Mae’r strategaeth yn amlinellu sut rydym yn bwriadu sicrhau Statws Amgylcheddol Da yn ein moroedd erbyn 2020.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pennir y gofyniad hwn gan Reoliadau’r Strategaeth Forol 2010. Mae’n deillio o Gyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol.

Amcanion allweddol

Amcanion allweddol y strategaeth yw:

  • amddiffyn yr amgylchedd morol
  • atal dirywiad yr amgylchedd morol
  • adfer yr amgylchedd morol lle bo hynny’n ymarferol
  • defnyddio adnoddau morol mewn ffordd gynaliadwy.

Mae cyhoeddi’r strategaeth yn deillio o:

  • waith rhanbarthol gyda phob un o bedair Gweinyddiaeth y DU ac arbenigwyr technegol 
  • defnyddio rhwydwaith strategol Confensiwn Oslo Paris (OSPAR) i gefnogi penderfyniadau a’r broses o’u gweithredu.

Rhennir y strategaeth yn dri cham ac mae’n cael ei hadolygu bob chwe blynedd. 

Rhan un o’r Strategaeth Forol: asesu Statws Amgylcheddol Da

Cwblhawyd asesiad cychwynnol o Statws Amgylcheddol Da yn 2012. Cyhoeddwyd sawl targed a dangosydd. 

Cwblhawyd ail asesiad o Statws Amgylcheddol Da yn 2018. Mae’n cynnig targedau a dangosyddion diwygiedig. Bydd hyn yn destun ymgynghoriad yn 2019, o dan arweiniad Llywodraeth y DU.

Rhan dau o’r Strategaeth Forol: rhaglenni monitro

Mae rhan dau o’r strategaeth yn cyflwyno’r rhaglenni monitro i asesu cynnydd tuag at gyrraedd y targedau yn rhan un o’r strategaeth. Cyhoeddwyd Rhan Dau yn 2014 a bydd yn cael ei hadolygu yn 2020.

Rhan tri o’r Strategaeth Forol: rhaglen mesurau

Mae pedair Gweinyddiaeth y DU wedi llunio rhaglen mesurau. Cyhoeddwyd y rhaglen yn 2015 yn dilyn ymgynghoriad. Mae’n cynnwys elfennau sy’n benodol i Gymru sydd i’w rhoi ar waith yn y cylch chwe blynedd. Fe’i hadolygir yn 2021.

Camau Nesaf

Cyhoeddir fersiwn diweddaraf o Ran Un o Strategaeth Forol y DU yn dilyn ymgynghoriad ar lefel y DU.