Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Iechyd Cymru

Bookmark and Share

Methodoleg

Roedd yr arolwg yn seiliedig ar sampl cynrychiadol o oedolion 16 oed a throsodd sy'n byw ar aelwydydd preifat yng Nghymru, ynghyd â pheth gwybodaeth am blant sy'n byw ar yr aelwydydd hynny.

Ni chafodd y rheini sy'n byw mewn sefydliadau eu cynnwys yn yr arolwg hwn.

Caiff hapsampl o gyfeiriadau o'r Ffeil Cyfeiriadau Cod Post ei ddewis gan ddefnyddio dyluniad samplu tebygolrwydd aml-gam sydd wedi'i drefnu yn haenau priodol.  Ar bob aelwyd, mae pob oedolyn (16 oed a throsodd) yn gymwys i'w gynnwys yn yr arolwg. Mae data'n cael ei gasglu'n ddi-dor trwy gydol y flwyddyn.

Cesglir yr wybodaeth ar ddwy lefel:

  • Yr aelwyd - cyfweliad byr gydag oedolyn cyfrifol ar bob aelwyd
  • Unigol - yr holiaduron i'w llenwi a'u casglu'n ddiweddarach.

O 2007 ymlaen, ceir pedwar holiadur unigol:

  • ar gyfer oedolion 16 oed +, holiadur i'w lenwi gan yr unigolyn ei hun (holiadur hunan-lenwi)
  • ar gyfer plant o dan 16 oed, holiadur (ynghyd â mesuriadau o daldra a phwysau plant 2 oed a throsodd) ar gyfer tri gr?p oedran gwahanol ar gyfer dim mwy na dau blentyn a ddewiswyd ar hap ar yr aelwyd
  • 0-3 mlwydd oed - holiadur i'w lenwi gan riant/gwarcheidwad
  • 4-12 oed - holiadur i'w lenwi gan riant/gwarcheidwad
  • 13-15 oed - holiadur hunan-lenwi.

Cyn 2007 roedd dau holiadur unigol:

  • ar gyfer oedolion 16 oed +, holiadur hunan-lenwi
  • ar gyfer plant o dan 16 oed, holiadur byr i'w lenwi gan riant/ gwarcheidwad am bob plentyn ar yr aelwyd.

Y nod yw sicrhau sampl o ryw 15,000 o oedolion a 3,500 o blant bob blwyddyn, i gynnwys o leiaf 600 o oedolion o bob ardal yr awdurdod lleol. Bydd meintiau'r samplau ychydig yn llai oherwydd effeithiau'r dyluniad.

Cynhaliwyd yr arolwg gan y Ganolfan Genedlaethol er Ymchwil Gymdeithasol (NatCen) ar ran y Llywodraeth Cymru.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu