Skip to content
Ystadegau

Cerbydau Gwasanaeth cyhoeddus

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau bysiau, tocynnau bws, amlder bysiau a thacsis.

100.3 miliwn o gilometrau deithiwyd yng Nghymru. Gwasanaethau cymorthdaledig: 21.1 %. Gwasanaethau masnachol: 78.9 %. Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o Arolwg Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus yr Adran Drafnidiaeth

Pwyntiau allweddol

Cafwyd gostyngiad yn nifer y bobl sydd wedi'u cyflogi a nifer y cerbydau ar waith yn y diwydiant bysiau lleol yn 2016/17 o'i gymharu â'r flwyddyn gynt.

Yn 2016/17 roedd y diwydiant bysiau lleol yng Nghymru yn cyflogi 4,592 o staff ac roedd ganddo 2,360 o gerbydau ar waith ar 31 Mawrth 2017. O'i gymharu â  2015/16, gostyngodd y niferoedd a oedd wedi'u cyflogi 8.2 y cant a gostyngodd nifer y cerbydau 13.0 y cant.

Cafwyd gostyngiadau yn nifer y teithiau gan deithwyr a chilometrau cerbyd ar y gwasanaethau bysiau lleol yng Nghymru yn 2016/17 o'i gymharu â'r flwyddyn gynt.

Yn ystod y flwyddyn roedd 99.6 miliwn o deithiau gan deithwyr yn deithiau ar fysiau lleol a deithiodd miliwn 100.3 o gilometrau cerbyd. O'r teithiau hyn roedd gwasanaethau masnachol yn cyfrif am 78.9 y cant a gwasanaethau â chymhorthdal yn cyfrif am 21.1 y cant. O'i gymharu â 2015/16, mae teithiau gan deithwyr a chilometrau cerbyd a deithiwyd wedi gostwng 0.7 a 4.3 yn eu trefn.

Cynyddodd prisiau bws yng Nghymru rhwng 2016 a 2017.

Cynyddodd prisiau bws yng Nghymru 0.5 y cant rhwng 2016 a 2017, sy'n is na'r cynnydd cyffredinol mewn prisiau defnyddwyr (fel y'i mesurir gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr, gan gynnwys costau tai perchenogion preswyl - CPIH), dros yr un cyfnod. (r)

(r) 26 Chwefror 2018: Newid testun yn unig, nid oes unrhyw ddata wedi'i ddiwygio.

Mae cofrestriadau tacsis wedi gostwng (1.1 y cant) ond mae cerbydau hurio preifat wedi cynyddu (15.1 y cant) yn 2017, o'i gymharu â 2015.

Yng Nghymru, cafodd 5,085 o dacsis a thros 4,770 o gerbydau hurio preifat eu trwyddedu yn ôl y sefyllfa ym Mawrth 2017.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu