Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Yr hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud i ddiogelu Cymru rhag y coronafeirws wrth gyrraedd o wlad dramor.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i bobl sy'n teithio i Gymru o'r tu allan i'r Deyrnad Unedig. Maent ar gyfer pobl sy'n cyrraedd Cymru yn uniongyrchol a'r rhai sy'n cyrraedd porthladd rywle arall yn y DU ac yna'n teithio i Gymru.

Y gofynion hunanynysu pan gyrhaeddwch Gymru

Nodwch: Dylid ystyried y cyfeiriadau yn y canllawiau hyn at y cyfnod hunanynysu o 10 diwrnod fel y cyfnod hunanynysu gofynnol gan ddibynnu ar eich amgylchiadau penodol.

Ni fydd angen ichi hunanynysu am 10 diwrnod os byddwch yn cyrraedd Cymru o'r tu mewn i'r Ardal Deithio Gyffredin, sy'n cynnwys y Deyrnas Unedig, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

O 15 Chwefror, ni chaniateir i unrhyw un sydd wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr goch yn ystod y 10 diwrnod blaenorol ddod i Gymru.

Os ydych yn dychwelyd i'r DU o un o’r gwledydd sydd ar y rhestr goch, rhaid i chi gyrraedd drwy un o'r pyrth mynediad dynodedig i'r DU yn Lloegr neu'r Alban. Yna, rhaid ynysu am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantîn a reolir. Gweler y canllawiau ar reolau ffiniau i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych yn teithio i Gymru o wlad sydd ar y rhestr oren (unrhyw wlad y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin nad yw ar y rhestr goch) rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod. Rhaid i chi hefyd gael rhagor o brofion wrth hunanynysu.

Rhaid i bob teithiwr gael profion wedi'u trefnu ymlaen llaw iddynt eu hunain a holl aelodau eu grŵp, gan gynnwys plant 5 oed neu hŷn, cyn gadael. 

Os ydych, ar yr adeg y byddwch yn cyrraedd Cymru, wedi bod mewn gwlad nad sydd ar y rhestr OREN yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, bydd angen i chi hunanynysu am weddill y cyfnod o 10 diwrnod, ond ni fydd raid ichi gyfrif unrhyw amser a dreuliwyd yn union cyn ichi gyrraedd Cymru yn rhywle arall yn yr Ardal Deithio Gyffredin.

Mae nifer o gategorïau eraill o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i hunanynysu am 10 diwrnod.  

Darllenwch y canllawiau manwl sy'n esbonio a oes angen ichi hunanynysu ai peidio, i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.  

Os ydych wedi’ch eithrio rhag y gofynion hunanynysu, bydd angen ichi barhau i gadw pellter cymdeithasol yng Nghymru.

Pam y mae hunanynysu yn bwysig

Os byddwch yn cyrraedd Cymru a bod gofyn ichi hunanynysu, mae’n bwysig iawn eich bod yn aros yn eich safle hunanynysu am y cyfnod sy’n ofynnol. Gall gymryd hyd at 10 diwrnod ichi ddatblygu symptomau'r coronafeirws ar ôl ichi ddal y feirws ac yn ystod yr amser hwn, gallech ei drosglwyddo i bobl eraill. Bydd hunanynysu yn lleihau'r siawns bod coronafeirws yn cael ei drosglwyddo yn y DU ac yn helpu i atal eich teulu, eich ffrindiau a phobl yn y gymuned rhag dal y coronafeirws, yn ogystal â helpu i ddiogelu’r GIG yng Nghymru.

Sut i deithio i'r safle lle rydych yn hunanynysu

Rhaid i bob un sy'n cyrraedd o wledydd sydd ar y rhestr oren deithio'n uniongyrchol i safle sy'n addas i aros ynddo tan ddiwedd diwrnod olaf eu cyfnod hunanynysu.  

Dim ond os nad oes unrhyw opsiwn arall ar gael y dylech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Os bydd angen, ac os bydd yn rhaid ichi deithio'n bell o fewn y DU i gyrraedd y safle lle byddwch yn hunanynysu, gallwch stopio dros nos cyn parhau â'ch taith. Rhaid ichi hunanynysu a darparu cyfeiriad eich arhosiad dros nos ar eich Ffurflen Lleoli Teithwyr.

Os byddwch yn datblygu symptomau'r coronafeirws wrth deithio i'r DU, dylech ddweud wrth griw yr awyren neu’r llong. Byddant yn rhoi gwybod i'r staff yn y maes awyr, y porthladd neu'r orsaf, fel y gallant hwy ddweud wrthych beth i'w wneud nesaf ar ôl ichi gyrraedd.

Os bydd gennych symptomau'r coronafeirws, ni fydd hawl gennych i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bydd angen ichi ddangos bod y safle lle byddwch yn hunanynysu yn ddiogel.

Sut i hunanynysu yn y safle lle’r ydych yn aros

Dylech hunanynysu mewn un lle am y cyfnod o 10 diwrnod, yn rhywle lle gall bwyd a hanfodion eraill gael eu danfon atoch, a lle gallwch gadw draw oddi wrth bobl eraill. Rhaid ichi hunanynysu yn y cyfeiriad y gwnaethoch ei roi ar y Ffurflen Wybodaeth Teithiwr.

Gall hyn gynnwys:

 • yn eich cartref eich hun
 • aros gyda ffrindiau neu deulu
 • gwesty neu lety dros dro arall

Ni ddylech gael unrhyw ymwelwyr, gan gynnwys ffrindiau a theulu, oni bai eu bod yn darparu gofal hanfodol. Yr unig ffrindiau a theulu y gallwch gael cyswllt â nhw yw'r rhai a wnaeth deithio gyda chi neu'r bobl rydych yn aros gyda nhw.

Ni allwch fynd i'r gwaith na'r ysgol nac ymweld â mannau cyhoeddus. Ni ddylech fynd i siopa oni bai bod hynny'n angenrheidiol. Os bydd angen help arnoch i brynu bwyd neu nwyddau eraill neu i gasglu meddyginiaeth, dylech ofyn i ffrindiau neu berthnasau neu drefnu gwasanaeth danfon.

Gweler y canllawiau Cael bwyd a chyflenwadau hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws os bydd angen help arnoch yn y maes hwn.

Yng Nghymru, dim ond o dan amgylchiadau cyfyngedig y cewch adael eich safle hunanynysu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • os bydd angen cymorth meddygol brys arnoch (neu os bydd eich meddyg wedi’ch cynghori i gael cymorth meddygol) neu os bydd angen ichi gael gofal milfeddygol ar gyfer anifail anwes sydd yn eich gofal ac nad yw'n bosibl nac yn ymarferol i rywun arall yn y safle lle’r ydych yn aros wneud hynny
 • os bydd angen hanfodion sylfaenol arnoch fel bwyd a meddyginiaeth ac nad ydych wedi gallu trefnu bod rhywun arall yn eu casglu neu os na allant gael eu danfon atoch
 • os bydd angen ichi ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus fel gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr sy'n hollbwysig i'ch llesiant ac na allwch eu defnyddio os byddwch yn aros ar y safle
 • os oes angen i chi adael am resymau tosturiol, er enghraifft i fynd i angladd aelod o'r teulu neu ffrind agos
 • os byddwch yn gwneud gweithgareddau penodedig yn gysylltiedig â garddwriaeth fwytadwy, ond dim ond os mai oherwydd y gweithgareddau hynny yr ydych yn byw ar y safle
 • er mwyn osgoi salwch neu anaf neu ddianc rhag perygl o niwed
 • os oes angen ichi gyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol, gan gynnwys mynychu llys neu fodloni amodau mechnïaeth neu gymryd rhan mewn achos cyfreithiol
 • os ydych yn rhiant, gwarcheidwad neu blentyn ar ymweliad swyddogol pan fo’r rhieni wedi gwahanu

Ni chewch newid y safle lle rydych yn hunanynysu heblaw o dan amgylchiadau cyfyngedig iawn, gan gynnwys y canlynol. Bydd yr amgylchiadau hyn yn cynnwys:

 • pan fo rhwymedigaeth gyfreithiol yn ei gwneud yn ofynnol i chi newid y safle yr ydych yn byw ynddo at ddibenion gofyniad hunanynysu
 • os na allwch, fel arall, aros ar y safle lle rydych yn byw at ddibenion y gofyniad hunanynysu

Os bydd hyn yn digwydd, rhaid i chi lenwi Ffurflen Lleoli Teithwyr newydd gyda chyfeiriad y safle newydd cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

Cymorth i'ch helpu i hunanynysu yn y safle lle’r ydych yn aros

Nid oes angen i'r bobl rydych yn aros gyda nhw hunanynysu, oni bai eu bod wedi teithio gyda chi neu eich bod yn datblygu symptomau'r coronafeirws.

Os na allwch hunanynysu'n ddiogel am 10 diwrnod, dylech hysbysu Swyddogion y Llu Ffiniau pan fyddwch yn mynd drwy reolaethau ffiniau'r DU. Byddant yn rhoi manylion gwasanaeth archebu ichi y gallwch ei ddefnyddio i drefnu llety ac i hunanynysu ar eich cost eich hun. Gall aros gartref fod yn anodd, yn rhwystredig neu'n unig, ond mae help ar gael os ydych yn cael pethau'n anodd o ganlyniad i'r coronafeirws.

Yn y safle lle'r ydych yn aros

Nid oes angen i'r bobl rydych yn aros gyda nhw aros gartref, oni bai eu bod wedi teithio gyda chi. Ceisiwch osgoi unrhyw gyswllt â nhw a cheisiwch dreulio cyn lleied o amser â phosibl mewn mannau sy’n cael eu rhannu, fel ceginau, ystafelloedd ymolchi a mannau eistedd.

Os byddwch yn aros mewn gwesty neu dŷ llety, rhaid ichi gadw draw oddi wrth bobl eraill nad oeddent wedi teithio gyda chi, felly mae'n bwysig nad ydych yn defnyddio ardaloedd sy’n cael eu rhannu, fel bariau, bwytai, clybiau iechyd a chyfleusterau chwaraeon. Cadwch 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill sy'n aros yno bob amser.

Mae'n bwysig osgoi unrhyw gyswllt â phobl eraill yn eich cartref er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r coronafeirws. Dylech aros mewn ystafell sydd wedi'i hawyru'n dda ac sydd â ffenestr sy'n wynebu allan y gallwch ei hagor, gan gadw ar wahân i’r bobl eraill yn eich cartref.

Os oes modd, dylech ddefnyddio ystafell ymolchi wahanol i weddill y cartref. Os bydd rhaid ichi rannu'r cyfleusterau hyn, bydd yn rhaid eu glanhau'n rheolaidd ar ôl i bob person eu defnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio tywelion gwahanol i'r bobl eraill yn eich cartref, er mwyn sychu eich hun ar ôl ymolchi neu gael cawod ac at ddibenion hylendid dwylo.

Golchi eich dwylo a sicrhau hylendid da

Dylai pawb olchi eu dwylo'n rheolaidd, ond mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl sydd wedi teithio i'r DU yn ddiweddar, gan gallech fod wedi dal y coronafeirws ond heb ddatblygu symptomau eto. Golchwch eich dwylo'n aml â sebon a dŵr cynnes am 20 eiliad o leiaf, eu rinsio a'u sychu'n drylwyr. Defnyddiwch hylif diheintio dwylo ag alcohol os na fydd dŵr a sebon ar gael. Peidiwch â chyffwrdd eich llygaid, eich trwyn na'ch ceg â'ch dwylo heb eu golchi.

Gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â hances bapur dafladwy pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Rhowch hancesi papur mewn bag gwastraff plastig, a golchwch eich dwylo â dŵr a sebon ar unwaith am 20 eiliad o leiaf, eu rinsio a'u sychu'n drylwyr.

Ar ôl hunanynysu am 10 diwrnod

Os na fydd gennych unrhyw rai o symptomau'r coronafeirws ar ôl 10 diwrnod, gallwch roi'r gorau i hunanynysu. Rhaid i ichi ddal i gadw pellter cymdeithasol.

Beth i'w wneud os byddwch yn datblygu symptomau'r coronafeirws

Dylech gadw llygad am unrhyw rai o'r symptomau canlynol yn ystod y 10 diwrnod ar ôl y diwrnod ichi gyrraedd y DU:

 • peswch cyson, newydd
 • tymheredd uchel
 • colli eich synnwyr arogli neu’ch synnwyr blasu, neu sylwi ar newid ynddynt

Os bydd gennych unrhyw un o'r symptomau hyn, dylech barhau i hunanynysu gartref. Os byddwch yn aros gyda phobl eraill a'ch bod yn datblygu symptomau, bydd angen i bawb rydych yn aros gyda nhw ddechrau hunanynysu.

Dylech wneud cais am brawf os bydd gennych symptomau'r coronafeirws. Darllenwch y canllawiau ar brofi i gael rhagor o wybodaeth.

Os byddwch yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref, neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os na fydd eich symptomau yn gwella ar ôl saith diwrnod, defnyddiwch wasanaeth coronafeirws (COVID-19) ar-lein GIG 111 Cymru.  Os nad oes gennych gysylltiad â’r rhyngrwyd, ffoniwch rif 111 y GIG. Deialwch 999 mewn argyfwng meddygol.

Os byddwch yn datblygu symptomau, rhaid ichi hunanynysu am o leiaf 10 diwrnod o'r adeg y gwnaethoch gyrraedd y DU. Os byddwch yn datblygu symptomau yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid ichi hunanynysu am o leiaf 7 diwrnod ar ôl i'r symptomau ymddangos, nes eich bod yn well ac nad oes gennych dymheredd uchel mwyach. Bydd angen ichi hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y gwnaethoch gyrraedd y DU hyd yn oed os byddwch wedi cael symptomau'r coronfeirws yn ystod y cyfnod hwn a'u bod wedi gwella. Os cewch eich profi a'ch bod yn cael canlyniad negatif ar gyfer y coronafeirws, rhaid ichi barhau i hunanynysu nes eich bod wedi bod yn cyrraedd diwedd y cyfnod 10 diwrnod, hyd yn oed os bydd eich symptomau wedi diflannu.

Os gwnaethoch gyrraedd y DU fwy na 10 diwrnod yn ôl, ni fydd angen ichi barhau i hunanynysu ar ôl ichi gael symptomau am 7 diwrnod a bod eich tymheredd wedi gostwng i'r lefel arferol.  Gall symptomau fel peswch neu newidiadau i'ch synnwyr arogli neu’ch synnwyr blasu bara am sawl wythnos ar ôl i'r haint ddiflannu, felly gallwch roi'r gorau i hunanynysu hyd yn oed os bydd gennych y symptomau hyn. Dylai'r bobl rydych yn aros gyda nhw ynysu am 10 diwrnod o'r diwrnod ar ôl i’ch symptomau'n dechrau.

Os byddwch yn datblygu symptomau newydd neu os bydd eich symptomau presennol yn gwaethygu yn ystod eich cyfnod hunanynysu 10 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 Cymru eto a dilynwch eu cyngor.

Yr eithriadau

Efallai bod nifer cyfyngedig o bobl sy’n teithio i Gymru wedi eu cynnwys mewn categori o bobl esempt (ddim yn gorfod ynysu) neu wedi eu heithrio (gorfod ynysu ond yn gallu gadael at ddibenion gwaith). Mae’r categorïau hyn yn wahanol ar gyfer gwledydd rhestr goch a rhestr oren.   Darllenwch y canllawiau manwl ar y rhai nad oes angen iddynt hunanynysu.

Fel pawb yng Nghymru, os cewch symptomau'r coronafeirws ni ddylech deithio, a dylech hunanynysu ar unwaith hyd yn oed os ydych wedi'ch eithrio fel arall. Rhaid i chi ddilyn y canllawiau ar gadw'n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol.

Gorfodi

Mae oedolyn sy'n mynd yn groes i ofyniad hunanynysu neu sy'n rhoi gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol i'r Llywodraeth yn cyflawni trosedd.
 
Bydd hysbysiad cosb benodedig yn cael ei gyflwyno, sy'n rhoi cyfle i'r person hwnnw dalu'r gosb o fewn 28 diwrnod er mwyn osgoi cael ei euogfarnu. £500 fydd y gosb gyntaf a bydd y cosbau wedi hynny yn £1000, £2000, hyd at uchafswm o £4000.

Gall dirwyon eraill fod yn berthnasol os ydych yn dychwelyd o wlad sydd ar y rhestr goch neu’r rhestr oren.