Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cyflwr Tai Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Hydref 2017
Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru (ACTC) yn casglu gwybodaeth ar gyflwr ac effeithlonrwydd ynni ar gyfer pob math o dai yng Nghymru. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i hysbysu polisïau’r Llywodraeth.

Opsiynau o ran cyhoeddi canlyniadau'r Arolwg o Gyflwr Tai yng Nghymru 2017-18

O hydref 2018, byddwn yn cyhoeddi canlyniadau Arolwg o Gyflwr Tai yng Nghymru 2017-18, a hoffem eich barn ar yr hyn y dylem ei gyhoeddi. Bydd hyn yn ein helpu i lunio fformat ein datganiadau a'r pynciau rydym yn adrodd arnynt.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi o'ch amser i lenwi'r holiadur byr hwn. Dylech ei anfon atom erbyn 16 Mawrth 2018. Os yw'n well gennych siarad ag aelod o'r tîm, cysylltwch â ni ar 0300 025 5514, neu e-bostiwch ystadegau.cyflwrtai@llyw.cymru

Cefndir i’r arolwg

Cafodd yr arolwg cyntaf o gyflwr tai yng Nghymru ei gynnal ym 1967 ac mae nhw wedi eu cynnal bob 5 mlynedd ers hynny. Yr arolwg cyflwr tai diwethaf yng Nghymru oedd Arolwg Eiddo Byw yng Nghymru yn 2008.

Ar gyfer ACTC 2017-18 bydd sampl cyfeiriadau yn cael ei ddewis o aelwydydd cymwys sydd yn cymryd rhan yn Arolwg Cenedlaethol Cymru.
Bydd hyn yn golygu oddeutu 2,500 o arolygiadau materol mewn eiddo ar draws Cymru. Bydd sampl o 2,500 o eiddo yn galluogi amcangyfrifon ar lefel cenedlaethol.

Bydd yr arolygon eiddo yn cael eu cynnal gan syrfewyr cymwysedig, wedi eu cyflogi gan Sefydliad Ymchwil Adeiladu, a fydd yn cynnal asesiad gweledol o du mewn a thu allan yr eiddo. Bydd y syrfëwr hefyd yn arolygu plot yr eiddo ac yn cynnal asesiad o’r  gymdogaeth leol.

Bydd gwybodaeth allweddol a gesglir yn yr Arolwg yn galluogi mesur effeithlonrwydd ynni, cost trwsio, Safon Ansawdd Tai Cymru, tlodi tanwydd a’r System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.

Bydd canlyniadau’r Arolwg yn cael eu rhyddhau o dymor Hydref 2018. 

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyflwrtai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu