Skip to content
Ystadegau

Ysgolion yng Nghymru: Perfformiad mewn arholiadau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mai 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2012-13
Adroddiad blynyddol sy'n rhoi dadansoddiad manwl o asesiadau Cyfnod Allweddol a chanlyniadau TGAU/canlyniadau Safon Uwch.

Mae llawer o'r wybodaeth eisoes wedi'i chyhoeddi mewn cyfrolau ystadegol blaenorol. Mae'r cyhoeddiad hwn yn dwyn ynghyd yr holl wybodaeth er mwyn llunio crynodeb cynhwysfawr o'r perfformiad mewn arholiadau yng Nghymru.

Nid ydym yn cynhyrchu copi caled o'r cyhoeddiad, ond mae’r holl ddata yn parhau i fod ar gael fel taenlenni Excel ar ein gwefan. Mae'r adroddiad cyntaf hwn yn cyflwyno detholiad o'r wybodaeth hon.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd canran y disgyblion a lwyddodd i gyrraedd o leiaf y lefel ddisgwyliedig yn 2013 yn uwch nag yn 2012 ym mhob pwnc yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3.
  • Mae dros 4 o bob 5 (83.0 y cant) o ddisgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen wedi cyflawni'r deilliant disgwyliedig ym mhob maes gorfodol o ddysgu, cynnydd o 2.5 pwynt canran ers y flwyddyn gyntaf o ganlyniadau yn 2012.
  • Llwyddodd 52.7 y cant o ddisgyblion 15 oed i ennill y trothwy lefel 2 gan gynnwys gradd TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a mathemateg yn 2013, 1.6 pwynt canran yn uwch nag yn 2012.  Llwyddodd 57.0 y cant o ferched a 48.7 y cant o fechgyn i gyrraedd y lefel hon.
  • Llwyddodd 59 y cant o'r cofrestriadau ar gyfer TGAU Mathemateg i gael gradd A*-C. Ar gyfer Saesneg Iaith, y ganran oedd 62 y cant ac ar gyfer Cymraeg (Iaith Gyntaf) y ganran oedd 72 y cant.
  • Ceisiodd 11,706 o ddisgyblion 17 oed am gyfaint o ddysgu yn gyfartal i 2 lefel A yn 2013, cynnydd o 168 o’i gymharu â 2012.
  • Y pwnc lefel A mwyaf poblogaidd yn 2013 ar gyfer ymgeiswyr 17 oed oedd Mathemateg gyda 2,734 wedi'u cofrestru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu