Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwil i ganlyniadau cyflogaeth i bobl ifanc ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistaidd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Mehefin 2014
Mae'r ymchwil yn ymchwilio i'r graddau a natur canlyniadau cyflogaeth a'r rhwystrau i gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc sydd ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistaidd (ASA) sy'n byw yng Nghymru.

Comisiynwyd y gwaith ymchwil hwn er mwyn llywio'r datblygiad wedi'i diweddaru Cynllun Gweithredu Strategol ASA ac mewn ymateb i bryderon ynghylch canlyniadau cyflogaeth addysg ôl-16 o bobl ifanc.

Amcanion allweddol yr ymchwil hon oedd:

  • mapio i ba raddau mae gan pobl ifanc ag ASA sy’n byw yng Nghymru cyflogaeth parhaol
  • i adnabod rhwystrau i gyflogaeth a wynebir gan y grŵp yma o bobl ifanc
  • i ddogfennu pa rai o’r rhwystrau yma sy’n cael eu lleihau neu oresgyn yng Nghymru ar hyn o bryd ac y rhai sydd ddim
  • i adnabod a nodi mentrau yng Nghymru, ac mewn mannau eraill, sydd yn gweithio’n effeithiol i oresgyn neu leihau rhwystrau i gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc ag ASA
  • i ystyried sut y gallai unrhyw rhwystrau sydd heb gael sylw, cael ei leihau neu eu goresgyn mewn ffordd realistig.

Roedd yr ymchwil yn cynnwys arolwg ar-lein a'r cyfweliadau dilynol gyda gwaith ymchwil gyda'r brif ffrwd, pan-anabledd a gwasanaethau cymorth cyflogaeth ASA sy'n benodol ar hyn o bryd sy'n gweithredu yng Nghymru, er mwyn deall y graddau y maent yn gallu ymdrin â'r rhwystrau allweddol i gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc sydd ag ASA. Cynhaliwyd cyfweliadau hefyd â 26 o bobl ifanc ag ASA a'u teuluoedd i ddeall mwy am brofiad byw o sicrhau, neu geisio sicrhau cyflogaeth ar ôl gadael addysg ffurfiol, natur y gefnogaeth a dderbyniwyd a'r gwahaniaeth hwn yn gwneud i unrhyw ganlyniadau cyflogaeth a gyflawnwyd.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu