Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o weithrediad y Fframwaith Adolygiadau Ymarfer Plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Awst 2015
Ddwy flynedd ar ôl rhoi Adolygiadau Ymarfer Plant ar waith, mae’r adolygiad hwn yn asesu i ba raddau y gellir gweld y gwelliannau y bwriadwyd eu gwneud ar y system flaenorol o gwblhau Adolygiadau Achosion Difrifol.

Pan osodwyd y cynigion ar gyfer disodli’r Adolygiadau  Achos Difrifol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, addawodd y Dirprwy Weinidog ar y pryd y byddai’n cynnal adolygiad o’r trefniadau newydd o fewn dwy flynedd i’w rhoi ar waith. Gwnaed Adolygiadau Ymarfer Plant yn statudol ym mis Ionawr 2013.  

Mae’r adolygiad hwn o weithrediad y Fframwaith Adolygiadau Ymarfer Plant yn defnyddio sawl ffynhonnell o dystiolaeth:

  • data monitro Llywodraeth Cymru
  • hysbysiadau i Lywodraeth Cymru o’r bwriad i gynnal Adolygiad Ymarfer Plant neu Fforwm Proffesiynol Amlasiantaethol
  • y 10 Adolygiad Ymarfer Plant sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma
  • chyfweliadau gydag ystod o rhanddeiliaid.

Trefnir y canlyniadau o dan bum thema a ddaeth i’r golwg yn ystod yr adolygiad:

  • ymwybyddiaeth o Adolygiadau  Achos Difrifol
  • penderfyniadau ynghylch bwrw ymlaen ag Adolygiad Achos Difrifol
  • yr amser a’r adnoddau sydd eu hangen i gynnal Adolygiad Achos Difrifol
  • i ba raddau y mae gwahanol rhanddeiliaid yn rhan o’r gwaith
  • pha mor effeithiol y lledaenir y wybodaeth.

Mae’r adolygiad yn cloi gyda chyfres o argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu