Skip to content
Ystadegau

Cludo Nwyddau ar Ffyrdd

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 10 Ionawr 2018
 • Cyfnod dan sylw: 2015 a 2016
Mae'r data'n cynnwys gwybodaeth am y mewnforion ac allforion i mewn ac allan o Gymru sy’n cael eu cario fesul ffyrdd.

Pwyntiau allweddol

Yn 2016, roedd dros hanner y nwyddau a oedd yn cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm a oedd wedi eu cofrestru yn y DU, yn teithio o fewn Cymru yn unig. Dyma gynnydd o 18 miliwn o dunelli o’i gymharu â ffigurau 2015.

 • Yn 2015, cariodd Cerbydau Llwythi Trwm sydd wedi eu cofrestru yn y DU 46 miliwn o dunelli o nwyddau ar y ffyrdd o fewn Cymru; 23 miliwn o dunelli i Gymru o weddill y DU; 26 miliwn o dunelli o Gymru i weddill y DU.
 • Yn 2016, cariodd Cerbydau Llwythi Trwm sydd wedi eu cofrestru yn y DU 63 miliwn o dunelli o nwyddau ar y ffyrdd o fewn Cymru; 22 miliwn o dunelli i Gymru o weddill y DU; 24 miliwn o Gymru i weddill y DU.

Yn 2016, y grwpiau mwyaf o nwyddau (yn ôl pwysau) a gafodd eu cario ar y ffyrdd gan Gerbydau Llwythi Trwm sydd wedi eu cofrestru yn y DU oedd:

 • 21 miliwn o dunelli o gynnyrch bwyd (gan gynnwys diodydd a thybaco)
 • 16 miliwn o dunelli o fwyn metel a chynnyrch mwyngloddio a chwarelydda eraill (heb gynnwys glo a choedlo)
 • 11 miliwn o dunelli o gynnyrch yn ymwneud â gwastraff
 • 10 miliwn o dunelli o wydr, sment a chynnyrch eraill mwynol nad ydynt yn fetel.

Cafodd y rhan fwyaf o dunelledd mewnforion/allforion Cymru a gafodd ei gario ar y ffyrdd i’r UE ac o’r UE ei lwytho/dadlwytho yng Ngwlad Belg, Lwcsembwrg neu’r Almaen yn 2016.

 • Mae mewnforion i Gymru o Wlad Belg a Lwcsembwrg wedi cynyddu yn 2016, o’u cymharu â ffigurau 2015. Ar y llaw arall, mae allforion wedi gostwng yn ystod y cyfnod hwn.
 • Mae’r ffigyrau ar gyfer yr allforion a’r mewnforion a gafodd eu cario ar y ffyrdd i/o’r Almaen wedi gostwng yn 2016 o’u cymharu â ffigurau 2015.
 • O‘u cymharu â ffigurau 2015, bu gostyngiad yn yr allforion/mewnforion i/o Gymru i/o’r Iseldiroedd yn 2016. Bu cymaint o ostyngiad, fel nad yw’r data bellach yn ddigon cadarn i’w cyhoeddi.

Roedd y rhan fwyaf nwyddau a gafodd eu cario ar y ffyrdd rhwng Cymru a gweddill y DU yn 2016 yn dod ac yn mynd i Ogledd Orllewin, De Orllewin a Gorllewin Canolbarth Lloegr.

 • O’r holl nwyddau a gafodd eu cario o Gymru i weddill y DU, roedd 26 y cant wedi ei gario i Ogledd Orllewin Lloegr, 20 y cant i Dde Orllewin Lloegr a 23 y cant i Orllewin Canolbarth Lloegr. Cafodd 69 y cant o’r cyfanswm a gafodd ei gario o Gymru i weddill y DU ei gario i’r rhanbarthau hyn.
 • O’r holl nwyddau a gafodd eu cario i Gymru o weddill y DU, roedd 19 y cant wedi ei gario o Ogledd Orllewin Lloegr, 30 y cant o Dde Orllewin Lloegr a 21 y cant o Orllewin Canolbarth Lloegr. Cafodd 70 y cant o’r cyfanswm a gafodd ei gario i Gymru o weddill y DU ei gario o’r rhanbarthau hyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu