Skip to content
Ystadegau

Gwariant ar ymchwil a datblygu (Y&D)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Mae adroddiad, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n dangos dadansoddiad o wariant ymchwil a datblygu a chyflogaeth gan fusnesau'r DU ar draws gwahanol sectorau'r farchnad.

Cyfanswm gwariant, 2016

Rhyddhau dyddiad: 15 Mawrth 2018

Pwyntiau allweddol

  • Amcangyfrifwyd bod cyfanswm o £716 miliwn wedi ei wario ar Y&D yn 2016 yng Nghymru, mae hyn yn gynnydd o £49 miliwn o'i gymharu â 2015.
  • Mae hyn yn cynrychioli 2.2 y cant o gyfanswm gwariant Y&D y DU, a 1.2 y cant o gyfanswm Gwerth Ychwanegol Crynswth yng Nghymru.
  • Roed menter busnes Y&D yn cyfrif am 61 y cant o’r cyfanswm yng Nghymru, gyda addysg uwch yn cyfrif am 37 y cant, a’r llywodraeth yn cyfrif am y 2 y cant, a Phreifat Heb Elw yn cyfrif am lai na 1 y cant.
  • Mewn ardal fach fel Cymru, gall nifer bach o brosiectau mawr yn cychwyn neu’n gorffen gael ddylanwad mawr ar lefel gwariant Y&D, sy'n golygu bod y gyfres amser yn gallu bod yn anwadal.

Ddiweddarwyd ar gyfer Gwariant Menter Busnes yn 2016

Rhyddhau dyddiad: 22 Tachwedd 2017

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, roedd gwariant BERD yng Nghymru yn £435 miliwn, i fyny 16 y cant mewn termau real ar ffigur 2015, sef 2 y cant o gyfanswm y DU.
  • Y cynydd o 16 y cant yw yr ail mwyaf o’r wledydd a rhanbarthau’r DU, ac yn uwch na cynydd chyfartaledd y DU o 4 y cant.
  • Gall y nifer o brosiectau unigol sy'n cychwyn ac yn gorffen mewn sawl cwmni unigol effeithio'n fawr ar lefel gwariant BERD yng Nghymru. Felly, mae gwariant BERD yng Nghymru yn eithaf anwadal, ac o'r herwydd mae'n werth edrych ar hyn yn yr hirdymor. Rhwng 1995 a 2016, roedd y cynnydd blynyddol cyfartalog mewn termau real yn 5 y cant y flwyddyn, sy’n uwch na chynnydd cyfartalog y DU (2 y cant).

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh. Bydd tablau StatsWales yn dilyn o fewn 48 awr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu