Skip to main content

2. Cofrestru eich sefydliad

Beth sydd ei angen er mwyn llenwi'r ffurflen:

  • Enw eich sefydliad, eich cyfeiriad a rhif yn Nhŷ’r Cwmnïau (neu ddull adnabod arall os nad ydych chi wedi cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau)
  • Rhif/au trwydded Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Gwybodaeth am y safleoedd rydych chi’n dymuno eu cofrestru (e.e. cyfeiriad)
  • Enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn y person rydych chi eisiau iddo fod yn weinyddwr cyfrif ar-lein

Bydd ACC yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth os oes angen. Dylai gweinyddwr eich cyfrif ar-lein gael ymateb yn y post cyn pen pythefnos ar ôl i chi gyflwyno eich cais.

Os yw eich sefydliad yn gwmni sy’n rhan o grŵp mwy o faint o gwmnïau a bod y grŵp yn cofrestru mwy nag un cwmni ac eisiau i'r cwmnïau gael eu trin fel un Grŵp i ddiben y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, rhaid i chi yn gyntaf gofrestru pob cwmni yn unigol a rhoi gwybod i ACC wedyn eich bod yn dymuno gwneud cofrestriad grŵp ar gyfer y cwmnïau hynny.

Os ydych chi'n anghytuno â chanlyniad eich cais, gallwch wneud cais am adolygiad neu apelio yn erbyn penderfyniad ACC.

Rhannu’r dudalen hon