Skip to content
Ystadegau

Trafnidiaeth rheilffyrdd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am fynediad i orsafoedd, digwyddiadau ar drenau, marwolaethau ar reilffyrdd a throsedd.

Pwyntiau allweddol

Cynyddodd nifer y teithiau ar drenau yng Nghymru yn 2016-17, gan gyrraedd ei lefelau uchaf ers 1995-96. 

Roedd 30.45 miliwn o deithiau ar drenau a ddechreuodd neu a orffennodd yng Nghymru yn 2016-17, sy'n gynnydd o 0.5 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Roedd dros ddwy ran o dair (70 y cant) o'r teithiau hyn o fewn Cymru.

Cynyddodd nifer y teithiau ar drenau o fewn Cymru i 21.2 miliwn o deithiau yn 2016-17, a 2.5 y cant o gynnydd o'i gymharu â 2015-16.

Y cynnydd yn Ne-ddwyrain Cymru, De-orllewin Cymru a Chanolbarth Cymru dros y cyfnod sy'n gyfrifol am y ffigurau hyn. Yn 2016-17, roedd De-ddwyrain Cymru yn gyfrifol am 81.5 y cant, De-orllewin Cymru yn gyfrifol am 10.7 y cant, Gogledd Cymru yn gyfrifol am 6.7 y cant, a Chanolbarth Cymru yn gyfrifol am 1.0 y cant o'r holl deithiau.

Yn 2016 bu farw 1 ar y rheilffyrdd (heb gynnwys hunanladdiadau).

Nid yw'r ffigur hwn yn wahanol i'r ffigur yn 2015. Cofnodwyd 4 yn 2012, 1 yn 2013 a 2 yn 2014.

Yn 2016-17, gwelwyd lleihad o 2.3 y cant yn nifer y troseddau hysbysadwy a gofnodwyd.

Cofnodwyd 1,187 o droseddau hysbysadwy ar reilffyrdd Cymru yn 2016-17, sy'n llai na'r 28 a gofnodwyd yn y flwyddyn flaenorol.

At ei gilydd mae bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â'u taith ar Drenau Arriva Cymru wedi lleihau o wanwyn 2013 hyd hydref 2017.

Ni welwyd llawer o wahaniaeth, sef rhwng 83 a 97 y cant, yn ystod yr un cyfnod o safbwynt cyfartaledd holl weithredwyr rhanbarthol Prydain Fawr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu