y byddwch yn wynebu llog a / neu gosbau yng nghyswllt y dreth heb ei thalu.

Os ydych chi wedi anfon ffurflen mewn camgymeriad neu wedi anfon copi dyblyg o ffurflen

Os byddwch yn anfon ffurflen ar gyfer trafodiad nad oes angen ffurflen ar ei gyfer neu gopi dyblyg o ffurflen, cysylltwch â'ch rheolwr cysylltiadau cwsmeriaid a gofynnwch iddo/iddi annilysu’r ffurflen wreiddiol.

Os ydych chi wedi gwneud camgymeriad ar eich ffurflen TGT sy'n hŷn na 12 mis

Ni allwch ddiwygio eich ffurflen TGT fwy na 12 mis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ffeilio. Fodd bynnag, os byddwch yn dod i wybod am wall ar eich ffurflen, cysylltwch â’ch rheolwr cysylltiadau cwsmeriaid ar unwaith i drafod sut gallwn ni unioni pethau. Efallai y byddwch yn wynebu llog a/neu gosbau os bydd y gwall yn golygu bod rhagor o dreth yn ddyledus.

Efallai y byddwch yn dal yn gallu hawlio ad-daliad os bydd y gwall yn golygu eich bod wedi talu gormod o dreth.

Faint o amser fydd yn ei gymryd i brosesu eich ad-daliad

Os yw eich diwygiad yn cynnwys ad-daliad, mae’n bosibl y bydd angen rhagor o wybodaeth arnom a gall gymryd hyd at 30 diwrnod i brosesu eich cais.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Gweler ein polisi preifatrwydd ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni.