Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg o Ymwybyddiaeth o Ddementia

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Awst 2017
Cynhaliwyd ymgyrch gyfathrebu gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i roi gwybodaeth i'r cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod modd i chi leihau eich risg o gael dementia.

 Er mwyn monitro effeithiolrwydd yr ymgyrch a llywio ei datblygiad, mae angen gwybodaeth am ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o ddementia.

Canfyddiadau allweddol

  • Yn nhon 1, roedd bron chwech o bob 10 (57 y cant) yn credu y gallai unigolyn gymryd camau i leihau ei risg o gael dementia. Roedd hyn wedi gostwng i ychydig dros hanner (51 y cant) yn nhon 2. 
  • Roedd yr ymatebion mwyaf cyffredin yn cynnwys cadw eich cof a'ch ymennydd yn sionc (T1, 53 y cant; T2, 47 y cant), dilyn deiet iach (T1, 23 y cant; T2, 24 y cant) a gwneud ymarfer corff (T1, 20 y cant; T2, 22 y cant).
  • Gofynnwyd i'r ymatebwyr 'A ydych yn ymwybodol o unrhyw ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd sy'n gysylltiedig â dementia?' Yn nhon 1, dywedodd 34 y cant eu bod yn ymwybodol o ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd sy'n gysylltiedig â dementia. Yn nhon 2, roedd hyn wedi gostwng i 29 y cant.
  • Yn nhon 1, dywedodd 15 y cant eu bod wedi gweld neu glywed am yr ymgyrch Dementia: GWNA FE i leihau dy risg. Mae hyn cymharu ag 16 y cant yn nhon 2.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9378
Ebost: rebecca.cox@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu