Skip to content
Ystadegau

Anafusion ar y ffyrdd i bobl ifanc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015
  • Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018
Adroddiad blynyddol ynglŷn ag anafusion traffig ffyrdd ymysg pobl ifanc, hynny ydi pobl rhwng 16 a 24 oed yn gynwysedig.

Pwyntiau allweddol

Cynnydd tuag at darged 2020

  • Yn 2015 cafodd 284 o bobl ifanc 16 i 24 mlwydd oed eu lladd neu anafu’n ddifrifol (KSI), cynnydd o 4 y cant ers 2014.
  • Er bod y nifer KSI yn y grŵp oedran wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf, mae gostyngiad o 28 y cant wedi bod yn erbyn y cyfartaledd 2004 – 2008.
  • Y targed ar gyfer 2020 ydi gostyngiad o 40 y cant yn nifer y bobl ifanc (16 i 24 oed) KSI, o’i gymharu â chyfartaledd 2004 – 08.

Risg uwch o anafusion traffig ffyrdd ar gyfer pobl ifanc

  • Roedd pobl ifanc 16 i 24 oed yn cyfrif am 12 y cant o’r boblogaeth yn 2015, ond yn cyfrif am 23 y cant o’r anafusion KSI. Dros y cyfnod pum mlynedd diwethaf oedd cyfartaledd 23.2 y cant o KSI.

Anafusion teithwyr

  • Mae’r risg gymharol i berson ifanc gael eu hanafu cymaint uwch fel teithiwr nac fel cerddwr neu yrrwr. Roedd pobl ifanc rhwng 16 i 19 oed yn cyfrif am 4.9 y cant o’r boblogaeth yn 2015, ond yn cyfrif am 15 y cant o’r holl anafusion angheuol i deithwyr yn ystod y cyfnod pum mlynedd 2011 i 2015.
  • Roedd ychydig o dan hanner (47 y cant) o’r teithwyr a gafodd eu hanafu a oedd yn 16 i 19 oed mewn cerbydau gyda gyrwyr a oedd rhwng 17 a 19 oed, a 21 y cant pellach cerbydau eu gyrru gan yrwyr 20-24 oed.

Rhan gyrwyr mewn damweiniau

  • Rhwng 2011 a 2015, roedd pobl ifanc 17 i 19 oed yn cyfrif am 4 y cant o’r boblogaeth (ffigurau canol-2015), ond roedd 6 y cant o holl yrwyr (3,497) mewn damweiniau yn 17 i 19 oed.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu