Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o offer hunan-ddiagnostig i reolwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mai 2009
Oedd y nod cyffredinol o adolygu'r angen yn dibynnu ar ganlyniad ymchwil ddesg ac ymgynghoriadau/ gwaith maes, amlinellu manyleb ar gyfer un neu fwy offeryn hunan-ddiagnostig i reolwyr yng Nghymru.

Roedd 3 amcan i'r prosiect:

  • cynnal ymchwil gyda busnesau bach a chanolig (BBaCh) er mwyn deall eu hymwybyddiaeth o offer diagnostig, eu defnydd ohonynt a'u gofynion
  • ymchwilio ac adolygu'r offer diagnostig cyfredol yn erbyn y gofynion a nodwyd yn ystod y rhaglen waith, gan ddadansoddi cryfderau a gwendidau'r offer cyfredol
  • os derbynnir cymorth y rhaglen ymchwil, cynhyrchu argymhellion ar gyfer datblygu offeryn arwain a rheoli hunan-ddiagnostig.

Roedd rhaglen waith y prosiect yn cynnwys:

  • cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda 26 o 'hysbyswyr allweddol' o ELWa, Llywodraeth Cynulliad Cymru, WDA, sector addysg/hyfforddiant a nifer o gyrff eraill (gan gynnwys cyrff cynrychiadol ar gyfer busnesau, cynghorwyr ac ymgynghorwyr busnesau sector preifat, SSDA)
  • ymchwil ddesg i adolygu amrywiaeth eang o adroddiadau ac offer cyfredol sy'n mynd i'r afael â materion rheoli/arweinyddiaeth
  • grwp cychwynnol o gyfweliadau ffôn gyda 53 perchennog/rheolwr BBaCh yng Nghymru
  • datblygu manyleb ddrafft ar gyfer offeryn hunan-ddiagnostig posib
  • adolygu'r fanyleb ddrafft gyda pherchnogion/rheolwyr BBaCh unigol, ac mewn 3 grwp ffocws
  • penderfynu ar fanyleb ar gyfer offeryn hunan-ddiagnostig rheoli/arweinyddiaeth, a gwneud argymhellion ar y ffyrdd gorau o'i ddatblygu a'i ddefnyddio.

Cadarnhaodd y casgliadau cychwynnol nad oes llawer o offer yn mynd i'r afael ag anghenion perchnogion/rheolwyr BBaCh sy'n ceisio nodi eu cryfderau a'u gwendidau rheoli/arwain, ond bod mwy na digon o offer sy'n edrych ar faterion sefydliad cyfan a phenodol i bersonoliaeth.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu