Skip to content
Ystadegau

Amcangyfrifon swydd gweithiwr sector cyhoeddus a preifat is-ranbarthol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Medi 2010
  • Cyfnod dan sylw: 2003-2008
Adroddiad, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n cynnwys data ar gyfer yr awdurdodau lleol ac ardaloedd teithio i'r gwaith ym Mhrydain Fawr.

Mae'r ystadegau ar swyddi gweithwyr cyflog yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn cynnwys data am ardaloedd awdurdodau lleol a'r ardaloedd teithio i'r gwaith ym Mhrydain am y cyfnod 2003 i 2008.

Mae'r data'n seiliedig ar ddata'r Ymchwiliad Busnes Blynyddol. Mae'r Ymchwiliad Busnes Blynyddol, a gynhyrchir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn darparu amcangyfrifon o swyddi gweithwyr cyflog ym Mhrydain yn ôl diwydiant. Mae'n bwysig nodi mai dim ond swyddi gweithwyr cyflog a gynhwysir yn yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol (hy, nid yw'n cynnwys yr hunangyflogedig, Hyfforddeion a Gynorthwyir gan y Llywodraeth na Lluoedd EM ac mae'n wahanol i gyflogaeth). Nid oes gwybodaeth am amaethyddiaeth fferm ar gael ar gyfer pob awdurdod lleol nac ar gyfer unrhyw ardaloedd teithio i'r gwaith, ac felly nid yw’r wybodaeth honno wedi'i chynnwys yn y dadansoddiad arbennig hwn, er cysondeb. Mae'r eithriadau hyn o'r Ymchwiliad Busnes Blynyddol yn golygu, er bod yr amcangyfrifon o swyddi gweithwyr cyflog yn y sector cyhoeddus a gyhoeddir gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau a'r SYG yn debyg i'r amcangyfrifon swyddogol o gyflogaeth yn y sector cyhoeddus a gyhoeddir gan y SYG, bod yr amcangyfrifon o gyflogaeth yn y sector preifat yn is o lawer. Oherwydd hynny, mae'r dadansoddiad hwn at ei gilydd yn gor-ddatgan maint y sector cyhoeddus o gymharu â chyfanswm cyflogaeth, ond mae, er hynny, yn rhoi amcangyfrif o faint y sector cyhoeddus ar gyfer pob awdurdod lleol.

Dyma'r prif bwyntiau o'r data a ryddhawyd:

  • Mae amcangyfrifon yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol yn dangos bod 27.4 y cant o swyddi gweithwyr cyflog yng Nghymru yn 2008 yn swyddi yn y sector cyhoeddus, a oedd yn uwch na chyfartaledd Prydain o 20.4 y cant. Mae amcangyfrif yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol ar gyfer Cymru yn uwch na'r amcangyfrif swyddogol o gyflogaeth sector cyhoeddus ar gyfer trydydd chwarter 2008, sef 24.7 y cant (19.3 y cant oedd y ganran gyfatebol ar gyfer Prydain). Dengys hyn rai o gyfyngiadau'r dadansoddiad hwn a gyhoeddir heddiw os ystyrir maint y sector cyhoeddus mewn perthynas â chyfanswm cyflogaeth. Er hynny, mae'r lefelau'n debyg, gyda'r Ymchwiliad Busnes Blynyddol yn dangos 319,800 o gymharu â 328,000 o'r amcangyfrifon swyddogol o gyflogaeth sector cyhoeddus.
  • O fewn Cymru, yn Sir Ddinbych, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr y bu'r cynnydd mwyaf mewn swyddi gweithwyr cyflog yn y sector cyhoeddus rhwng 2003 a 2008. Yn Sir y Fflint, Tor-faen a Cheredigion y bu'r gostyngiadau mwyaf. Yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Merthyr Tudful y bu'r cynnydd mwyaf mewn swyddi gweithwyr cyflog yn y sector preifat dros y cyfnod hwn. Dim ond yng Nghastell-nedd Port Talbot, Sir Fynwy ac Ynys Môn y bu lleihad yn nifer y swyddi gweithwyr cyflog yn y sector preifat dros y cyfnod.
  • Ym Merthyr Tudful, Sir Ddinbych, Abertawe a Thor-faen yr oedd y canrannau uchaf o swyddi gweithwyr cyflog yn y sector cyhoeddus fel cyfran o swyddi gweithwyr cyflog yn 2008. Merthyr Tudful oedd y chweched uchaf o'r 408 o Awdurdodau Lleol ym Mhrydain.
  • Mae amcangyfrifon yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol yn dangos bod y nifer o swyddi gweithwyr cyflog yn y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi cynyddu 2.4 y cant rhwng 2003 a 2008, sy'n is na chyfartaledd Prydain (a gynyddodd 4.9 y cant). Mae swyddi gweithwyr cyflog yn y sector preifat yng Nghymru wedi cynyddu 8.7 y cant, sy'n uwch na chyfartaledd Prydain (i fyny 5.5 y cant). O ganlyniad i'r eithriadau a nodwyd yn gynharach, dylid defnyddio'r amcangyfrifon swyddogol o gyflogaeth yn y sector cyhoeddus i fesur newid mewn cyflogaeth yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae sawl gwahanol ffynhonnell ar gyfer cyflogaeth sector cyhoeddus yng Nghymru. Disgrifir y rhain i gyd isod gan nodi beth maent yn ei gwmpasu a rhoi arweiniad ynghylch pryd y gallai defnyddwyr fod am eu defnyddio.

  • Cyflogaeth Sector Cyhoeddus Rhanbarthol (Regional Public Sector Employment), a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Dylid ystyried yr amcangyfrifon hyn yn rhai swyddogol ac awdurdodol ar gyfer Cymru a rhanbarthau eraill y Deyrnas Unedig o ran cyflogaeth sector cyhoeddus. Fe'u cyhoeddir bob chwarter ac maent amcangyfrifon o'r niferoedd o bobl. Nid yw'r rhain yn rhoi dadansoddiad o ranbarthau o fewn Cymru. Nid yw'r amcangyfrifon swyddogol yn ystyried Meddygon Teulu, Deintyddion Cyffredinol nac Addysg Uwch yn rhan o'r sector cyhoeddus, yn unol â'r Cyfrifon Gwladol.
  • Yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (Annual Population Survey). Arolwg yw hwn o aelwydydd yn y Deyrnas Unedig ac fe’i defnyddir i gynhyrchu amcangyfrifon o weithgaredd economaidd a dangosyddion eraill o'r farchnad lafur i lawr hyd lefel awdurdod lleol. Gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu data am gyflogaeth yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae'r Arolwg yn caniatáu i ymatebwyr bennu ym mha sector y maent yn gweithio, ac mae'n cynnwys Addysg Uwch, Meddygon Teulu a Deintyddion Cyffredinol fel rhan o'r sector cyhoeddus. Gan fod rhai ymatebwyr yn eu gosod eu hunain yn y sector cyhoeddus (yn hytrach na bod yr Arolwg yn seiliedig ar ddosbarthiadau busnes swyddogol), mae'n gor-ddatgan maint y sector cyhoeddus. Er enghraifft, os mai unig ffynhonnell waith contractwr yw'r sector cyhoeddus, efallai y bydd yn ei osod ei hun yn nosbarth y sector cyhoeddus. Gall peth gwybodaeth hefyd gael ei rhoi'n ddirprwyol. Dylid defnyddio'r Arolwg i gyfrifo canrannau o gyfanswm cyflogaeth (hy gweithwyr cyflog a'r hunan-gyflogedig) yn y sector cyhoeddus, gan nodi y bydd yn gor-ddatgan maint y sector cyhoeddus. Mae amcangyfrifon yr Arolwg, fel yn achos yr amcangyfrifon swyddogol o gyflogaeth yn y sector cyhoeddus, yn seiliedig ar y nifer o bobl.
  • Amcangyfrifon yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol a gyhoeddir heddiw. Arolwg yw'r Ymchwiliad Busnes Blynyddol o fusnesau ym Mhrydain a ddefnyddir i gynhyrchu amcangyfrifon o swyddi gweithwyr cyflog (yn hytrach nag o unigolion). Dynodir pob busnes fel un sy'n perthyn naill ai i'r sector cyhoeddus neu i'r sector preifat. Nid yw amcangyfrifon yr Ymchwiliad yn cynnwys yr hunan-gyflogedig, Lluoedd EM na Hyfforddeion a Gynorthwyir gan y Llywodraeth. Nid oes gwybodaeth am amaethyddiaeth fferm ar gael ar gyfer pob awdurdod lleol nac ar gyfer unrhyw ardaloedd teithio i'r gwaith, ac felly nid yw wedi'i chynnwys yn y dadansoddiad arbennig hwn, er cysondeb. Dylai'r sawl sy'n dymuno dynodi lefelau swyddi gweithwyr cyflog yn y sector cyhoeddus ar lefel is na Chymru ddefnyddio'r amcangyfrifon hyn o'r Ymchwiliad Busnes Blynyddol. Er hynny, ni ddylid defnyddio'r Ymchwiliad ar ei ben ei hun i bennu'r ganran o gyfanswm cyflogaeth yn y sector cyhoeddus, oherwydd bod yr hunan-gyflogedig, Lluoedd EM a Hyfforddeion a Gynorthwyir gan y Llywodraeth wedi'u heithrio, yn ogystal ag amaethyddiaeth fferm. Oherwydd yr eithriadau hynny, bydd yn gor-ddatgan maint y sector cyhoeddus o gymharu â'r sector preifat mewn llawer o awdurdodau lleol.
  • Mae cyfres yr Ystadegau Gwladol ar Gyflogaeth yn y Sector Cyhoeddus yn amcangyfrif bod cyflogaeth sector cyhoeddus yng Nghymru yn nhrydydd chwarter 2008 yn 328,000. Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn dangos mai 373,000 oedd yr amcangyfrif hwn yn nhrydydd chwarter 2008. Yn olaf, mae amcangyfrifon yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol yn awgrymu bod 320,000 o swyddi gweithwyr cyflog yn 2008. Yn yr un modd, o gymryd cyfrannau cyflogaeth/swyddi gweithwyr cyflog yn y sector cyhoeddus, roedd cyfran Cyflogaeth Sector Cyhoeddus Cymru yn 24.7 y cant yn nhrydydd chwarter 2008, mae ffigurau o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn dangos bod cyfran y sector cyhoeddus o gyflogaeth yn 28.5 y cant yn nhrydydd chwarter 2008, ac amcangyfrifwyd bod cyfran y sector cyhoeddus o swyddi gweithwyr cyflog yn 2008 o'r Ymchwiliad Busnes Blynyddol yn 27.4 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu