Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Anghenion o ran sgiliau Cymraeg mewn wyth sector

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Ebrill 2014
Mae’r arolwg yn darparu gwybodaeth fanwl am yr angen am sgiliau Cymraeg presennol ac i’r dyfodol gan gyflogwyr Cymru ar draws wyth sector.

Canfyddiadau allweddol

  • Ystyriai ychydig dros draean y cyflogwyr o'r wyth sector a drafodwyd yn yr ymchwil fod cael staff a chanddynt sgiliau Cymraeg yn eu sefydliad yn bwysig iawn (18 y cant) neu'n weddol bwysig (17 y cant). Roedd y ffigur yn uwch ymhlith cyflogwyr yn y sectorau Gofal Plant, Bwyd-amaeth a Gofal Cymdeithasol. Ar y llaw arall, teimlai tua dau o bob pump (39 y cant) nad oedd hi'n bwysig o gwbl cael staff a chanddynt sgiliau Cymraeg ar eu safle.
  • Teimlai ychydig llai na thraean o’r holl gyflogwyr yn y sector preifat fod sgiliau Cymraeg eu staff yn cynnig rhywfaint o fudd i'w llinell waelod, er mai cymharol ychydig (pump y cant) a ystyriai fod y sgiliau hynny'n cael effaith sylweddol yn hynny o beth.
  • Roedd gan ddau draean (66 y cant) o'r cyflogwyr staff â sgiliau Cymraeg, a dywedodd ychydig dros draean ohonynt fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle (35 y cant).
  • Amcangyfrifai’r cyflogwyr fod gan bron chwarter yr holl staff sgiliau Cymraeg ar ryw lefel neu'i gilydd, a bod 14 y cant o'r holl staff yn defnyddio’r Gymraeg yn y gwaith. Roedd y ffigurau ar gyfer yr agwedd olaf yn uwch yn y sector Gofal Plant (59 y cant), y sector Creadigol (39 y cant) a'r sector Bwyd-amaeth (25 y cant).
  • Roedd dros chwarter y sefydliadau (28 y cant) o'r farn y byddai'n fuddiol iddynt gael mwy o staff sy'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg, neu fwy o staff a chanddynt lefel uwch o sgiliau Cymraeg.
  • Dros y 12 mis diwethaf, roedd pedwar y cant o sefydliadau wedi ariannu neu drefnu hyfforddiant wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu sgiliau Cymraeg.
  • Roedd pedwar y cant o gyflogwyr wedi ceisio gwybodaeth, cyngor neu gymorth ar faterion a oedd yn ymwneud â'r Gymraeg yn y gweithle yn ystod y 2-3 blynedd diwethaf. O blith y rhai nad oedd wedi gwneud hynny, ni fyddai mwy na dau o bob pump yn gwybod o le i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth o'r fath.
  • Roedd saith y cant o'r sefydliadau'n disgwyl y byddai eu hangen am sgiliau Cymraeg yn cynyddu yn y 2-3 blynedd nesaf. Roedd hyn yn uwch ymhlith cyflogwyr Gofal Plant (28 y cant), Gofal Cymdeithasol (15 y cant), Creadigol (12 y cant) a Lletygarwch (10 y cant).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3811
Ebost: lmi@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu