Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cysylltiadau rhwng Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru (CBC) ac Addysg Uwch (AU)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Mawrth 2013
Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud ag un agwedd allweddol ar CBC: sef, ei effeithiolrwydd o ran paratoi pobl ifanc ar gyfer AU.

Mae’r gwerthusiad yn defnyddio methodoleg dulliau cymysg, gan gynnwys elfen feintiol wedi’i seilio ar setiau data presennol.

Mae’r gwerthusiad yn adrodd am ddau ganfyddiad allweddol ond cydgysylltiedig. Y cyntaf yw bod tystiolaeth gref i awgrymu bod CBC yn arbennig o werthfawr o ran helpu myfyrwyr i gael eu derbyn i addysg uwch. Mae’n ymddangos bod y budd hwn yn deillio’n bennaf o’r pwysoliad a roddir i elfen Craidd CBC fel cymhwyster cyfwerth â Safon Uwch ychwanegol (gradd A) ar gyfer (rhai) derbyniadau i brifysgolion.

Fodd bynnag, mae’r gwerthusiad hefyd yn canfod tystiolaeth sy’n awgrymu bod myfyrwyr sy’n meddu ar Craidd CBC yn llai tebygol o gyflawni canlyniad gradd ‘da’ na myfyrwyr cyfwerth nad ydynt yn meddu ar Craidd CBC, pan fyddant yn y brifysgol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9274
Ebost: launa.anderson@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu