Skip to content
Ystadegau

Dangosyddion datblygu cynaliadwy

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Mehefin 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2003/04 i 2014/15
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno cyfres o ddangosyddion a ddefnyddir i fesur ein cynnydd gan gynnwys iechyd, tai, swyddi, trosedd, addysg a'r amgylchedd.

Hwn yw rhifyn olaf y cyhoeddiad hwn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro cynnydd tuag at yr amcanion lles drwy'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2015, ar gyfer y 44 dangosydd datblygu cynaliadwy sy’n cwmpasu 29 mater allweddol, o’u gymharu gyda’r flwyddyn sylfaen o 2003: Mae 23 yn dangos gwelliant amlwg; Mae 18 yn dangos ychydig neu ddim newid; Does dim yn dangos dirywiad amlwg; Does gan 3 ddim digon o ddata neu ddim data y gellir ei gymharu.
  • O’r 25 ddangosyddion a ddangosodd welliant amlwg yn 2014, mae 23 wedi parhau i ddangos gwelliant amlwg yn 2015.  Newidiodd statws allyriadau nwyon tŷ gwydr a hygyrchedd ysbytai o “welliant amlwg” i “ychydig neu ddim newid”. Roedd cyfanswm o 18 dangosyddion yn 2015 a ddangosodd ychydig neu dim newid.
  • Doedd dim dangosyddion yn 2015 gyda’r statws ‘dirywiad amlwg’.

Nodi

Cafodd data ar Gartrefi Islaw'r Incwm Cyfartalog (HBAI) 2011-12 i 2013-14 ei gyhoeddi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar yr un diwrnod â’r datganiad hwn. Dyma’r tri dangosydd sy’n defnyddio data HBAI: 2 (Cyfiawnder Cymdeithasol), 25 (Tlodi Plant) a 26 (Tlodi Pensiynwyr). Mae’r dangosyddion yma yn awr wedi cael eu diweddaru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu