Skip to content
Ystadegau

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru - Data dangosyddion

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2018
 • Cyfnod dan sylw: Amryw
Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru rhwng y diweddariadau llawn o’r MALlC.

Diweddariadau blynyddol data dangosyddion MALlC - wedi'u hatal ar gyfer 2018

Oherwydd newidiadau yn y ffynonellau data a'r amser sydd ei angen i ddatblygu WIMD 2019, ni fydd unrhyw ddiweddariad i ddangosyddion WIMD yn ystod 2018.

Mae pedwar o'r naw dangosydd a ddiweddarir fel arfer yn cael eu heffeithio gan newidiadau yn ffynonellau data. Mae'r pump arall yn gyfartaleddau aml-flynedd sy’n annhebygol o newid yn sylweddol mewn blwyddyn, neu'n annhebygol o gael effaith sylweddol os na chaiff eu diweddaru yn ystod 2018.

Rydym yn bwriadu cyhoeddi ymgynghoriad yn ystod hydref 2018 ar ddangosyddion arfaethedig ar gyfer MALlC 2019, ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio gydag ystod o arbenigwyr a defnyddwyr y data i ddatblygu ein cynigion. Bydd cynlluniau ar gyfer diweddariadau blynyddol i rai o'r data dangosyddion yn dilyn 2019 yn cael eu cynnwys yn ein hymgynghoriad.

Am ragor o fanylion gweler y nodyn Dangosyddion MALlC - wedi'u hatal ar gyfer 2018 (PDF 167KB).

Y data dangosyddion diweddaraf

Rhwng Rhagfyr 2017 ac Ionawr 2018 fe ddiweddarwyd y dangosyddion MALlC canlynol:

 • Canran y boblogaeth mewn amddifadedd incwm (yn seiliedig ar bobl sy’n hawlio budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm, ceiswyr lloches a gynorthwyir, a phlant dibynnol ar bobl mewn amddifadedd incwm). Mae’r data hyn ar gael yn ôl grŵp oedran.
 • Canran y boblogaeth o oedran gweithio sy’n hawlio budd-daliadau sy’n gysylltiedig â chyflogaeth (gan gynnwys Credyd Cyffredinol). Mae’r data hyn ar gael yn ôl grŵp oedran.
 • Marwolaethau  fesul 100,000 o’r boblogaeth (wedi’i safoni ar gyfer proffil oedran a rhyw’r boblogaeth).
 • Mynychder canser fesul 100,000 o’r boblogaeth  (wedi’i safoni ar gyfer proffil oedran a rhyw’r boblogaeth).
 • Canran y genedigaethau sengl byw (h.y. nid efeilliaid a.y.b.) lle mae’r pwysau geni yn llai 2.5kg (5.5 pwys).
 • Achosion o dân: niferoedd o danau fesul 100 o’r boblogaeth.
 • Sgôr Pwyntiau cyfartalog Cyfnod Allweddol 2: Sgorau cyfartalog ar gyfer disgyblion a aseswyd gan athrawon ym mlwyddyn 6 (blwyddyn ddiwethaf ysgol gynradd).
 • Lefel 2 Cyfnod Allweddol 4 Cynhwysol: Canran y disgyblion sy’n cyflawni cyfwerth â 5 gradd A * i C TGAU.
 • Sgôr Pwyntiau Cyfartalog (wedi’i chapio) Cyfnod Allweddol 4: Pwyntiau cyfartalog fesul disgybl ar gyfer yr holl gymwysterau a enillir hyd at yr hyn sy'n cyfateb i 8 TGAU.
 • Absenoliaeth mynych ddisgyblion ysgol: canran y disgyblion sy'n colli 15 y cant neu fwy o sesiynau ysgol. Mae’r data hwn ar gael ar gyfer ddisgyblion ysgol gynradd ac ysgol uwchradd.
Mae pob un o'r dangosyddion hyn wedi'u diweddaru ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI). Diffinnir ACEHI gan y Cyfrifiad 2011 fel ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl. Gellir lawrlwytho data dangosyddion lefel ACEHI fel ffeil csv (CSV, 170KB) neu ei weld/lawrlwytho o wefan Statscymru.

Mae’r dangosyddion ar gael ar gyfer ardaloedd daearyddol gwahanol, gan gynnwys:

 • Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganolig (ACEHG) (fel y diffinnir gan y Cyfrifiad 2011)
 • Awdurdodau Lleol
 • Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf
 • Ardal Adfywio Strategol
 • Ardaloedd Adeiledig
 • Dosbarthiad Trefol/Gwledig
 • Dosbarthiad Trefol/Gwledig mewn Awdurdod Lleol

Cewch o hyd i’r data am yr ardaloedd daearyddol ar wefan Statscymru.

Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion a chyngor am sut i’w dehongli, gwelwch ein canllawiau (PDF 788KB).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu