Skip to content
Ystadegau

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno gwybodaeth am nifer yr unedau tai a oedd yn wag ar 31 Mawrth 2017. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau tai a oedd yn cael eu rhenti i denantiaid yn ystod 2016-17 a nifer y tenantiaid tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda'u rhent ar 31 Mawrth 2017.

Diwygiad interim

Yn dilyn ymholiad diweddar ynghylch data ôl-ddyledion rhent, credwn y gall y data a roddwyd i ni ar ôl-ddyledion rhent gan rai landlordiaid cymdeithasol fod yn anghyson. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda darparwyr y data i ddeall yr anghysonderau hyn, ac i gasglu data diwygiedig, cyson. Tra bod yr ymchwiliadau hyn yn parhau, rydym wedi penderfynu tynnu'r tablau data ôl-ddyledion rhent presennol o StatsCymru dros dro, ac i gael gwared ar yr adrannau ar ôl-ddyledion rhent o fewn y datganiad ystadegol ar Lefydd Gwag, Gosodiadau ac ôl-ddyledion Tai Cymdeithasol.

Pwyntiau allweddol

  • Cynyddodd nifer a chanran y stoc tai cymdeithasol gwag yn ystod 2016-17. Ar 31 Mawrth 2017, roedd 4,057 o unedau tai cymdeithasol yn wag, gostyngiad o 7 y cant o’i gymharu â 2015-16. Roedd hyn yn cynrychioli 1.8 o’r holl stoc tai cymdeithasol o gymharu â 1.9 y cant yn y flwyddyn flaenorol.
  • Cynyddodd nifer y gosodiadau newydd o stoc tai cymdeithasol 3 y cant i 22,836. Roedd y mwyafrif (63 y cant) o'r rhain trwy restrau aros am dai. Roedd 23 y cant pellach drwy drosglwyddiadau a chyfnewidiadau a 15 y cant drwy osodiadau blaenoriaeth i deuluoedd digartref.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu