Neidio i'r prif gynnwy

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru.

O'r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Rydyn ni eisiau amddiffyn plant a'u hawliau, er mwyn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd iddyn nhw.

Beth yw cosb gorfforol?

Mae sawl math o gosb gorfforol.

Fel smacio, taro, slapio ac ysgwyd. Ond mae mathau eraill hefyd.

Mae’n amhosibl rhestru pob math o gosb gorfforol. Gall fod yn unrhyw ddull o gosbi plentyn gan ddefnyddio grym corfforol.

Mae ymchwil yn awgrymu y gallai unrhyw fath o gosb gorfforol fod yn niweidiol i blant.

Beth mae’r newid yn y gyfraith yn ei olygu?

 • Bydd cosbi corfforol o unrhyw fath yn anghyfreithlon yng Nghymru.
 • Bydd gan blant yr un amddiffyniad rhag ymosodiad ag oedolion.
 • Bydd yn gwneud y gyfraith yn gliriach - haws i blant, rhieni, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd ei deall.

A fydd y newid yn y gyfraith yn berthnasol i bawb yng Nghymru?

Bydd, bydd yn berthnasol i bawb – rhieni neu unrhyw un sy'n gyfrifol am blentyn tra bo'r rhieni'n absennol.

Ac fel gyda chyfreithiau eraill, bydd yn berthnasol i ymwelwyr â Chymru hefyd.

Mae cosbi corfforol yn barod yn anghyfreithlon mewn ysgolion, cartrefi plant, cartrefi gofal maeth awdurdodau lleol a lleoliadau gofal plant.

Beth sy'n digwydd os bydd pobl yn cosbi plentyn yn gorfforol o 21 Mawrth 2022?

Bydd unrhyw un sy’n cosbi plentyn yn gorfforol:

 • yn torri’r gyfraith
 • mewn perygl o gael ei arestio neu ei gyhuddo o ymosod
 • efallai yn derbyn cofnod troseddol, fel gyda phob trosedd arall

Mae gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael i unrhyw un sydd ei angen, i'w helpu i ddod o hyd i ffyrdd cadarnhaol o reoli ymddygiad plant, i helpu i osgoi sefyllfa o'r fath.

A yw'n gyfreithiol i gosbi plant yn gorfforol ar hyn o bryd?

Mae rhywfaint o amwysedd. Mae taro plentyn yn ymosodiad cyffredin. Os bydd rhiant, neu rywun sydd â chyfrifoldeb rhiant, yn cael ei gyhuddo o ymosodiad cyffredin ar blentyn, gallai’r unigolyn hwnnw geisio defnyddio amddiffyniad cosb resymol. 0 21 Mawrth 2022, ni fydd unrhyw un yn cael defnyddio'r amddiffyniad hwnnw yng Nghymru; bydd pob math o gosbi corfforol yn anghyfreithlon.

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf i’n gweld plentyn yn cael ei gosbi'n gorfforol neu os ydw i'n poeni am blentyn?

 • Cysylltwch â'ch adran gwasanaethau cymdeithasol leol.
 • Gallwch hefyd ffonio'r heddlu mewn argyfwng neu os yw plentyn mewn perygl.

Ble gallaf i gael cyngor a chefnogaeth?

 • Mae Magu Plant. Rhowch amser iddo yn cynnig awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar fagu plant mewn modd cadarnhaol i annog ymddygiad da gan blant a dewisiadau eraill yn lle cosb gorfforol. Mae gan yr ymgyrch dudalen we ar gyfer cymorth ar rianta sy’n cynnwys dolenni i gymorth a llinellau cymorth pellach i rieni.
 • Mae cymorth a chyngor magu plant cyffredinol ar gael gan fydwragedd, ymwelwyr iechyd, meddygon teulu a Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.
 • Rhaglenni cymorth cynnar fel Dechrau'n Deg (os ydych yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg) a Teuluoedd yn Gyntaf.

Mwy o wybodaeth

Adnoddau a gwybodaeth gefndir am y newid yn y gyfraith.