Skip to content
Ystadegau

Teithio a thrafnidiaeth yng Nghymru, cymariaethau â Phrydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Hydref 2012
  • Cyfnod dan sylw: 2011
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar gerbydau trwyddedig, traffig y ffyrdd, siwrneiau teithwyr bysiau, teithwyr awyr, damweiniau, anafiadau a gwariant ar deithio.

Pwyntiau allweddol

  • Mae Cymru yn cynrychioli 6 y cant o’r traffig ar y ffyrdd ym Mhrydain Fawr, 5 y cant o’r cerbydau ffordd trwyddedig, 2 y cant o’r siwrneiau teithwyr bws a 1 y cant o’r teithwyr maes awyr terfynol.
  • Mae cyfran uwch o bobl yng Nghymru yn defnyddio car, fan neu fws mini i deithio i'r gwaith (81 y cant yn 2011) nag yn Lloegr (67 y cant) neu'r Alban (69 y cant).
  • Mae Cymru yn cynrychioli 5 y cant o’r holl anafusion ym Mhrydain Fawr, 5 y cant o’r holl anafusion a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol, a 5 y cant o’r anafusion a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol a oedd yn blant (0-15 oed).
  • Yn ystod y tair blynedd 2008 i 2010, y cyfanswm gwariant cyfartaledd ar gyfer aelwydydd yng Nghymru oedd £394 yr wythnos, tua 84 y cant o’r cyfartaledd ar gyfer y Deyrnas Unedig sef £467 yr wythnos.
  • O fewn y cyfanswm hwn, gwariodd aelwydydd yng Nghymru £52 yr wythnos ar gyfartaledd ar eitemau trafnidiaeth, mymryn dros 13 y cant o’r gwariant cyfan.
  • Amcangyfrifir bod gan dri chwarter o bobl 17 oed a throsodd yng Nghymru drwydded gyrru lawn, o’i gymharu â 73 y cant yn Lloegr a 69 y cant yn yr Alban.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu