Skip to content
Ystadegau

Rhenti yn y sector preifat

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: Mai 2018
Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch rhent sy’n cael ei dalu yn y sector rhentu preifat.

Mae’r adroddiad yn cyflwyno cyfartaledd (cymedr), canolrif, chwartel isaf, a chwartel uchaf rhent misol a delir am nifer o gategorïau ystafelloedd gwely / ystafelloedd yng Nghymru gyfan ac mewn awdurdodau lleol unigol yn ystod y 12 mis hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2016.

Mae’r wybodaeth yn y adroddiad wedi’i seilio ar wybodaeth a roddwyd i Lywodraeth Cymru gan landlordiaid preifat ac asiantaethau gosod unigol. Mae’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata trafodion yn unig, lle mae rhent wedi’i dalu, ac nid yw’n cynnwys achosion lle gwyddom fod budd-dal tai yn cael ei dalu.

Mae’r ystadegau yn y adroddiad wedi’u seilio ar ddata heb eu haddasu i fod yn gynrychioladol o’r farchnad rhentu eiddo preifat yng Nghymru. Yn sgil amrywiadau yng nghyfansoddiad y sampl, nid oes modd cymharu’r cyfartaledd syml o ardal i ardal neu dros gyfnod o amser.

Pwyntiau allweddol

  • Dros y deuddeg mis rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2016 roedd canolrif y pris rhentu preifat ar gyfer eiddo ar draws Cymru yn amrywio rhwng £303.33 y mis am fflat un ystafell neu ystafell sengl heb fod yn annibynnol i £750 y mis am eiddo mwy, pedair ystafell wely gan gynnwys tai, byngalos a fflatiau.
  • Yn ystod 2016, roedd y rhan fwyaf o renti a gofnodwyd ar gyfer eiddo 2 a 3 ystafell wely, a chanolrif y rhent yn £495 a £550.
  • Ar lefel awdurdod lleol, roedd canolrif y rhent a gofnodwyd yn 2016 yn amrywio rhwng £249.17 y mis am ystafell sengl heb fod yn annibynnol ym Mhowys a £1,020 y mis am eiddo mawr pedair ystafell wely yng Nghaerdydd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu