Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Deall profiadau addysgol a safbwyntiau, cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Tachwedd 2015
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil a fu'n ymchwilio i brofiadau, cyrhaeddiad a dyheadau addysgol plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal yng Nghymru.

Daw canfyddiadau'r adroddiad o gyfweliadau â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, a dadansoddiad o'r ystadegau a'r lenyddiaeth sydd ar gael am y boblogaeth plant sy'n derbyn gofal.

Canfyddiadau allweddol

  • Bod ystadegau o Gymru a Lloegr ar gyrhaeddiad addysgol yn dangos bwlch treiddiol rhwng cyrhaeddiad addysgol plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal a'r rheini nad ydynt yn derbyn gofal ym mhob Cyfnod Allweddol.
  • Bod pobl ifanc wedi trafod cymwysterau addysgol gofalwyr maeth, a theimlo y dylent feddu ar set o sgiliau sylfaenol i'w galluogi i gefnogi addysg plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.
  • Bod diffyg adnoddau a mynediad at arian ar gyfer cyfarpar addysgol, yn enwedig rhai TGCh, yn cael ei gydnabod fel rhwystr allweddol.
  • Bod plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal yn ymwybodol o'r stigma a ddaw law yn llaw â'u statws 'derbyn gofal'. Roedd y ddealltwriaeth o'r statws hwn gan eraill (cyfoedion ac oedolion) wrth iddynt fynd yn h?n yn cael ei ystyried fwyfwy fel problem - unigolion sy'n gythryblus, yn wahanol ac yn annhebygol o gyflawni llawer.
  • Bod gan y mwyafrif o'r plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal a gyfwelwyd lawer o syniadau am yrfaoedd a chyflogaeth. Fodd bynnag, ar gyfer rhai cyfranogwyr, roedd perygl na fyddent yn datblygu a gwireddu uchelgeisiau oherwydd problemau emosiynol heb eu datrys, cyfleoedd ac adnoddau cyfyngedig, a pherthnasoedd ansefydlog neu anghefnogol â gofalwyr, athrawon a gweithwyr cymdeithasol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9274
Ebost: launa.anderson@wales.gsi.gov.uk

Cyfyrngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu