Skip to content
Ystadegau

Dangosyddion Coetiroedd i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth ar ardaloedd o goetir, plannu newydd, allbwn economaidd ac ymweliadau i goetir.

Dyma’r seithfed adroddiad dangosyddion ers i strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coetir a choed, Coetiroedd i Gymru, gael ei hadolygu ym mis Mawrth 2009.

Nod y dangosyddion yw monitro cynnydd tuag at gyflawni’r 20 canlyniad lefel uchel a ddisgrifir yn Coetiroedd i Gymru. Mae llawer o’r dangosyddion yn perthyn i fwy nag un o’r canlyniadau lefel uchel. Gan fod rhai agweddau ar y coetiroedd a’r coed yn newid yn araf, mae rhai dangosyddion yn cael eu diweddaru bob dwy, tair neu bum mlynedd yn hytrach na phob blwyddyn, sy’n cyd-fynd â rhaglen adrodd y Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol a rhai o arolygon Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae rhywfaint o wybodaeth ar gael ar gyfer cyfnodau neu ardaloedd cyfyngedig yn unig, a dim ond ffigur llinell sylfaen sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer rhai dangosyddion. Mae llond llaw o’r dangosyddion wrthi’n cael eu datblygu o hyd, a dylid gallu adrodd arnynt yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am ansawdd yr ystadegau a’r diffiniadau a ddefnyddir, ewch i’r adrannau ‘Gwybodaeth Allweddol o Ansawdd’ a ‘Geirfa’ tua diwedd y datganiad.

Pwyntiau allweddol

  • Mae arwynebedd y coetiroedd yng Nghymru yn  306,000 o hectarau bellach: 156,000 hectar  llydanddail; a 150,000 hectar o goed conwydd.
  • Mae cyfanswm y coed newydd a blannwyd rhwng 2009 a 2014 wedi cynyddu; plannwyd tua 3,289 bryd hynny, ond aeth cyfradd y plannu newydd i lawr yn ddiweddar, ac yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2016, cafodd 141 hectar (102 hectar o lydanddail a 39 hectar o goed conwydd) eu plannu.
  • Gwerth Ychwanegol Gros y sector coedwigaeth yng Nghymru yw £528.6 miliwn.
  • Wrth ymateb i’r arolwg, nododd 64% o oedolion yng Nghymru eu bod wedi ymweld â choetir am resymau hamdden dros y blynyddoedd diwethaf.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 029 2089 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu