Skip to content
Ystadegau

Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET)

Bookmark and Share

Dadansoddiad pellach o ddata'n ymwneud â Phobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET)

Mae'r adroddiad hwn, a gyhoeddwyd fis Mawrth 2012, yn darparu dadansoddiad ychwanegol ac yn amlygu rhai o'r materion ynghylch ansawdd y data, am eu bod yn deillio o arolwg sampl (yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth), ac oherwydd hynny nid ydym yn cynnwys yr wybodaeth yn ein allbynnau arferol.

Canfyddiadau allweddol

  • Mae bron un ym mhob pump o bobl ifanc yn NEET.
  • Mae bechgyn yn fwy tebygol o fod yn NEET rhwng 16-18 oed, ac mae merched yn fwy tebygol rhwng 19-24 oed.
  • Mae'r awdurdodau sydd â'r nifer fwyaf o bobl ifanc NEET gan amlaf (er nad yn llwyr) yn ne-ddwyrain Cymru.
  • Mae'r rhesymau am fod yn NEET yn amrywio yn ôl rhyw ac oed, gyda mwy na hanner y merched rhwng 19-24 oed sy'n NEET, yn economaidd anweithgar oherwydd teulu neu gyfrifoldebau gofal eraill.
  • Mae lefelau cymwysterau yn is ymhlith y rheini sy'n NEET.
  • Mae cyfran y bobl ifanc sy'n NEET yn uwch ymhlith y rheini ag anabledd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu