Neidio i'r prif gynnwy

Unwaith y bydd ffurflen dreth wedi cael ei chyflwyno bydd angen i chi dalu unrhyw dreth sy’n ddyledus.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Talu’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Gallwch dalu drwy ddefnyddio taliadau electronig (taliadau BACS/CHAPS a Faster Payments) a sieciau. Mae angen i’r taliad gyfateb yn union i’r swm a ddangosir ar y ffurflen dreth. Gallwch dalu am un trafodiad yn unig ar y tro.

Gwneud taliad

Caiff Rhif Cyfeirnod Trafodiad Unigryw (UTRN) ei gynhyrchu ar unwaith pan fyddwch chi’n cyflwyno eich ffurflen dreth. Bydd angen i chi ddefnyddio’r rhif cyfeirnod hwn pan fyddwch chi’n gwneud taliad. Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y taliad wedi’i chynnwys yn y slip talu. Gallwch lawrlwytho hwn pan fyddwch chi’n cyflwyno eich ffurflen.

Bydd angen i chi wneud eich taliad erbyn diwrnod gwaith olaf y mis sy’n dilyn y mis y daw’r cyfnod cyfrifyddu i ben. Er enghraifft, os daw eich cyfnod cyfrifyddu i ben ar 15 Mawrth bydd angen i chi dalu erbyn 30 Ebrill.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y taliad llawn yn cyrraedd Awdurdod Cyllid Cymru erbyn y dyddiad dyledus fan bellaf. Mae’n bosibl y bydd unrhyw daliadau hwyr yn agored i gosbau a thaliadau llog.

Taliadau BACS/CHAPS

Ar gyfer taliadau BACS/CHAPS a Faster Payments, dyfynnwch yr UTRN yn adran Cyfeirnod y Taliad.

Rhowch y rhif cyfeirnod 12 digid yn gyntaf, heb fylchau. Os hoffech ychwanegu cyfeirnod ychwanegol ar gyfer eich prosesau mewnol, rhestrwch hwn ar ôl y rhif cyfeirnod.

Os nad ydych chi’n gwneud hyn, ni fydd yr Awdurdod Cyllid yn gallu cyfateb y taliad i’ch trafodiad.

Os ydych chi’n talu drwy BACS, mae’n rhaid i’r Awdurdod Cyllid dderbyn y taliad 4 diwrnod gwaith cyn y dyddiad y mae’r taliad yn ddyledus er mwyn prosesu’r taliad mewn pryd.

Dylid gwneud y taliadau i gyfrif banc yr Awdurdod:

Enw'r cyfrif Treth Awdurdod Cyllid Cymru
Cod Didoli 60-70-80
Rhif y cyfrif 10028838
Banc Royal Bank of Scotland
Cyfeiriad Government Banking CST Parklands
De Havilland Way
Horwich
Bolton
BL6 4YU

Taliadau tramor

Dylech ddefnyddio’r manylion hyn isod i dalu o gyfrif tramor:

Rhif Cyfrif IBAN = GB46NWBK60708010028838
Cod Adnabod y Banc (BIC) = NWBKGB2L

Talu â Siec

Mae angen i sieciau fod yn daladwy i Awdurdod Cyllid Cymru gan nodi’r UTRN ar gefn y siec.

Os ydych chi’n talu â siec, mae’n rhaid i’r Awdurdod ei derbyn ddeg diwrnod gwaith cyn dyddiad dyledus y taliad er mwyn prosesu'r siec mewn pryd. Mae’n rhaid bod digon o arian yn y cyfrif y mae’r siec yn dod allan ohono ar y dyddiad y bydd yr Awdurdod Cyllid yn ei derbyn. Gallai methu â sicrhau hyn olygu bod y taliad yn atebol i daliadau llog a chosbau posibl am daliad hwyr.

Dylid postio’r sieciau i’r cyfeiriad isod:

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd,
CF37 9EH

Nid oes gennym fynediad i’n post ar hyn o bryd, felly bydd oedi wrth brosesu sieciau. Er mwyn osgoi'r oedi hwn, rydym yn argymell eich bod yn talu ar-lein. Cysylltwch â'n tîm desg gymorth a all eich helpu gyda'r broses hon.

Gweler ein newyddion diweddaraf am y gwasanaeth am y manylion yn llawn.

Ymholiadau ynghylch Talu

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch talu, cysylltwch â ni.