Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau'r cyfrifiad ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017
  • Diweddariad nesaf: Gorffennaf 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data a gasglwyd o'r Cyfrifiad Lefel Disgyblion Ysgolion Blynyddol, gyda gwybodaeth ychwanegol ar yr ysgolion a'u hathrawon a staff cymorth.

Mae’r ystadegau ar ysgolion, athrawon a disgyblion yn cynnwys data ar gyfer awdurdodau lleol (ALlau) a Chymru ym mis Ionawr 2017.

Pwyntiau allweddol

  • Ar y cyfan, roedd 27 yn llai o ysgolion a gynhelir gan ALlau nag ym mis Ionawr 2016.
  • Cyfanswm nifer y disgyblion yn LA ysgolion a gynhelir yn 466,508, gostyngiad o 47 o ddisgyblion ers mis Ionawr 2016.
  • Cynyddodd y nifer o ddisgyblion 5 i 10 oed i 210,437 yn 2017 o’i gymharu â 207,328 yn 2016. Mae nifer y disgyblion dan 5 oed wedi gostwng ers Ionawr 2016.
  • Mae 17.8 y cant o ddisgyblion o oedran ysgol statudol mewn ysgolion a gynhelir gan ALlau yn gymwys am brydau ysgol am ddim yn 2017 - i lawr o 18.4 y cant yn 2016.
  • Roedd 23,909.8 o athrawon cymwysedig cyfwerth ag amser llawn mewn ysgolion a gynhelir gan ALlau, 326.0 yn llai nag Ionawr 2016.
  • Roedd 8.2 y cant o ddisgyblion (8,794) mewn dosbarthiadau babanod o fwy na 30 disgybl, i fyny o 7.6 y cant ym mis Ionawr 2016.
  • 63 y cant o athrawon yn cymryd absenoldeb oherwydd salwch yn ystod 2016, o'i gymharu â 61 y cant yn ystod 2015.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu