Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Deall pa fath o bobl sy’n byw mewn cartrefi incwm isel y mae byw mewn cartref oer yn fwy tebygol o effeithio arnyn nhw

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Tachwedd 2016
Ymchwil i ddeall pa gartrefi incwm isel sydd fwyaf tebygol o fyw mewn cartrefi oer, ac felly yn debygol o fod a’r angen mwyaf am welliant effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi.

Yn sgil y prosiect, cododd sawl ffactor sy’n risg ar gyfer effeithiau andwyol byw mewn cartref oer.  

Dyma rai ohonyn nhw:

  • oedolion hŷn
  • plant ifanc
  • cartrefi sydd â rhywun sy’n anabl neu sydd â salwch hir dymor sy’n cyfyngu ar eu bywyd
  • unigolion sydd â chlefydau anadlol neu gylchredol
  • unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl

Mae’r ymchwil wedi gwneud argymhellion ynghylch sut y gellir rhoi cynllun defnyddio ynni’n fwy effeithiol ar waith er mwyn targedu’r rheini sydd mewn perygl fwyaf yn y ffordd orau ac y byddai byw mewn cartref oer yn fwy tebygol o gael effaith andwyol arnyn nhw.

Gwnaed amcanestyniadau ynghylch faint o gartrefi allai elwa o welliannau yn eu cartrefi gyda’r amrywiaeth o gyllidebau blynyddol sydd ar gael.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: joseph.wilton@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Tel: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu