Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Effeithiolrwydd hyfforddiant ar atal caethwasiaeth a’r llwybr gofal goroeswyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Gorffennaf 2016
Gwerthuso dwy ffrwd waith allweddol i atal caethwasiaeth yng Nghymru: hyfforddiant ar atal caethwasiaeth a’r Llwybr Gofal Goroeswyr.

Amcanion y gwerthusiad

Dyma amcanion y gwaith ymchwil hwn:

  • asesu’r gwaith o gyflwyno’r hyfforddiant ar atal caethwasiaeth a’r Llwybr Gofal Goroeswyr
  • gwerthuso i ba raddau y mae’r hyfforddiant a’r llwybr gofal yn cyfrannu at amcan Llywodraeth Cymru o wneud Cymru yn elyniaethus i gaethwasiaeth a darparu’r cymorth gorau posibl i oroeswyr
  • nodi sut y gellid cryfhau neu newid yr hyfforddiant a’r llwybr gofal yn y dyfodol er mwyn eu gwneud yn fwy effeithiol.
Mae’r gwerthusiad yn archwilio’r broses o ddatblygu a chyflwyno’r hyfforddiant a’r Llwybr Gofal Goroeswyr. Mae’n ceisio cymharu’r trefniadau presennol a blaenorol ar gyfer hyfforddiant a chymorth i oroeswyr. Os oes modd, mae’n archwilio effaith y ddwy ffrwd ar waith atal caethwasiaeth hefyd.

Crynodeb o ganfyddiadau

Daeth y gwerthusiad o hyd i dystiolaeth bod amrywiaeth o waith o ansawdd uchel yn mynd rhagddo yn ymwneud â hyfforddiant ar atal caethwasiaeth a’r Llwybr Gofal Goroeswyr. Dywedodd llawer o randdeiliaid fod Cymru yn arwain y DU wrth ymateb i gaethwasiaeth fodern a bod pobl sy’n gweithio y tu allan i Gymru yn cydnabod y ffaith hon. Hefyd, nodwyd bod llawer o’r gwaith sy’n mynd rhagddo yng Nghymru yn ymgais i ddatblygu arfer da yn absenoldeb arweiniad a chynsail.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1193
Ebost: jackie.mcdonald@llyw.cymru

Cyfryngau
Tel: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu