Neidio i'r prif gynnwy
Strategaeth ddigidol i Gymru: cynllun cyflawni

 

Nawr

Nesaf

Dyfodol

Ystyried

Gwasanaethau Digidol

 • Adolygu sut mae gwasanaethau cyhoeddus allweddol yn cael eu darparu'n ddigidol a defnyddio'r wybodaeth hon i sbarduno trawsnewid pellach mewn meysydd allweddol.
 • Creu a hyrwyddo safonau digidol ar gyfer dylunio, cyflwyno a thechnoleg.
 • Creu cymuned hyfforddi a rhannu gwybodaeth i gefnogi'r gwaith o greu a darparu gwasanaethau digidol da gydag offer gweithredu a chanllawiau i ymarferwyr.
 • Datblygu ein harweinyddiaeth ddigidol yng Nghymru drwy benodi Prif Swyddog Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal a sicrhau bod y Prif Swyddogion Digidol a'r Canolfannau Gwasanaethau Digidol yn cydweithio i gefnogi gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus digidol.
 • Gyrru gwaith ymlaen i sicrhau bod sefydliadau’r sector gyhoeddus yn adolygu eu seilwaith etifeddol ac yn disodli yn ôl yr angen.
 • Datblygu dulliau i alluogi gwasanaethau cyhoeddus i fwrw ymlaen ymchwil gyda defnyddwyr o wahanol grwpiau o’r boblogaeth.
 • Ariannu a chyflwyno cyfres o brosiectau arddangos i enghreifftio adeiladu gwasanaethau da yn seiliedig ar egwyddorion dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.
 • Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru.

 

 • Cytuno a nodi cyfleoedd ar gyfer pensaernïaeth a rennir ar gyfer technoleg a systemau'r sector cyhoeddus.

 

Cynhwysiant Digidol

 • Comisiynu ymchwil i ddeall y rhwystrau a wynebir gan y rhai nad ydynt yn defnyddio gwasanaethau digidol.
 • Archwilio safon byw'n ddigidol gofynnol i Gymru sy'n cynnwys llinell sylfaen gydnabyddedig ar gyfer yr hyn y mae'n ei olygu i gael eich cynnwys yn ddigidol e.e. cyflymder cysylltedd, dyfeisiau a sgiliau digidol sylfaenol.
 • Sicrhau bod ymyriadau priodol ar waith i gefnogi dinasyddion i fagu'r hyder digidol i ddefnyddio gwasanaethau digidol a gwybod ble i fynd am gymorth. Yn ogystal, sicrhewch fod staff rheng flaen a gwirfoddolwyr yn gallu cael hyfforddiant i fod yn ddigidol hyderus.

 

 • Gweithio gyda pob sector i sicrhau bod opsiynau amgen ar gyfer defnyddio gwasanaethau digidol ar gael i bawb ac wedi'u cynllunio i'r un safon â'r rhai a ddisgwylir gan wasanaethau digidol.
 • Defnyddio'r mecanweithiau sydd ar gael i ddylanwadu ar gwmnïau telegyfathrebiadau i ddarparu tariffau sydd wedi'u hanelu at y rhai sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol.

Sgiliau Digidol

 • Datblygu dull clir ar gyfer fframwaith sgiliau a hyder digidol sy'n gwbl gynhwysol ac sy'n adeiladu ar fentrau sy'n bodoli eisoes o addysg i'r gweithle.
 • Darparu mentrau i wella arweinyddiaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus.
 • Parhau i ddarparu cymorth sy'n gwella gwasanaethau digidol wrth ddarparu cyfleoedd i ddysgu a nodi cyfleoedd i wneud mwy.
 • Nodi bylchau yn y ddarpariaeth sy'n sail i'r fframwaith sgiliau digidol a hyder ac ymateb i gyfleoedd i gydweithio.
 • Defnyddio'r fframwaith sgiliau a hyder ar draws y sector cyhoeddus a'r trydydd sector a'i hyrwyddo i'r sector preifat.
 • Nodi cyfleoedd ac opsiynau i godi gallu data ar draws y sector cyhoeddus ar bob lefel o ddadansoddi i arweinyddiaeth.

 

Economi Ddigidol

 • Cefnogi arloesedd digidol. Trwy weithio gyda busnesau, cyrff diwydiant, sefydliadau ymchwil a rhanddeiliaid eraill i ganolbwyntio ar glystyrau diwydiannol penodol.
 • Cyflymu aeddfedrwydd, cynhyrchiant a sgiliau digidol ein cymuned fusnes.
 • Chwilio am gyfleoedd cydweithredol a'u harchwilio ar gyfer mannau gweithio a rennir ar draws y sector cyhoeddus a'r sector preifat, er mwyn annog cydweithredu a lleihau teithio.
 • Penodi cyflenwr i ddatblygu map ffordd i wella arferion caffael digidol.
 • Gwella rhagolygon digidol Cymru a chryfhau Cymru fel allforiwr digidol drwy greu ecosystem ffyniannus o arbenigedd masnachol ac academaidd sy'n sbarduno arloesedd digidol mewn technolegau sy'n datblygu.
 • Gweithredu'r map ffyrdd i wella arferion a phrosesau caffael, gan sicrhau gwell canlyniadau i bawb.
 • Darparu cymorth seiberddiogelwch i fusnesau yng Nghymru i gryfhau eu gwydnwch pan fyddant yn wynebu bygythiadau seiber.

 

 

Cysylltedd Digidol

 • Cefnogi defnydd a arweinir gan y gymuned drwy gynlluniau talebau, fel Allwedd Band Eang Cymru, cyllid grant fel y Gronfa Band Eang Lleol.
 • Parhau i ddatblygu a darparu cysylltedd rhwng y sector cyhoeddus yng Nghymru drwy ddatblygu Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus ar y cyd â gofynion y sector cyhoeddus ar gyfer mwy o gysylltedd.
 • Ail-fuddsoddi cyllid a ddychwelwyd drwy ein cynllun cyflym iawn i wella cysylltedd digidol drwy ymyriadau seilwaith wedi'u targedu.
 • Sefydlu protocolau a phrosesau gyda Llywodraeth y DU i gefnogi cynlluniau'r DU fel y Rhwydwaith Rhannu Gwledig a Rhaglen Band Eang Gigabit.
 • Sefydlu tasglu i gefnogi buddsoddiad mewn cysylltedd digidol a'r broses o'i gyflwyno.

 

 • Adolygu'r modelau perchnogaeth a masnachol ar gyfer asedau dwythell a ffibr y sector cyhoeddus.

Data a Chydweithio

 • Manteisio ar ffynonellau data newydd a phresennol i lywio dadansoddiadau, gwneud penderfyniadau ac ymchwil drwy gyflawni cam nesaf ADR Cymru a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gydweithio â'r byd academaidd ac eraill ar arloesedd a yrrir gan ddata.
 • Gweithio gyda'r Ganolfan Moeseg Data ac Arloesi i ymgorffori egwyddorion moesegol ar draws yr holl gamau gweithredu yn y cynllun cyflawni hwn.
 • Datblygu "addewid data" ar gyfer iechyd a gofal, sy'n rhoi sicrwydd i ddinasyddion ynghylch sut mae eu data iechyd a gofal yn cael ei gadw a'i ddefnyddio, ac yn ymgynghori ar set ehangach o egwyddorion ar gyfer defnyddio data yn y sector cyhoeddus.
 • Datblygu canllawiau ar ba ddata sector cyhoeddus ddylai fod ar gael mewn fformat agored.

 

 • Cytuno ar ddull o bennu ac ymgorffori safonau data ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.
 • Datblygu dealltwriaeth o ofynion a chynllun ar gyfer mwy o gydweithredu o ran data a dulliau hunaniaeth ddigidol a rennir ar draws y sector cyhoeddus..

 

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 98 KB.

Maint Ffeil 98 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.