Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud i ddiogelu Cymru rhag y coronafeirws wrth gyrraedd o wlad dramor.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i bobl sy'n teithio i Gymru o'r tu allan i'r DU.  Maent ar gyfer pobl sy'n cyrraedd Cymru yn uniongyrchol a'r rhai sy'n cyrraedd porthladd rhywle arall yn y DU ac yna'n teithio i Gymru.

Hunanynysu pan fyddwch yn teithio i'r DU

Os byddwch yn cyrraedd y DU ar neu ar ôl 8 Mehefin 2020, ni fydd hawl gennych i adael y man lle rydych yn aros am y 14 diwrnod cyntaf y byddwch yn y DU (hynny yw, 'hunanynysu'). Y rheswm dros hyn yw y gall gymryd hyd at 14 diwrnod i symptomau'r coronafeirws ymddangos.

Cyn ichi deithio, dylech ddarparu manylion eich taith, eich manylion cyswllt a'r cyfeiriad lle byddwch yn hunanynysu. Gallwch gwblhau'r datganiad manylion cyswllt 48 awr cyn ichi gyrraedd y DU. Rhaid ichi gyflwyno'r manylion hyn pan fyddwch yn cyrraedd y DU. Gallwch lenwi'r ffurflen ar GOV.UK.

Bydd angen ichi wneud y pethau hyn os byddwch yn cyrraedd ar neu ar ôl 8 Mehefin 2020. Os byddwch yn cyrraedd cyn 8 Mehefin neu os ydych newydd gyrraedd y DU, dylech ddarllen y cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf ar y coronafeirws cyn ichi deithio. Mae'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn cynghori na ddylech deithio oni bai bod hynny'n hanfodol ac ni ddylech deithio os oes gennych symptomau'r coronafeirws.

Efallai na chewch ganiatad i ddod i mewn i'r DU (os nad ydych yn ddinesydd Prydeinig), neu efallai y cewch ddirwy os na fyddwch yn darparu eich manylion cyswllt neu os na fyddwch yn hunanynysu pan fyddwch yn cyrraedd y DU ar neu ar ôl 8 Mehefin 2020. Yng Nghymru, os na fyddwch yn hunanynysu, gallwch gael dirwy o £1,000. Os na fyddwch yn darparu datganiad manylion cyswllt cywir neu os na fyddwch yn diweddaru eich ffurflen manylion cyswllt os, o dan amgylchiadau cyfyngedig, y bydd angen ichi symud i rywle arall i hunanynysu, gallwch gael dirwy o hyd at £1920.

Pwy sy'n gorfod hunanynysu

Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i drigolion y DU ac ymwelwyr.

Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod os byddwch yn teithio i'r DU o'r Ardal Deithio Gyffredin, sef:

 • Y DU, Gweiriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Fodd bynnag, os byddwch yn cyrraedd y DU a'ch bod wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin o fewn y 14 diwrnod diwethaf, yna bydd angen ichi hunanynysu am weddill y cyfnod o 14 diwrnod, gan ddechrau'r o'r adeg pan wnaethoch gyrraedd yr Ardal Deithio Gyffredin.

Bydd angen ichi hefyd lenwi ffurflen datgan manylion cyswllt os byddwch yn teithio o Weriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw a'ch bod wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin o fewn y 14 diwrnod diwethaf.

Mae rhesymau eraill pam na allai fod angen ichi hunanynysu. Darllenwch y canllawiau manwl ar y rhai nad oes angen iddynt hunanynysu. Os byddwch wedi eich eithrio, bydd angen o hyd ichi aros yn lleol er mwyn diogelu Cymru.

Os byddwch yn teithio i'r DU am lai na 14 diwrnod, bydd disgwyl ichi hunanynysu drwy gydol eich arhosiad.

Pam mae hunanynysu yn bwysig

Pan fyddwch yn cyrraedd y DU, mae'n bwysig iawn eich bod yn aros yn eich llety am 14 diwrnod. Gall gymryd hyd at 14 diwrnod ichi ddatblygu symptomau'r coronafeirws ar ôl ichi ddal y feirws ac yn ystod yr amser hwn, gallwch ei drosglwyddo i bobl eraill. Bydd hunanynysu yn lleihau'r siawns o ail don o'r coronafeirws yn y DU ac yn helpu i atal teulu, ffrindiau a'r gymuned rhag dal y coronafeirws, yn ogystal â helpu i amddiffyn y GIG.

Sut i deithio i'r man lle rydych yn hunanynysu

Os byddwch yn datblygu symptomau'r coronafeirws wrth ichi deithio i'r DU, dylech ddweud wrth y criw ar eich awyren neu long. Byddant yn rhoi gwybod i'r staff yn y maes awyr, y porthladd neu'r orsaf, fel y gall y staff hyn ddweud wrthych beth i'w wneud nesaf ar ôl ichi gyrraedd.

Rhaid i bawb fynd yn syth i'r man lle maent yn aros ar ôl cyrraedd y DU.

Dim ond os nad oes unrhyw opsiwn arall ar gael ichi y dylech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Gall rheolau lleol gwahanol fod ar waith yng ngwledydd eraill y DU, felly darllenwch gyngor y gwledydd hyn ymlaen llaw os byddwch yn teithio.

Os bydd gennych symptomau'r coronafeirws, ni fydd hawl gennych i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bydd angen ichi ddangos bod y llety lle byddwch yn hunanynysu yn ddiogel.

Os bydd angen, ac os bydd yn rhaid ichi deithio'n bell o fewn y DU i gyrraedd eich llety hunanynysu, gallwch stopio dros nos cyn parhau â'ch taith. Rhaid ichi hunanynysu a darparu cyfeiriad eich arhosiad dros nos ar eich ffurflen datgan manylion cyswllt.

Sut i hunanynysu yn eich llety

Dylech hunanynysu mewn un lle am y 14 diwrnod cyfan, yn rhywle lle gall bwyd a hanfodion eraill gael eu danfon atoch, a lle gallwch gadw draw oddi wrth bobl eraill. Rhaid ichi hunanynysu yn y cyfeiriad y gwnaethoch ei roi ar y ffurflen datgan manylion cyswllt.

Gall hyn gynnwys:

 • yn eich cartref eich hun
 • aros gyda ffrindiau neu deulu
 • gwesty neu lety dros dro arall

Ni ddylech gael unrhyw ymwelwyr, gan gynnwys ffrindiau a theulu, oni bai eu bod yn darparu gofal hanfodol. Yr unig ffrindiau a theulu y gallwch gael cyswllt â nhw yw'r rhai a wnaeth deithio gyda chi neu'r bobl rydych yn aros gyda nhw.

Ni allwch fynd i'r gwaith na'r ysgol nac ymweld â mannau cyhoeddus. Ni ddylech fynd i siopa oni bai bod hynny'n angenrheidiol. Os bydd angen help arnoch i brynu bwyd neu nwyddau eraill neu gasglu meddyginiaeth, dylech ofyn i ffrindiau neu berthnasau neu dylech drefnu gwasanaeth danfon.

Yng Nghymru, dim ond yn eich cartref neu'ch gardd y dylech wneud ymarfer corff. Ni allwch adael eich cartref i fynd â'ch ci am dro. Bydd angen ichi ofyn i ffrindiau neu berthnasau eich helpu gyda hyn.

Ewch i'r dudalen Cael bwyd a chyflenwadau hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws os bydd angen help arnoch yn y maes hwn.

Yng Nghymru, dim ond o dan amgylchiadau cyfyngedig y gallwch adael eich llety. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • os bydd angen cymorth meddygol brys arnoch (neu os bydd eich meddyg wedi eich hysbysu i gael cymorth meddygol) neu os bydd angen ichi gael gofal milfeddygol ar gyfer anifail anwes sydd yn eich gofal ac nad yw'n bosibl nac yn ymarferol i rywun arall yn eich llety wneud hynny
 • os bydd angen hanfodion sylfaenol arnoch fel bwyd a meddyginiaeth ac nad ydych wedi gallu trefnu bod rhywun arall yn eu casglu neu os na allant gael eu danfon atoch.
 • os bydd angen ichi ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus fel y gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr sy'n hollbwysig i'ch llesiant ac na allwch eu defnyddio os byddwch yn aros ar y safle,
 • mynd i angladd aelod o'r teulu neu ffrind agos
 • os bydd angen ichi gyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol fel cymryd rhan mewn achos cyfreithiol
 • os bydd argyfwng yn y man lle rydych yn hunanynysu.

Ni chewch newid y man lle rydych yn hunanynysu ac eithrio o dan amgylchiadau cyfyngedig iawn, gan gynnwys y canlynol:

 • os bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnoch i newid cyfeiriad, er enghraifft, os ydych yn blentyn y mae eich rhieni'n byw ar wahân, a bod angen ichi symud rhwng cartrefi fel rhan o gytundeb gwarchodaeth ar y cyd
 • os bydd angen ichi aros dros nos mewn llety cyn teithio i'r man lle byddch yn hunanynysu am weddill y cyfnod o 14 diwrnod
 • os bydd argyfwng

Os bydd hyn yn digwydd, dylech roi manylion llawn pob cyfeiriad lle byddwch yn hunanynysu ar y ffurflen datgan manylion cyswllt ar GOV.UK. O dan yr amgylchiadau cyfyngedig a restrir uchod, os na allwch aros yn y man lle rydych yn hunanynysu, rhaid ichi ddiweddaru'r ffurflen cyn gynted â phosibl.

Cymorth i'ch helpu i hunanynysu yn eich llety eich hun

Nid oes angen i'r bobl rydych yn aros gyda nhw hunanynysu, oni bai eu bod wedi teithio gyda chi neu eich bod yn datblygu symptomau'r coronafeirws.

Os na allwch hunanynysu'n ddiogel am 14 diwrnod, dylech hysbysu Swyddogion y Llu Ffiniau pan fyddwch yn mynd drwy reolaethau ffiniau'r DU. Byddant yn rhoi manylion gwasanaeth archebu ichi y gallwch ei ddefnyddio i drefnu llety a hunanynysu ar eich cost eich hun. Gall aros gartref fod yn anodd, yn rhwystredig neu'n unig, ond mae help ar gael os ydych yn cael pethau'n anodd o ganlyniad i'r coronafeirws.

Yn eich llety

Nid oes angen i'r bobl rydych yn aros gyda nhw aros gartref, oni bai eu bod wedi teithio gyda chi. Ceisiwch osgoi unrhyw gyswllt â nhw a cheisiwch dreulio cyn lleied o amser â phosibl mewn mannau a rennir, fel ceginau, ystafelloedd ymolchi ac ardaloedd eistedd.

Os byddwch yn aros mewn gwesty neu dŷ llety, rhaid ichi gadw draw oddi wrth bobl eraill nad oeddent wedi teithio gyda chi, felly mae'n bwysig nad ydych yn defnyddio ardaloedd a rennir, fel bariau, bwytai, clybiau iechyd a chyfleusterau chwaraeon. Cadwch ddwy fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill sy'n aros yno bob amser.

Mae'n bwysig osgoi unrhyw gyswllt â phobl eraill yn eich cartref er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r coronafeirws. Dylech aros mewn ystafell sydd wedi'i hawyru'n dda ac sydd â ffenestr sy'n wynebu allan y gallwch ei hagor, ar wahân wrth bobl eraill yn eich cartref.

Os oes modd, dylech ddefnyddio ystafell ymolchi wahanol i weddill yr aelwyd. Os bydd rhaid ichi rannu'r cyfleusterau hyn, bydd yn rhaid eu glanhau'n rheolaidd ar ôl i bob person eu defnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio tywelion gwahanol i'r bobl eraill yn eich cartref, er mwyn sychu eich hun ar ôl ymolchi neu gael cawod ac at ddibenion hylendid dwylo.

Golchi eich dwylo a chadw hylendid da

Dylai pawb olchi eu dwylo'n rheolaidd, ond mae hyn yn arbennig o bwysig i bobl sydd wedi teithio i'r DU yn ddiweddar oherwydd gallech fod wedi dal y coronafeirws ond heb ddatblygu symptomau eto. Golchwch eich dwylo'n aml â sebon a dŵr cynnes am 20 eiliad o leiaf, eu rinsio a'u sychu'n drylwyr. Defnyddiwch hylif diheintio dwylo ag alcohol os na fydd dŵr a sebon ar gael. Peidiwch â chyffwrdd eich llygaid, eich trwyn na'ch ceg â'ch dwylo heb eu golchi.

Gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â hances bapur dafladwy pan fyddwch yn peswch neu'n tisian. Rhowch hancesi papur mewn bag gwastraff plastig, a golchwch eich dwylo â sebon a dŵr ar unwaith am 20 eiliad o leiaf, eu rinsio a'u sychu'n drylwyr.

Ar ôl hunanynysu am 14 diwrnod

Os na fydd gennych unrhyw rai o symptomau'r coronafeirws ar ôl 14 diwrnod, gallwch roi'r gorau i hunanynysu. Yna, rhaid ichi ddilyn y rheolau i aros yn lleol a diogelu Cymru.

Beth i'w wneud os byddwch yn datblygu symptomau'r coronafeirws

Dylech gadw llygad am unrhyw rai o'r symptomau canlynol yn ystod y 14 diwrnod ar ôl y diwrnod ichi gyrraedd y DU:

 • peswch cyson, newydd
 • tymheredd uchel
 • colli synnwyr arogleuo neu synnwyr blasu, neu newid iddynt

Os bydd gennych unrhyw un o'r symptomau hyn, dylech barhau i hunanynysu gartref. Os byddwch yn aros gyda phobl eraill a'ch bod yn datblygu symptomau, bydd angen i bawb rydych yn aros gyda nhw ddechrau hunanynysu.

Dylech wneud cais am brawf os bydd gennych symptomau'r coronafeirws. Darllenwch y canllawiau ar brofi i gael rhagor o wybodaeth.

Os byddwch yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref, neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os na fydd eich symptomau yn gwella ar ôl saith diwrnod, yna defnyddiwch wasanaeth coronafeirws (COVID-19) ar-lein 111 GIG Cymru. Os nad oes rhyngrwyd gennych, ffoniwch y GIG ar 111. Deialwch 999 mewn argyfwng meddygol.

Os byddwch yn datblygu symptomau, rhaid ichi hunanynysu am o leiaf 14 diwrnod o'r adeg y gwnaethoch gyrraedd y DU ac os byddwch yn datblygu symptomau yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid ichi hunanynysu am o leiaf saith diwrnod ar ôl i'r symptomau ymddangos, nes eich bod yn well ac nad oes gennych dymheredd uchel mwyach. Bydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod o'r adeg y gwnaethoch gyrraedd y DU hyd yn oed os byddwch wedi cael symptomau'r coronfeirws yn ystod y cyfnod hwn a'u bod wedi gwella. Os cewch eich profi a'ch bod yn cael canlyniad negatif ar gyfer y coronafeirws, rhaid ichi barhau i hunanynysu nes eich bod wedi bod yn y DU am 14 diwrnod, hyd yn oed os bydd eich symptomau wedi diflannu.

Os gwnaethoch gyrraedd y DU fwy na 14 diwrnod yn ôl, ni fydd angen ichi barhau i hunanynysu ar ôl ichi gael symptomau am saith diwrnod a bod eich tymheredd wedi gostwng i'r lefel arferol.  Gall symptomau fel peswch neu newidiadau i'ch synnwyr arogleuo neu flasu bara am sawl wythnos ar ôl i'r haint ddiflannu ac felly gallwch roi'r gorau i hunanynysu hyd yn oed os bydd gennych y symptomau hyn. Dylai'r bobl rydych yn aros gyda nhw hunanynysu am 14 diwrnod o'r adeg pan fydd eich symptomau'n dechrau.

Os byddwch yn datblygu symptomau newydd neu os bydd eich symptomau presennol yn gwaethygu yn ystod eich cyfnod hunanynysu o 14 diwrnod, cysylltwch â GIG 111 Cymru eto a dilynwch eu cyngor.

Eithriadau

Ni fydd angen i gyfran fach o bobl sy'n teithio i'r DU er mwyn cynnal cadwyni cyflenwi hanfodol, seilwaith cenedlaethol hanfodol neu helpu i ymateb i'r argyfwng neu waith llywodraeth hanfodol arall, hunanynysu na/neu lenwi datganiadau manylion cyswllt. Os ydych yn weithiwr amaethyddol tymhorol, rhaid ichi aros ar y fferm lle rydych yn gweithio am 14 diwrnod. Darllenwch y canllawiau manwl ar y rhai nad oes angen iddynt hunanynysu.

Fel pawb yn y DU, os byddwch wedi eich eithrio, ni ddylech deithio a dylech hunanynysu ar unwaith os byddwch yn  datblygu symptomau'r coronafeirws. Rhaid ichi ddilyn y canllawiau ar sut i aros yn lleol a diogelu Cymru.

Rhannu’r dudalen hon