Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Fframwaith gwerthuso strategaeth y Gymraeg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Hydref 2015
Mae Strategaeth y Gymraeg, 'Iaith fyw: iaith byw' yn cyflwyno ein gweledigaeth o weld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru.

Mae Fframwaith Gwerthuso Strategaeth y Gymraeg (Chwefror 2013) yn cynnig sail ar gyfer rhaglen o ymchwil a dadansoddiadau i asesu deilliannau ac effeithiolrwydd y Strategaeth. Bwriedir i astudiaethau ymchwil a gwerthuso a gwblheir yng nghyd-destun y Fframwaith Gwerthuso ehangu ein sail tystiolaeth mewn perthynas â’r Gymraeg, ynghyd â Gwerthusiad y Strategaeth Addysg cyfrwng Cymraeg.

Trosglwyddo’r iaith Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd

Dyddiad rhyddhau: 12 Mehefin 2017

Bwriedir i’r astudiaeth hon gefnogi gwaith Llywodraeth Cymru wrth iddi fireinio a datblygu ei dulliau gweithredu i gyrraedd yr amcanion a gyflwynir yn Iaith fyw, iaith byw a Bwrw Mlaen. Gosodwyd seiliau’r astudiaeth gan y Fframwaith Gwerthuso ar gyfer Iaith fyw: iaith byw  a gyhoeddwyd yn Chwefror 2013.

Nod y prosiect oedd archwilio sut mae rhieni yn defnyddio’r Gymraeg â’u plant a sut mae gwahanol ffactorau yn dylanwadu ar y defnydd o’r Gymraeg yn y cartref. Yn benodol, nod y prosiect oedd ateb y cwestiynau ymchwil canlynol:

  • Beth yw’r amodau sydd yn hwyluso trosglwyddo’r Gymraeg o fewn teuluoedd, a’r amodau sydd yn gwneud trosglwyddo’r Gymraeg yn llai tebygol?
  • Pa amodau sydd yn dylanwadu ar batrymau defnydd o’r Gymraeg mewn teuluoedd sydd â phlant 0-4 oed?

Defnyddio’r Gymraeg yn y gymuned: Astudiaeth Ymchwil

Dyddiad rhyddhau: 7 Hydref 2015

Bwriedir i’r astudiaeth hon gefnogi gwaith Llywodraeth Cymru wrth iddi fireinio a datblygu ei dulliau gweithredu i gyrraedd yr amcanion a gyflwynir yn Iaith fyw, iaith byw a Bwrw Mlaen. Gosodwyd seiliau’r astudiaeth gan y Fframwaith Gwerthuso ar gyfer Iaith fyw: iaith byw  a gyhoeddwyd yn Chwefror 2013.

Mae’r astudiaeth yn archwilio patrymau defnydd iaith mewn cymunedau yng Nghymru a rhai o’r ffactorau sydd yn gysylltiedig â hyfywedd y Gymraeg fel iaith gymunedol. Mae hefyd yn asesu a yw’r mathau o raglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn cwrdd ag anghenion cymunedau.

Fframwaith gwerthuso strategaeth y Gymraeg

Dyddiad rhyddhau: 25 Chwefror 2013

Yn Rhan I amlinellir y cyd-destun polisi ar gyfer y Fframwaith Gwerthuso a'r fframwaith cysyniadol sy'n sail iddo. Hefyd, ystyrir yr heriau a'r goblygiadau o werthuso effaith gweithgareddau cynllunio ieithyddol. Yn Rhan II ceir cyfres o fodelau rhesymeg, sy'n cyfateb i bob un o'r chwe maes strategol yn Strategaeth y Gymraeg. Dilynir pob model rhesymeg gan gyfres o gwestiynau ymchwil manylach y mae angen eu hystyried, ynghyd ag amlinelliad o'r dulliau a'r offerynnau ymchwil i'w hystyried ym mhob achos.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5720
Ebost: catrin.redknap@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu