Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rhenti tai cymdeithasol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2005
Cafwyd data am yr ymchwil gan bob awdurdod lleol yng Nghymru, a gan y 33 cymdeithas tai fwyaf.

Pwrpas yr ymchwil oedd:

  • casglu’r ffeithiau ar y rhenti a thaliadau a gwasanaeth gwirioneddol a godir gan landlordiaid tai cymdeithasol (awdurdodau lleol a chymdeithasau tai)
  • dynodi a chymharu polisïau pennu rhent landlordiaid cymdeithasol ac i ba raddau y mae’r amrywiadau mewn rhenti yn adlewyrchu gwahaniaethau mewn nodweddion eiddo (e.e. nifer y llofftydd, neu bresenoldeb gwres canolog), ansawdd (e.e. cyflwr neu foderneiddio) a lleoliad
  • cymharu’r rhenti yn y sector tai cymdeithasol gyda phrisiau tai a rhenti’r sector preifat yn lleol
  • ymchwilio’r berthynas rhwng rhenti, costau gwresogi cartrefi i safon digonol a ‘thlodi tanwydd’.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu