Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cyflwr Tai Cymru: Gwybodaeth i gyfranogwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Hydref 2017
Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru (ACTC) yn casglu gwybodaeth ar gyflwr ac effeithlonrwydd ynni ar gyfer pob math o dai yng Nghymru. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i hysbysu polisïau’r Llywodraeth.

Beth yw Arolwg Cyflwr Tai Cymru?

Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru yn arolygu cyflwr pob math o dai – tai, byngalos a fflatiau; dros dro a pharhaol; a berchenogir ac a rentir – ledled Cymru. Yn ystod eich cyfweliad Arolwg Cenedlaethol Cymru, fe roddoch wybodaeth hollbwysig am nifer o bynciau – incwm yr aelwyd, costau tai, sut rydych chi’n talu am eich ynni – bydd y wybodaeth hon yn cael ei chyfuno â gwybodaeth a gafwyd o archwiliad ffisegol o’ch eiddo er mwyn rhoi darlun eglur i Lywodraeth Cymru o gyflwr ac effeithlonrwydd ynni y stoc tai yng Nghymru.

Pa ddefnydd caiff ei wneud o’r wybodaeth?

Bydd y wybodaeth a gesglir yn helpu Llywodraeth Cymru i wneud penderfyniadau gwybodus – fel bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n well i helpu perchenogion a thenantiaid. Mae hyn yn cynnwys penderfyniadau ynglŷn â sut i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi, adeiladu tai gwell ar gyfer y dyfodol a lleihau effaith tai o ansawdd gwael ar iechyd y preswylwyr. Cynhaliwyd yr arolwg diwethaf yn 2008 ac mae’r wybodaeth a gasglwyd wedi cael ei defnyddio’n gyson ers hynny i lywio polisïau’r llywodraeth.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Waeth be fo’ch amgylchiadau, maent yn berthnasol i’r astudiaeth hon. Dim ond trwy chael gwybodaeth gan gymaint o gartrefi a ddewiswyd â phosibl yw’r unig ffordd y gall Llywodraeth Cymru gael darlun cyflawn a chywir o gyflwr ac effeithlonrwydd ynni tai yng Nghymru. Trwy gymryd rhan, byddwch yn sicrhau eich bod yn dod yn rhan bwysig o'r darlun ehangach o fywyd yng Nghymru heddiw ac yn helpu i lunio polisïau sy'n effeithio ar Gymru.

Beth fydd cymryd rhan yn ei olygu?

Bydd syrfëwr a gyflogir gan y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) yn cynnal archwiliad gweledol o’ch cartref. Bydd y syrfëwr yn edrych ar y tu mewn a’r tu allan i’ch cartref. Archwiliad gweledol ydyw yn unig; ni fydd angen iddo symud unrhyw ddodrefn na charpedi, na chynnal unrhyw brofion. Ni fydd y syrfëwr yn tarfu ar eich cartref mewn unrhyw ffordd. Bydd yr archwiliad yn cymryd tua 40-50 munud; bydd y rhan fwyaf o’r amser hwn yn cael ei dreulio y tu allan, a thua 20 munud yn unig y tu mewn.

A yw cyfrinachedd yn cael ei warantu?

Ydy. Bydd y wybodaeth a gesglir yn rhan o’r archwiliad yn cael ei thrin yn gyfrinachol yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol. Bydd yn cael ei defnyddio i gynhyrchu ystadegau na fyddant yn eich enwi chi nac unrhyw un yn eich cartref. Bydd gwybodaeth yn cael ei rhoi i sefydliadau cymeradwy eraill hefyd at ddibenion ystadegol yn unig, a bydd yr un safonau diogelwch yn berthnasol i’ch gwybodaeth bob amser.

A oes angen i mi gael caniatâd gan fy landlord?

Nid oes angen ceisio caniatâd gan eich landlord neu rydd-ddeiliad i gymryd rhan yn yr arolwg. Nid oes angen i chi roi gwybod iddynt eich bod yn cymryd rhan oni bai eich bod chi eisiau. Fel y bydd y cyfwelydd yn esbonio, bydd eich holl ymatebion i Arolwg Cenedlaethol Cymru a’r wybodaeth a gesglir yn rhan o’r archwiliad o’ch cartref yn aros yn gyfrinachol.

Rwyf wedi cytuno i gymryd rhan, beth sydd yn digwydd nesaf?

Gyntaf oll, diolch yn fawr.  Bydd syrfëwr yn cysylltu â chi o fewn yr ychydig wythnosau nesaf i drefnu adeg gyfleus i gynnal yr archwiliad. Os bydd angen i chi aildrefnu eu hymweliad, gallwch gysylltu â’r syrfëwr yn uniongyrchol neu BRE ar 0808 164 2982.

Pwy sydd yn cynnal yr archwiliad?

Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) sydd yn cynnal yr archwiliad ar ran Llywodraeth Cymru.

Sut gallaf gadarnhau pwy yw’r syrfëwr?

Bydd gan bob syrfëwr gerdyn adnabod â llun, sy’n cynnwys rhif rhadffôn y gallwch ei ffonio i gadarnhau pwy ydyw.

A ydy’n bosibl cael syrfëwr sy’n siarad Cymraeg i alw?

Ydy. Byddwch eisoes wedi dweud wrth gyfwelydd Arolwg Cenedlaethol Cymru a ydych eisiau i syrfëwr sy’n siarad Cymraeg alw. Os hoffech newid eich meddwl, cysylltwch â BRE ar y rhif isod.

Gwybodaeth ychwanegol

Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol am Arolwg Cyflwr Tai Cymru neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â BRE ar 0808 164 2982 neu anfonwch neges ebost at actcgwyb@bre.co.uk. Mae galwadau am ddim o ffonau symudol yn ogystal â thirlinellau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan BRE (dolen allanol).
Os hoffech gysylltu â ni yn uniongyrchol, anfonwch neges ebost at ystadegau.cyflwrtai@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 060 3300.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu