Skip to content
Ystadegau

Cyfeiriadedd rhywiol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Mae bwletin blynyddol yn cyflwyno data ar hunaniaeth rywiol yn cael ei lunio gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar sail yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r bwletin hwn yn cynnwys y prif ffigurau ar gyfer Cymru.

Mae'r pwyntiau isod wedi eu tynnu o'r bwletin diweddaraf yn ogystal â'n dadansoddiad ychwanegol o set ddata gyfun sy'n cynnwys 3 blynedd o ddata'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth.

Oherwydd maint samplau bach, dylid bod yn ofalus wrth ddehongli’r ffigurau hyn. Mae’r tab 'gwybodaeth gefndir' yn esbonio'r hyn y dylech ei gadw mewn cof wrth ddehongli’r canlyniadau hyn.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, nododd 95.2 y cant o bobl yng Nghymru eu bod yn heterorywiol, 1.0 y cant yn hoyw/lesbiaid, 0.7 y cant yn ddeurywiol, a 0.4 y cant fel ‘arall’. Roedd 2.7 y cant naill ai ddim yn gwybod, neu heb ateb y cwestiwn.
  • O’r bobl yng Nghymru a nodwyd yn hoyw/lesbiaidd/deurywiol, roedd mwy na dwy ran o dair ohonynt (71.6 y cant) rhwng 16 a 45 mlwydd oed (o’i gymharu ag ychydig yn llai na hanner o’r boblogaeth gyfan).
  • Nododd dwywaith cymaint o ddynion na merched eu bod yn hoyw/lesbiaidd tra bod ychydig dan  ddwy ran o dair o bobl a nodwyd yn ddeurywiol yn ferched.
  • Roedd unigolion a oedd yn ystyried eu hunain yn hoyw/lesbiaidd/deurywiol yn fwy tebygol o fod yn sengl nag wedi priodi neu mewn partneriaeth sifil.
  • O'r rheiny a oedd yn ystyried eu hunain yn hoyw/lesbiaidd/deurywiol, roedd 63.8 y cant yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru (o'i gymharu â 48.1 y cant o'r boblogaeth gyfan). Roedd 16.1 y cant yn byw yng Ngogledd Cymru (o'i gymharu â 22.5 y cant o'r boblogaeth).
  • Roedd unigolion a oedd yn ystyried eu hunain yn hoyw/lesbiaidd/deurywiol bedair gwaith yn fwy tebygol o fyw mewn tref fawr o'i gymharu â thref fach neu bentref.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu